Un escenari insòlit

Alerta màxima per l’allau de recursos de membres de les meses electorals el 14-F

  • Almenys 16.489 persones, un 20% del total, han presentat al·legacions contra el seu nomenament

  • El president de la Junta Electoral de Barcelona planteja crear una borsa de voluntaris per evitar que hi hagi taules que no es puguin constituir

Es llegeix en minuts

La situació epidemiològica i el balanceig sobre la data de les eleccions ha augmentat el temor d’alguns ciutadans a acudir als col·legis electorals el pròxim 14 de febrer. Els uns, com a votants, s’inclinen per sol·licitar el sufragi per correu per evitar el risc de contagi de coronavirus, una modalitat que ja bat rècords històrics. Els altres, elegits membres de les meses electorals per sorteig, no tenen elecció però sí una carta per lliurar-se si formen part d’un col·lectiu de risc o estan a càrrec de persones dependents. Almenys 16.489 ciutadans han presentat recurs al seu nomenament –d’un total de 82.251 persones elegides, el 20%– i les juntes electorals de zona es preparen per garantir que a les vuit del matí del diumenge electoral totes les taules quedin constituïdes. 

Els titulars i suplents que no compareguin sense causa justificada incorreran en la pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a 24 mesos. Segons la Loreg, no es pot constituir una taula sense la presència d’un president i dos vocals. En el cas que no es compleixi aquest requisit, entren en joc els suplents i, si no n’hi hagués, la junta electoral designa «lliurement» les persones que hagin d’exercir el seu deure «podent fins i tot ordenar que en formi cap algun dels electors que es trobi present al local».

Segons les recomanacions de la Generalitat, els col·lectius de risc han de votar de 9 hores a 12 hores, per evitar creuar-se amb la resta de la població, però fonts del Govern asseguren que s’ha d’interpretar la norma en el sentit ampli i estan convençuts que la Junta Electoral elegirà representants de l’administració o fins i tot apoderats abans que persones vulnerables que acudeixin a votar a primera hora.

Els recursos

El president de la Junta Electoral de Barcelona, el jutge Santiago García, explica a EL PERIÓDICO que davant les aparents dificultats de formar les meses electorals s’està estudiant la possibilitat de crear una borsa de voluntaris per cobrir aquests llocs. El nombre d’excuses presentades fins ara a la seva zona ascendeix a unes 8.000, quan en anteriors eleccions rondaven les 600 o 700. «La gent té por i no està tan predisposada com en altres comicis», admet. Segons la seva opinió, «hi ha un risc evident» que hi hagi problemes per formar les taules. Si s’accepten els recursos, se celebra un altre sorteig fins a 72 hores abans de la votació. Les causes sobrevingudes s’estudien fins al dia de la votació.

El doctor i professor de Dret Administratiu a la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, apunta que la mesura que planteja García és excepcional i que, malgrat no estar escrita en la Loreg, la llei deixa «una enorme discrecionalitat» a les juntes electorals perquè prenguin aquest tipus d’iniciatives. «El que proposa és un pla b interpretant en un sentit ampli la llei per avançar-se al que pugui passar. Està estructurant una solució operativa, factible i ràpida que és obrir una borsa voluntària, preferiblement de funcionaris o treballadors públics per garantir el principi d’objectivitat», postil·la.

D’altra banda, García comenta que van demanar a la Generalitat i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que facilités l’assistència de metges a l’hora de resoldre les al·legacions per no anar a les taules. Finalment, els membres de la Junta Electoral de Barcelona tindran l’assessorament de dos metges forenses que ajudaran en els casos més complexos a revisar les excuses i els certificats mèdics que s’exigeixen per fer una primera valoració del cas. Després, la junta és la que ho haurà de resoldre. 

El president d’aquest organisme electoral afirma que dos metges són pocs davant l’allau de sol·licituds. El problema sorgeix quan la petició es basa en el fet que la persona elegida argumenta no només el risc per a la seva salut, sinó que cuida una persona dependent o amb una edat avançada. 

