Bones pràctiques

1

Ètica periodística

 1. El Periódico es defineix com un diari plural, de progrés, laic, no dogmàtic, respectuós de les minories i defensor actiu de les llibertats i els drets humans, socials i econòmics. La seva línia editorial s'articula a través de tres pilars: les persones, el planeta i el progrés.
 2. La redacció es compromet a obtenir la informació mitjançant mètodes honestos i oferir-la de manera rigorosa i fonamentada segons els principis del periodisme recollits en el codi deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya..
 3. La informació apareix clarament diferenciada de l'opinió, per evitar qualsevol confusió o distorsió deliberada tant d'una com de l'altra. També s'evitarà la difusió de conjectures i rumors com si es tractés de notícies. La publicitat es distingirà clarament i tipogràficament de totes dues.
 4. S'afavoreix la publicació sense demora de les correccions i rectificacions.
 5. Les informacions no es publiquen mai de manera que incitin a la violència o facin apologia.
 6. Les informacions no es publiquen mai de manera que suposin algun tipus de discriminació per raons d'ideologia, religió, sexe, gènere, raça, procedència social o cultural. La defensa de la igualtat és un dels eixos editorials prioritaris del diari.
 7. Es respectarà la intimitat de les persones, sobretot en casos que generen situacions d'aflicció, i s'evitarà la intromissió gratuïta i les especulacions innecessàries sobre els seus sentiments i les seves circumstàncies, especialment quan les persones afectades explicitin la seva oposició.
 8. S'observa escrupolosament la presumpció d'innocència en les informacions relatives a causes penals en curs.
 9. Es té especial cura en el tractament de les informacions que afecten a menors, i s'evitarà difondre la seva identitat quan apareguin com a protagonistes de qualsevol causa criminal, ja siguin víctimes, testimonis o inculpats, sobretot en qüestions de transcendència social, com és el cas dels delictes sexuals.
 10. La direcció d'El Periódico vetlla perquè no es produeixin conflictes d'interessos entre l'empresa editora i la feina periodística de la redacció. El respecte de la direcció de l'empresa a la llibertad individual i a les opinions de tots els que treballen va acompanyat d'una lleialtat crítica d'aquests a la llibertat i a les opinions de l'empresa, així com a la línia editorial del diari.
2

Diversitat

El Periódico és conscient que informa a i sobre una societat plural i diversa. Per aquesta raó, el diari intenta reflectir en la seva redacció, staff directiu i equip de col·laboradors aquesta diversitat: edat, identitat sexual, comunitats, discapacitat, lingüística... El Periódico és conscient que el camí de la igualtat comença en l'àmbit d'influència de cada persona i organització. Per aquesta raó, té una edició en cadascun dels dos idiomes oficials de Catalunya (català i castellà) i fa especial esment a treballar per aconseguir la paritat en l'staff directiu, el consell de redacció, la redacció, i els espais d'opinió i anàlisi.

Aspirem que la igualtat no sigui fruit de dates excepcionals i que la dona estigui en el centre de totes les informacions, sense excepció, perquè els models socials no siguin androcèntrics. És una exigència interna de la redacció i externa de la societat a què i sobre la qual informem que ens esforcem per eliminar biaixos masclistes –conscients i inconscients– que massa sovint es disfressen de criteris suposadament periodístics. No hi pot haver progrés, no podem informar sobre les persones i no hi ha viabilitat per al planeta sense igualtat entre homes i dones. Mantenir una línia informativa lliure de prejudicis masclistes i que ajudi a avançar en el camí de la igualtat és el nostre propòsit i el nostre compromís amb la nostra comunitat.

El personal de redacció està distribuït en dues localitzacions, 18 persones treballen a l'oficina de Madrid i 119 tenen el seu lloc de treball a la seu de Barcelona.

De la mateixa manera, El Periódico reconeix i celebra la diversitat de la societat de la que escriu i la col·loca en el centre del seu discurs periodístic.

Ens esforcem en recollir les històries que afecten a una societat cada vegada més plural i oberta. Això ens empeny a entendre i explicar la realitat dels diversos grups demogràfics que la conformen, la identitat de la qual gira al voltant d'un origen ètnic, creença, orientació sexual o qualsevol altre característica comuna.

3

Rectificació i correcció

La precisió i el rigor en la publicació és una prioritat d'El Periódico. Per això s'estableixen filtres i controls de qualitat. En cas que es produeixin errors, es publiquen les correccions i aclaracions tan aviat como sigui possible.

