Junta Electoral Central (JEC)

La Junta Electoral Central (JEC) és l'òrgan superior de l'Administració Electoral a Espanya. Té com a funció garantir la transparència del procés electoral