La maquinària electoral, en marxa

Urnes, paperetes i equips de protecció ja estan preparats en magatzems municipals per ser distribuïts per tots els col·legis electorals. La Generalitat insisteix que els protocols dissenyats per la Conselleria d’Acció Exterior i la col·laboració del Departament de Salut converteixen els punts de votació en espais «segurs». Les escoles han sigut substituïdes per pavellons i mercats en alguns municipis perquè hi hagi una baixa densitat de transeünts –a Barcelona, gairebé quatre de cada deu habitants hauran de votar en un lloc diferent de l’habitual– i a cada local hi haurà un responsable de seguretat sanitària, elegit pels ajuntaments, que vetllarà pel compliment de les normes: distància, mascareta i cues a l’aire lliure. Aquest operari serà l’encarregat de prendre la temperatura a tots els membres de les meses electorals i rebrà la formació sobre col·locació de l’EPI d’alta seguretat que hauran de vestir de 19 a 20 hores, la franja horària en la qual es recomana el vot als positius per Covid-19 i els seus contactes estrets. El Govern farà un simulacre de votació la setmana vinent a diversos locals de Catalunya per testar el funcionament dels protocols per al bon desenvolupament de la jornada electoral.

¿Com es pot evitar una mesa electoral?

Des que s’arriba a la majoria d’edat i fins que es compleixen 70 anys, sempre que se sàpiga llegir i escriure, ningú es lliura de la possibilitat de ser elegit per formar part d’una mesa electoral. Però és possible evitar-ho si compleixes algun dels motius, tant personals, com familiars i professionals, exposats expressament per la legislació electoral.

Causes relatives a la situació personal que només necessiten ser acreditades: La llei declara exempts de formar part d’una mesa els majors de 70 anys, però deixa oberta la porta perquè els que ja en tinguin 65 ho sol·licitin. També és motiu tenir declarada una discapacitat o ser pensionista d’incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, així com estar de baixa laboral. Les embarassades de més de sis mesos o de descans maternal amb independència que es cobri o no de la Seguretat Social. Ser internat en centres penitenciaris o en hospitals psiquiàtrics, o haver format part d’una mesa electoral almenys en tres ocasions els últims 10 anys i que hi hagi prou persones per ser substituït per d’altres també incloses en la mateixa llista electoral, amb la qual cosa s’evita que s’al·legui en poblacions amb molt pocs habitants o envellides, on sempre són els mateixos que ocupen la mesa. L’últim motiu és ser víctima d’un delicte pel qual s’hagi dictat una resolució judicial que impliqui una pena o mesura cautelar de prohibició d’aproximar-se a algú censat al mateix col·legi electoral.

Causes personals, les circumstàncies de les quals cal valorar en cada cas: S’avaluarà la lesió, malaltia o malaltia física o psíquica que impedeixi exercir les funcions que impliquen estar en una mesa electoral o que ho converteixin en particularment difícil o penós fer-ho. Ser pensionista per incapacitat permanent total per a una determinada professió o estar en situació de risc durant l’embaràs. Si es té prevista alguna intervenció quirúrgica o prova clínica rellevant el dia de la votació, en els immediatament anteriors o al següent, que siguin inajornables per motius de salut o d’organització dels serveis sanitaris.

Cures

Causes relatives a responsabilitats familiars que es justifiquen per si soles: Les causes previstes a la llei són el període de lactància natural o artificial fins que el nadó compleixi nou mesos (cosa que s’ha d’acreditar amb el llibre de família o certificació de l’encarregat del Registre Civil), així com la cura directa i contínua, per raons de guarda legal, de menors de vuit anys o de persones amb discapacitat o de familiar fins al segon grau de consanguinitat que per raons d’edat, accident o malaltia, no puguin valer-se per si mateixes.

Causes familiars que s’han de valorar cas per cas: La concurrència el dia de l’elecció d’esdeveniments familiars d’especial rellevància, que resultin inajornables o que això provoqui perjudicis econòmics importants, sempre que l’interessat sigui el protagonista o hi guardi un parentiu de fins al segon grau de consanguinitat. L’altra raó és ser mare o pare de menors de 14 anys, quan s’acrediti que ni l’altre progenitor ni cap altra persona, com un germà més gran, pot ocupar-se’n durant la jornada electoral.

Et pot interesar

Temes professionals

Causes professionals que permeten eludir la mesa electoral: Els qui durant el dia de la votació facin serveis a les juntes electorals, els jutjats i les administracions públiques i que precisament tinguin encomanades funcions electorals podran presentar al·legacions evitar formar part d’una mesa si així ho acrediten els seus superiors. En la mateixa situació estan els qui hagin de prestar serveis essencials de la comunitat, com metges, sanitaris, membres de protecció civil o bombers, i no puguin ser substituïts per companys. També s’inclou els directors de mitjans de comunicació d’informació general i els caps dels serveis informatius que hagin de cobrir la jornada electoral.