Tant en les seves edicions impresa com digital, El Periódico disposa d'un espai obert al públic per garantir el dret a rectificar o matisar informacions incompletes o errònies, sense perjudici del que disposi la llei. Les correccions es mostren, en l'entorn web, en el tancament de la notícia, com una fe d'errades i marcades amb la data de la correcció. Per sol·licitar una correcció es pot enviar un correu electrònic a la direcció gmartinez@elperiodico.com o contactar amb la secció corresponent, consultant el punt 12 d'aquest document.

4

Propietat

El Periódico es va fundar el 26 d'octubre de 1978. Des de juny de 2019 forma part del grup editorial Prensa Ibérica, un dels més importants d'España. Dins de Prensa Ibérica, El Periódico organitza les seves activitats professionals amb l'objectiu d'informar amb honestedat als lectors. Busca, a més, obtener un benefici econòmic que garanteixi el seu propi futur i la independència del mitjà. El respete de la direcció de l'empresa a la libertad individual i a les opinions de tots els que treballen va acompanyat d'una lleialtat crítica d'aquests a la llibertat i a les opinions de l'empressa, així com a la línia editorial del diari.

Com empresa privada, la nostra financiació prové de la venda d'exemplars de la publicació impresa, les subscripcions, la comercialització d'espais publicitaris i les subvencions públiques. D'aquesta forma garantitzem la nostra autonomia econòmica i financera, i així és possible mantenir la nostra independència editorial davant la influència d'empreses i administracions.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE PRENSA IBÉRICA

Javier Moll - President Executiu

Arantza Sarasola - Vicepresidenta

Aitor Moll - Conseller delegat

Sergi Guillot - Director General


Irene Lanzaco - Directora General de Gabinet de Presidència i Relacions Institucionals

Carmelo Calvo - Director General de Relacions Institucionals

Armando Huerta - Director de Comunicació


Álvaro Alcolea - Director General Financier i de Sistemes

Nacho Azcoitia - Director General Comercial

Irene Lanzaco - Directora General de Serveis Jurídics

Isidoro Nicieza - Director General de Continguts

DIRECCIONS GENERALS REGIONALS

CONTINGUTS:

Alacant, Múrcia, Màlaga - Juan Ramón Gil

Balears - Joan Serra

Catalunya - Joan Serra

Nord - Isidoro Nicieza

Canàries - Francisco Orsini


GESTIÓ:

Catalunya - Félix Noguera

Nord - Isidoro Nicieza

5

Manxeta

Director

Albert Sáez: asaez@elperiodico.com

Directores adjuntes

Gemma Martínez: gmartinez@elperiodico.com

Gemma Robles: grobles@elperiodico.com

COMITÉ EDITORIAL

President

Joan Tapia: jtapia@elperiodico.com

Secretari

Rafael Jorba

Subdirectors

Carol Álvarez (+Períodico): calvarez@elperiodico.com

Joan Cañete (Opinió, Participació i Audiències): jcbayle@elperiodico.com

Bernat Gasulla (Última Hora): bgasulla@elperiodico.com

Rafa Julve (Multimedia): rjulve@elperiodico.com

Edició Paper

Eloy Carrasco: ecarrasco@elperiodico.com y Reyes Susín

Edició digital

Xurxo Martínez: xurxo@elperiodico.com

Panorama

Marta López: mlopez@elperiodico.com

Coses de la Vida

Iosu de la Torre: idelatorre@elperiodico.com

Opinió

Ernest Alós: ealos@elperiodico.com

Icult-Extra

Ramon Vendrell: rvendrell@elperiodico.com

Esports

Albert Guasch: aguasch@elperiodico.com

Edició gràfica i fotografia:

Julio Carbó: jcarbo@elperiodico.com

Disseny

Joel Mercè: jmercea@elperiodico.com

Infografia

Ricard Gràcia: rgracia@elperiodico.com

Xarxes socials

Silvia Cobo: scobo@elperiodico.com

6

Missió

El Periódico va néixer amb el compromís de ser un mitjà de comunicació democràtic, per contribuir primer a la construcció d'un règim de llibertats i ajudar després a consolidar-lo, i per recolzar la incorporació de Catalunya i Espanya a la Unió Europea.

