Avís legal

Avís Legal

1. Dades identificatives

1.1. EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.U. (d’ara endavant LA COMPANYIA), és una entitat amb domicili social a Av. Gran Via de l'Hospitalet, 163-167. 08908 - L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i el seu CIF és B-66485343. La seva adreça electrònica de contacte és: usuariosweb@elperiodico.com

1.2. LA COMPANYIA està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44737, Foli 202, Full B-464885, Inscripció 1. Els continguts de la pàgina web: https://www.elperiodico.cat/ca/ són realitzats per LA COMPANYIA.

2. Objecte de l’avís legal i acceptació de l’usuari

2.1.Aquest Avís Legal regula les condicions d’accés i utilització de la pàgina web https://www.elperiodico.com/es (d’ara endavant "el lloc web"), que LA COMPANYIA posa a disposició dels usuaris d’internet.

2.2. S’entén per usuari qualsevol persona que accedeixi o utilitzi el lloc web.

2.3. L’accés o utilització del lloc web i qualsevol de les seves pàgines per un usuari, estigui o no registrat com a tal, implica l’acceptació sense reserves per aquest del present Avís Legal. Per això preguem que ho llegeixi atentament.

3. Modificacions de les condicions de l’Avís Legal

LA COMPANYIA podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar el present Avís Legal mitjançant la publicació de les esmentades modificacions en el lloc web. És responsabilitat de l’usuari revisar el lloc web i l’Avís Legal per mantenir-se actualitzat del seu contingut.

4. Utilització del lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió i grups de notícies) i amb caràcter enunciatiu però no limitador a:

4.1. Utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. En conseqüència, s’obliga a no utilitzar el lloc web amb finalitats o efectes il•lícits o contraris al present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers o que de qualsevol manera pugui malmetre, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis o impedir un normal gaudi del lloc web per altres usuaris.

4.2. No destruir, alterar, inutilitzar o deteriorar les dades, programes o documents que es trobin al lloc web.

4.3 No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal•lat al lloc web.

4.4. No introduir programes, virus, macros o qualsevol altre dispositiu que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de LA COMPANYIA o de tercers.

4.5. No reproduir, distribuir, realitzar comunicació pública, incloent-hi la seva modalitat de posada a disposició, ni utilitzar informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, ‘software’ i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització de LA COMPANYIA.

4.6. Fer ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els comentaris, fòrums d’opinió, etc.) que LA COMPANYIA ofereixi al seu lloc web i a no fer-los servir per incórrer en activitats il•lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; LA COMPANYIA es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, segons el seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, LA COMPANYIA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

5. Accés al lloc web

5.1. L’accés i/o utilització del lloc web per l’usuari és lliure i gratuït.

5.2. Alguns dels serveis i continguts oferts per LA COMPANYIA es poden trobar subjectes a registre i/o a contractació prèvia i pagament d’un preu en la manera com es determini en les Condicions Generals de Registre i Contractació, les quals es posaran a la seva disposició de manera clara per a coneixement de l’usuari.

5.3. LA COMPANYIA podrà també establir unes Condicions Particulars d’obligat compliment que regulin la utilització i/o contractació de certs productes o serveis específics que ofereixi a l’usuari a través del lloc web. Per això, abans d’utilitzar i/o contractar els esmentats productes o serveis específics l’usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades a tal efecte per LA COMPANYIA. El registre i la utilització i/o contractació dels productes o serveis que s’ofereixin al lloc web impliquen l’acceptació de les condicions generals i/o particulars que els regulin en la versió publicada per LA COMPANYIA en el moment en què es produeixi l’esmentada utilització i/o contractació.

