Cita amb les urnes

Així pots deslliurar-te d’anar a la mesa electoral

Calendari electoral de les eleccions generals del 23-J: les dates clau de la cita amb les urnes

¿Et pots deslliurar de presentar-te a una mesa electoral si tens un viatge contractat?

Les al·legacions possibles són diverses i es divideixen entre motius personals, familiars o laborals

4
Es llegeix en minuts
Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunals i Justícia

ver +

Des que s’arriba a la majoria d’edat i fins que es compleixen 70 anys, sempre que se sàpiga llegir i escriure, ningú es deslliura de la possibilitat de ser escollit per formar part d’una mesa electoral, perquè els seus presidents i vocals per prevenir qualsevol tipus de frau s’escullen per sorteig universal, que està previst que se celebri entre 25 i 29 dies després de ser convocades les eleccions. Però és possible que ho puguis evitar si compleixes algun dels motius, tant personals, com familiars i professionals, taxats expressament per la legislació electoral per a això.

La llei orgànica de règim electoral general (LOREG), que és la que s’aplica a les eleccions, estableix que la «causa justificada i documentada» que als escollits «els impedeixi l’acceptació del càrrec» ha d’al·legar-se en un termini de set dies des que es rep la notificació «davant la Junta Electoral de zona». El que aquesta decideixi no pot ser recorregut, cosa que ha fet imprescindible detallar el llistat d’impediments o excuses que es poden presentar com a al·legacions per no formar part d’una taula, tot i que alguns d’ells hagin de ser examinats de manera individualitzada per determinar si serveix o no per quedar-ne exempt.

Causes relatives a la situació personal que només necessiten ser acreditades:

La llei declara exemptes de formar part d’una mesa les persones de més de 70 anys, però deixa oberta la porta que els que ja en tinguin 65 ho sol·licitin. També és motiu tenir declarada una discapacitat o ser pensionista d’incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, així com estar de baixa laboral. Les embarassades de més de sis mesos o de descans maternal amb independència que es cobri o no de la Seguretat Social. Estar internat en centres penitenciaris o en hospitals psiquiàtrics, o haver format part d’una mesa electoral almenys en tres ocasions en els últims 10 anys i que hi hagi prou persones per ser substituït per algú altre també inclòs en la mateixa llista electoral, amb la qual cosa s’evita que s’al·legui en poblacions amb molt pocs habitants o envellides, on sempre són els mateixos els que ocupen la mesa. L’últim motiu és ser víctima d’un delicte pel qual s’hagi dictat una resolució judicial que impliqui una pena o mesura cautelar de prohibició d’aproximar-se a algú censat al mateix col·legi electoral.

Causes personals, les circumstàncies de les quals cal valorar en cada cas:

S’avaluarà la lesió, malaltia o malaltia física o psíquica que impedeixi exercir les funcions que implica ser en una mesa electoral o que converteixi en particularment difícil o penós fer-ho. Ser pensionista per incapacitat permanent total per a una determinada professió o estar en situació de risc durant l’embaràs. Si es té prevista alguna intervenció quirúrgica o prova clínica rellevant el dia de la votació, en els immediatament anteriors o al següent, que sigui inajornable per motius de salut o d’organització dels serveis sanitaris. Si s’és monja de clausura o equivalent i això resulta incompatible amb el fet de ser en una mesa i fins i tot si es canvia la residència habitual a una altra comunitat autònoma i es pot acreditar que això impedeix desplaçar-se i formar part de la mesa.

Causes relatives a responsabilitats familiars que es justifiquen per si soles:

Les causes previstes a la llei són el període de lactància natural o artificial fins que el nadó compleixi nou mesos (cosa que s’ha d’acreditar amb el llibre de família o certificació de l’encarregat del Registre Civil), així com la cura directa i contínua, per raons de guarda legal, de menors de vuit anys o de persones amb discapacitat o de familiar fins al segon grau de consanguinitat que per raons d’edat, accident o malaltia no es pugui valer per si mateix.

Causes familiars que s’han de valorar cas per cas:

La concurrència el dia de l’elecció d’esdeveniments familiars d’especial rellevància, que resultin inajornables o que això provoqui perjudicis econòmics importants, sempre que l’interessat sigui el protagonista o guardi amb aquesta persona un parentiu de fins al segon grau de consanguinitat. L’altra raó és ser mare o pare de menors de 14 anys, quan s’acrediti que ni l’altre progenitor ni cap altra persona, com un germà més gran, se’n pot ocupar durant la jornada electoral.

Causes professionals que permeten eludir la mesa electoral:

Els que durant el dia de la votació prestin serveis a les juntes electorals, als jutjats i a les administracions públiques i que precisament tinguin encomanades funcions electorals podran presentar al·legacions per evitar formar part d’una mesa si així ho acrediten els seus superiors. En la mateixa situació hi ha els que hagin de prestar serveis essencials de la comunitat, com metges, sanitaris, membres de protecció civil o bombers, i no puguin ser substituïts per companys. També s’hi inclouen els directors de mitjans de comunicació d’informació general i els caps dels serveis informatius que hagin de cobrir la jornada electoral. La norma també preveu que en quedin exempts els professionals que hagin de participar en esdeveniments públics el dia de la votació, que estiguessin previstos abans de la convocatòria electoral, quan no puguin ser substituïts i si la seva absència obliga a suspendre l’esdeveniment i això provocaria perjudicis econòmics rellevants.

Temes:

Eleccions