El Periódico, doncs, és un diari plural, progressista, laic, no dogmàtic, respectuós amb les decisions de les majories i defensor actiu dels drets humans reconeguts en la Declaració Universal de l'ONU i la Convenció Europea dels Drets Humans. Es declara així mateix obert a tota mena d'opinions i idees que s'expressin respectuosament, sempre que no incitin a la violència o la subversió de l'Estat de dret i el respecte als drets i les llibertat.

El Periódico assumeix el compromís de defensar un sistema d'economia de mercat basat en la competència, el rendiment i una àmplia distribució de la propietat privada, en què els poders públics corregeixin els desequilibris i garanteixin els drets i llibertats de tots els ciutadans, sense discriminació de cap tipus. Som partidaris de l'anomenat capitalisme inclusiu.

7

Verificació

 1. Com a principi, els fets noticiables s'han de presentar amb rigor, imparcialitat i en el context adequat. El punt de partida davant qualsevol informació ha de ser l'escepticisme i la voluntat de preguntar i trobar respostes en les fonts necessàries per fer-ho.
 2. Els documents i dades han de ser contrastats, verificats i completats per diferents fonts, prioritzant les independents. Les dades subministrades per una font interessada no es poden publicar sense corroborar. Les dades s'han d'atribuir sempre a una font tret que hi hagi motius per protegir la seva identitat.
 3. Els redactors han de tenir garantida la intimitat de les seves agendes, arxius i qualsevol altre material personal, així com dels seus documents informàtics. L'empresa proveeix els mitjans per garantir la inviolabilitat d'aquest material.
 4. Els periodistes tenen dret a negar-se a col·laborar en la confecció d'informacions contràries a les seves conviccions o que considerin incompatibles amb els principis ètics i professionals del periodisme.
 5. Cap membre de la redacció està obligat a firmar una feina, feta per encàrrec o per pròpia iniciativa, si considera que modificacions posteriors que no són resultat d'un acord previ n'alteren el contingut.
 6. Quan la informació procedeixi de fonts personals d'un redactor, aquest té el dret que es respectin el contingut i la forma de la informació. En cas que s'alterin el seu contingut o sentit a través de la forma, només es podrà publicar amb l'autorització de l'autor.
 7. Els membres de la redacció no poden treballar simultàniament en tasques publicitàries, de relacions públiques, assessoria de premsa o imatge, ja siguin remunerades o no de manera directa o indirecta, en sectors relacionats amb la seva tasca informativa a El Periódico. Cap redactor pot ser obligat a fer treballs de caràcter informatiu amb finalitat publicitària, tret de les tasques promocionals dels productes propis d'El Periódico, així com les iniciatives de Prensa Ibérica en què participa El Periódico.
 8. Els membres de la redacció es presentaran formalment en la seva condició de periodistes a títol individual, i no en nom d'El Periódico, en els actes públics en què no hagin sigut designats explícitament per la direcció per representar el diari.
 9. Cap membre de la redacció pot rebre diners o regals, d'un valor superior a les habituals formes de cortesia de persones o institucions alienes a l'empresa editora d'El Periódico per tasques que fa el diari.
 10. En cap cas un membre de la redacció farà ús en profit propi o de tercers de les informacions que obtingui per raó de la seva ocupació o càrrec, retardant o anul·lant la seva publicació, o modificant-ne o revelant-ne el contingut. La direcció ha de tenir en compte l'opinió del redactor sobre la conveniència de publicar una informació.
8

Fonts anònimes

 1. El lector ha de conèixer de forma clara i sense ambigüitats el tipus de font d'informació de les que s'ha nodrit el redactor per elaborar la seva informació: directes del periodista, de primera mà, documents, organitzacions públiques o privades...
 2. En el cas d'informació reservada o off the record, el periodista té l'obligació legal (article 20 de la Constitució) de protegir la seva font i pot, per tant, amagar la seva identitat. Tot i així, la direcció ha d'incentivar que els redactors s'esforcin al màxim per aconseguir atribuir les notícies a una font, ja que així la informació guanya en credibilitat, sempre que no es posi en risc l'esmentada font. En cas que una informació es basi per complet en fonts anònimes, és necessari intentar fins on sigui possible corroborar aquesta informació per altres fonts que sí que puguin ser identificades.
 3. Qualsevol membre de la redacció té el dret i el deure de no revelar les fonts de les seves informacions ni les dels seus companys. La redacció, la direcció i l'empresa emparen aquest dret i deure davant els poders públics i davant qualsevol particular, organisme o entitat.
 4. Sense permís del seu autor, no es pot revelar l'autoria dels treballs publicats sense firmar o amb la firma del diari o encara per publicar.
 5. Només quan un treball no firmat provoqui diligències judicials que perjudiquin tercers, la direcció pot revelar la identitat de l'autor davant l'autoritat judicial.
9