5.4. Per a la utilització i/o contractació de certs productes o serveis oferts per LA COMPANYIA en el seu lloc web serà necessari que l’usuari es registri i aporti les seves dades personals en un formulari electrònic d’alta d’usuari, dades que l’usuari facilitarà voluntàriament. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita i de mantenir-la actualitzada. L’entrega de les dades sol•licitades en el tràmit de registre és obligatòria perquè el procés de registre com a usuari quedi ultimat i s’entendrà com a expressió inequívoca del consentiment de l’usuari per a la inclusió de les seves dades personals a la corresponent base de dades de la COMPANYIA. Tota la informació de les seves dades personals serà recollida i tractada d’acord amb l’estipulat en l’apartat 6 d’aquest Avís Legal i en les condicions de registre.

5.5. Els menors de 14 anys no s’hi hauran de registrar ni contractar productes i serveis del lloc web. Si L’EMPRESA detecta el registre d’un menor de 14 anys procedirà a cancel•lar el registre i impedir l’accés per l’esmentada persona a la utilització dels productes, serveis o continguts del lloc web.

6. Protecció de dades personals

6.1. nals que se li puguin requerir com a conseqüència del registre i utilització i/o contractació de productes i serveis oferts pel lloc web sseran objecte de tractament automatitzat amb la finalitat de garantir la protecció de les esmentades dades personals i realitzar la gestió, administració, prestació, ampliació i millora de les seves activitats per oferir-li un servei més personalitzat i eficaç.

6.2. Per a més informació sobre aquest punt, preguem que llegiu la nostra Política de Privacitat i Protecció de Dades.

7. Propietat intel•lectual i industrial. Tots els drets reservats

7.1. Els codis font, programes d’ordinador, textos, dissenys, imatges, bases de dades, logos, estructura, marques i altres elements del lloc web estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel•lectual i industrial.

7.2. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel•lectual del lloc web i dels seus continguts pertanyen, com a autor d’obra col•lectiva o com a cessionària, a LA COMPANYIA o, en el seu cas, a terceres persones.

7.3. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel•lectual titularitat de LA COMPANYIA i de tercer.

7.4. L’usuari que envia informació de qualsevol tipus a LA COMPANYIA declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que l’esmentada informació no infringeix cap dret de propietat intel•lectual, de marca, de patent, secret comercial o qualsevol altre dret de tercer, que l’esmentada informació no té caràcter confidencial i que l’esmentada informació no és perjudicial per a tercers. Expressament l’usuari reconeix assumir la responsabilitat de la informació i imatges que subministri, arribant a l’esmentada responsabilitat, sense cap restricció, a l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa. El lloc web no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut de les esmentades comunicacions.

7.5. L’usuari pot visualitzar tots els elements del lloc web, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

7.6. LA COMPANYIA proporciona l’accés a informacions, serveis, programes o dades a internet que poden pertànyer a terceres persones; en aquest cas LA COMPANYIA no es fa responsable dels esmentats continguts ni de les reclamacions que se’n puguin derivar, ni de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció.

7.7. Als efectes del previst a l’article 32.1 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel•lectual, LA COMPANYIA s’oposa expressament a la utilització de qualssevol continguts d’aquest lloc web amb la finalitat de realitzar ressenyes o revistes de premsa (‘press-clipping’) sense comptar amb la prèvia autorització de LA COMPANYIA.

7.8. LA COMPANYIA es reserva el dret a decidir quan una informació subministrada per un usuari o apareguda en el lloc web va contra les polítiques i l’esperit del lloc web i, per tant, quan es fa necessària la seva eliminació.