Feedback amb els lectors

El Periódico li dona una gran importància al feedback amb els lectors i, de forma més àmplia, a la constitució d'una comunitat d'afinitat amb ells. Els lectors no són considerats consumidors passius de la informació, sinó que en són part activa a través de diferents canals sota el paraigua genèric d'Entre Tots, el departament de Participació i Periodisme amb el Ciutadà del diari.

Així, el canal Carta Lector d'Entre Tots publica articles sobre qüestions d'actualitat i interès general amb la intenció de generar debat ciutadà. Les aportacions són moderades des d'un punt de vista periodístic amb l'objectiu de generar un debat en què tinguin cabuda tots els punts de vista. No es publiquen insults, estirabots ni articles anònims. Els textos apareixen publicats a la web d'El Periódico i són distribuïts per les xarxes socials. També poden aparèixer en l'edició impresa d'El Periódico.

A més, Entre tots canalitza la participació dels lectors en la producció periodística, com testimonis o fonts, i hi ha múltiples espais oberts de participació i per fer arribar queixes i suggeriments, sent els principals canals d'enviament la bústia de denúncia ciutadana i el de la carta del lector.

També hi ha la possibilitat de contactar amb les diferents àrees d'El Periódico des dels correus electrònics destacats punt 12 d'aquest document.

Els usuaris poden enviar suggeriments i consells sobre el producte digital d'El Periódico a l'adreça de correus usuarios@elperiodico.com.

10

Agències i altres fonts externes a la redacció

Dins de la seva cobertura informativa, El Periódico ofereix als lectors continguts elaborats fora de la redacció i de la seva xarxa de col·laboradors. En concret, El Periódico publica notícies de las següents agències informatives:

11

Contingut comercial

EL PERIÓDICO ofereix, dins les seves pàgines, diferents continguts creats amb el suport o la col·laboració de marques comercials. Dins la seva política de transparència, aquests continguts són marcats d'una forma clara visible, de la mateixa forma que es marquen les diferents tipologies de continguts editorials. Les diferents classificacions d'aquests tipus de contingut són:

 1. Contingut de marca, que són continguts creats per a una empresa, marca o organització que ha pagat la seva producció i publicació i que compten amb la seva aprovació. En aquest cas diferenciem amb la marca ‘BeContent' els generats per complet pel nostre equip intern i que compleixen tots els estàndards periodístics requerits també per als continguts editorials.
 2. Compres patrocinades, aquestes ofertes han sigut seleccionades per un equip d'elPeriódico de forma independent partint del seu criteri i experiència. elPeriódico obté una comissió de les vendes a partir dels enllaços d'aquesta pàgina.
 3. Amb el suport de, es tracta d'un contingut produït amb el suport financer d'una organització o individu, però no aprovat pel subscriptor abans o després de la publicació. En realitat aquest és un contingut purament editorial, però amb aquesta marca volem reconèixer la participació d'una marca en el seu finançament.
12

Informació de Contacte

Perquè la seva comunicació sigui el més eficaç possible, busqui, entre les següents, l'opció que més s'ajusta al motiu del seu missatge.

Per enviar cartes dels lectors

EL PERIÓDICO publica opinions dels seus lectors, així com repliques i suggeriments d'interès general que siguin respectuoses cap a les persones i institucions. Les cartes han de tenir com a màxim 20 línies. EL PERIÓDICO es reserva el dret d'extractar-les. Tot i així, resulta impossible publicar-les totes. Demanem comprensió, i que acceptin que no podem mantenir correspondència o contacte telefònic sobre aquestes ni tampoc tornar-les. Han d'estar firmades, indicant DNI, domicili i telèfon o manera de contactar amb el seu autor. Correu electrònic: cartalector@elperiodico.com

Per a qüestions relatives a promocions, fascicles o exemplars endarrerits

Per adquirir exemplars, fascicles o col·leccionables endarrerits pot dirigir-se al seu quiosc habitual, o sol·licitar informació a EL PERIÓDICO a través del telèfon del Servei d'Atenció al Client 93 222 27 22 o del correu electrònic atencion.lector@elperiodico.com

Per enviar notes de premsa

Si vol enviar notes de premsa li recordem que aquestes han de ser remeses directament a la corresponent Secció de la redacció de EL PERIÓDICO:

Gran Barcelona (bcn@elperiodico.com)

Coses de la Vida (sociedad@elperiodico.com)

Gent (gente@elperiodico.com)

Cultura i espectàcles (icult@elperiodico.com)

Esports (deportes@elperiodico.com)

Internacional (internacional@elperiodico.com)

Opinió (opinion@elperiodico.com)

Economia (economia@elperiodico.com)

Política (politica@elperiodico.com)

Agenda (agenda@elperiodico.com)

Televisió (television@elperiodico.com)

Dominical (dominical@elperiodico.com)

Més Periódico (cuaderno@elperiodico.com)

Teletodo (television@elperiodico.com)

Fotografia (fotografia@elperiodico.com)

Infografia (infografia@elperiodico.com)

Delegació a Madrid (delegacion@elperiodico.com)

Edició en català (catalan@elperiodico.com)

Documentació (archivoep@elperiodico.com)

Per contractar publicitat

Si vol contractar publicitat a les pàgines d'EL PERIÓDICO posi's en contacte amb el nostre Departament de Publicitat: coordinacion@zetagestion.com.

Si vol inserir un anunci per paraules posi's en contacte amb el Departament de Classificats d'EL PERIÓDICO: anuncios@zetagestion.com.

Consulteu les TARIFES DE PUBLICITAT D'EL PERIÓDICO

Departaments d'El Periódico de Catalunya, SL

Marketing: epmarketing@elperiodico.com

Producció: produccion@elperiodico.com

Recursos Humans: rrhh@elperiodico.com

Subscripcions: suscripciones@elperiodico.com

Per aclarir dubtes tècnics i enviar suggeriments sobre la web d'El Periódico

Totes les preguntes i dubtes sobre el funcionament de la web d'EL PERIÓDICO, així com els problemes tècnics que sorgeixin durant la navegació, s'han d'enviar a usuariosweb@elperiodico.com. Per a una comprensió més gran del problema indiqui'ns en el seu missatge la versió i el tipus de navegador que utilitza. També ens pot enviar qualsevol opinió o suggeriment sobre el servei.

Per aclarir dubtes sobre subscripcions

Si té dubtes sobre el funcionament de les subscripcions o qualsevol problema amb l'accés a l'edició en PDF, enviï els seus comentaris a suscripciones@elperiodico.com.

Per a la gestió de drets

Si vol reproduir algun dels nostres continguts informatius, posi's en contacte amb el Departament de cessió de drets d'El Periódico:cesionderechos@elperiodico.com

Direcció

Av. Gran Via de l'Hospitalet, 163-167. 08908 - L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel: 93 265 53 53 - Fax: 93 484 37 48

13

Política de privacitat. ¿Què fem amb les dades dels lectors?

¿Qui és el responsable de les seves dades?

PRENSA IBÉRICA MEDIA, S.L., com a societat matriu del grup Prensa Ibérica Media («Grup PIMe»), és responsable d'assegurar que les dades personals que vostè proporciona a través de les propietats digitals (web, ‘apps', xarxes socials...) del Grup PIMe es protegeixen adequadament i d'assumir les responsabilitats que es derivin d'una protecció inadequada. A més, l'empresa que gestioni la propietat digital on vostè proporcioni les seves dades personals serà corresponsable amb PRENSA IBÉRICA MEDIA, S.L. de les dades personals que ens hagi proporcionat.

Grup PIMe ha designat un delegat de protecció de dades («DPD») per vetllar per l'adequada protecció de les seves dades personals. Pot contactar amb el responsable o el DPD a través de l'adreça electrònica protecciondatos@epi.es o a través de qualsevol dels mitjans proporcionats a la secció 3 de la Política de Privacitat estesa del Grup PIMe.

Per a més informació sobre el responsable, com contactar-hi, sobre què és una dada personal i les dades que recull el Grup PIMe, pot consultar les seccions 1 a 6 de la Política de Privacitat estesa del Grup PIMe.

Per a més informació sobre el Grup PIMe, pot consultar aquí.

¿Per què tractem les seves dades i durant quant temps?

A continuació incloem un resum de les finalitats principals per a les quals tractem les dades personals recollides a través de les nostres propietats digitals, la base legal per tractar-les i el temps durant el qual les conservarem.