8. Missatges publicitaris

Els continguts integrats a la present pàgina web conformen una obra única i són posats a disposició de l’usuari per part de LA COMPANYIA sota l’esmentada premissa. La voluntat de l’usuari d’accedir a la informació i serveis posats a disposició del públic en aquesta pàgina web suposa també l’acceptació incondicional de rebre els missatges publicitaris que hi estan inclosos, independentment del seu format, sense que sigui possible que l’usuari rebi la informació i serveis d’aquesta pàgina web sense la recepció simultània dels missatges publicitaris incorporats a la mateixa. L’usuari, al sol•licitar l’accés a la pàgina web de LA COMPANYIA, coneix i consent que aquesta pàgina web es finança principalment amb els ingressos derivats dels missatges publicitaris que conté. En conseqüència, queda terminantment prohibit per LA COMPANYIA a qualsevol usuari que desitgi accedir i rebre els continguts d’aquesta pàgina web la instal•lació de qualsevol tipus de ‘software’ o tecnologia que permeti dissociar la recepció simultània de continguts informatius i serveis dels missatges publicitaris continguts en la mateixa pàgina web. En cas que el contingut de la present estipulació no sigui respectat, LA COMPANYIA es reserva el dret a denegar a l’usuari l’accés a aquesta pàgina pel temps que lliurement estimi, així com l’exercici de les accions legals que corresponguin en defensa dels seus legítims interessos.

9. Enllaços de tercers

9.1. En el supòsit que en el lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet, LA COMPANYIA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas LA COMPANYIA assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda al capdavant dels hipervincles i altres llocs d’internet.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de LA COMPANYIA.

9.2. A COMPANYIA tan sols autoritza mencions als seus continguts en altres llocs web, sempre que siguin respectuosos, compleixin la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de LA COMPANYIA.

10. Utilització de 'cookies'

Aquest lloc web utilitza 'cookies', així que preguem que llegeixi atentament la nostra Política de 'cookies'.

11. Limitació de responsabilitat de LA COMPANYIA

11.1. LA COMPANYIA fa el possible per oferir la informació que conté el lloc web de manera veraç i sense errors. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de LA COMPANYIA, es procediria immediatament a la seva correcció quan fos del seu coneixement.

11.2. LA COMPANYIA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l’ús de la informació que conté el seu lloc web..

11.3. LA COMPANYIA no garanteix la disponibilitat permanent d’accés a la pàgina web o als serveis que ofereix, per la qual cosa queda especialment eximida de responsabilitat per deficiències de servei imputables al centre servidor o a xarxes de connexió i pels danys que qualsevol virus informàtic o programa maliciós pogués causar.

11.4. Donat que part del contingut del lloc web procedeix d’altres usuaris, LA COMPANYIA no pot garantir la correcció o exactitud dels continguts abocats ni de les comunicacions emeses pels usuaris, ni tampoc la qualitat, seguretat o legalitat del que s’ofereix al lloc web. L’usuari reconeix i accepta que la utilització del lloc web, així com la prestació dels serveis i la seva adquisició, es realitza sota el seu sencer risc i la seva sencera responsabilitat.

12. Comunicacions

12.1. Als efectes del present Avís Legal, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre LA COMPANYIA i l’usuari, aquest s’haurà de dirigir al servei d’Atenció al Client mitjançant correu electrònic a usuariosweb@elperiodico.com, o bé mitjançant comunicació escrita dirigida al Departament d’Atenció al Client de la Companyia, situat a Barcelona, al carrer Consell de Cent, 425-427.

12.2. Les comunicacions de LA COMPANYIA a l’usuari es realitzaran d’acord amb les dades aportades per aquest al formulari electrònic de registre d’usuari.

12.3. L’usuari no pot utilitzar el lloc web o eines de comunicació per recopilar direccions, enviar ‘spam’ o incomplir el present Avís Legal o la política de privacitat. LA COMPANYIA pot revisar o filtrar els missatges dels usuaris per controlar les activitats malicioses o el contingut prohibit. Sisplau, contacti amb Atenció al Client per denunciar el correu brossa realitzat per altres usuaris.

13. Accions legals

LA COMPANYIA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

14. Llei aplicable i jurisdicció

14.1. El present Avís Legal serà interpretat i es regirà per les seves pròpies clàusules i per la legislació espanyola vigent.

14.2. Per a qualsevol controvèrsia, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals del domicili de LA COMPANYIA.