FINALITAT BASE LEGAL CONSERVACIÓ
Respondre a peticions fetes per vostè al contactar amb nosaltres. Consentiment. Temps necessari per atendre i processar aquestes peticions.
Gestionar la subscripció als nostres butlletins i newsletters. Consentiment Mentre vostè no revoqui el seu consentiment i ens comuniqui el seu desig de no seguir rebent els nostres butlletins i newsletters.
Permetre-li publicar un anunci als nostres portals. Consentiment Mentre vostè no doni de baixa el seu compte, o transcorregut un període de 3 anys d’inactivitat.
Gestionar l’adquisió de productes o contractació de serveis de PIMe. Contracte Durant el temps de vigencia del contracte i durant un termini posterior de 3 anys per facilitar tornar a donar-los d’alta ja que són clients recurrents.
Permetre-li participar en processos de selección de personal. Consentiment Mentre vostè no doni de baixa el seu compte, o transcorregut un període de 3 anys d’inactivitat.
Permetre-li apuntar-se a esdeveniments. Consentiment Mentre duri l'esdeveniment i, després, per donar-li a conèixer nous esdeveniments, mentre vostè no revoqui el seu consentiment o es doni de baixa dels nostres serveis, o transcorregut un període de 3 anys d’inactivitat.
Permetre-li participar en concursos. Consentiment Mentre duri el concurs i, després, per donar-li a conèixer nous concursos, mentre vostè no revoqui el seu consentiment o es doni de baixa dels nostres serveis, o transcorregut un període de 3 anys d’inactivitat.
Enviar-li comunicacions comercials del Grup PIMe. Consentiment
Interés legítim
Mentre vostè no revoqui el seu consentiment o ens comuniqui el seu desig de no seguir rebent-les.
Cedir les seves dades a altres empreses del Grup PIMe i tercers per enviar-li comunicacions comercials sobre productes, serveis o activitats diferents als sol·licitats. Consentiment Mentre vostè no revoqui el seu consentiment o ens comuniqui el seu desig de no seguir rebent-les.
Monetitzar les nostres propietats intel•lectuals a través de la venda d’espai publicitari (cookies). Consentiment Les dades es conservaran d’acord amb la secció 12 de la Política de Privacitat estesa del grup PIMe.

Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment posant-se en contacte amb nosaltres a través de protecciondatos@epi.es.

Així mateix, es pot donar de baixa per rebre comunicacions comercials o butlletins i newsletters a través de les eines proporcionades en la mateixa comunicació o posant-se en contacte amb nosaltres a través de protecciondatos@epi.es.

Grup PIMe no cedirà les seves dades a tercers tret que hi hagi una obligació legal o que tinguem el seu consentiment. En ocasions, cedim les seves dades personals als nostres proveïdors perquè ens facin un servei, i en aquest cas serem responsables que actuïn de conformitat amb aquesta Política de Privacitat i la normativa de protecció de dades. Algun d'aquests proveïdors està situat als EUA. En els casos en què transferim dades a aquest país o a un altre de fora de la Unió Europea que pugui oferir un nivell de protecció menor, hem posat en marxa instruments jurídics apropiats per assegurar que les seves dades personals es protegeixen igual que a la Unió Europea. Si vol informació afegida sobre aquest punt, el convidem a posar-se en contacte amb nosaltres a través de protecciondatos@epi.es.

Pot consultar informació addicional sobre aquestes qüestions, així com sobre les mesures de seguretat que posem en marxa i els tercers amb qui compartim dades a les seccions 7 a 10 de la de Privacitat estesa del Grup PIMe.

¿Què són les cookies i per què les utilitzem?

Quan visita les nostres propietats digitals, com els nostres llocs web i ‘apps', si tenim el seu permís emmagatzemarem i accedirem a informació no sensible del seu dispositiu a través de cookies i altres tecnologies de seguiment.

Aquestes cookies i tecnologies són arxius que s'emmagatzemen al seu equip i que ens permeten conèixer si un usuari ja ha visitat el nostre lloc web i conèixer les accions que hi ha fet. Tingui en compte que mai sabrem qui és l'usuari o com es diu.

En ocasions necessitem utilitzar cookies per donar-li els nostres serveis, per exemple, per recordar preferències que manifesta al navegar, com l'idioma en què vol veure el nostre web. En altres ocasions, les cookies no són necessàries, i en aquest cas demanarem el seu consentiment abans d'utilitzar-les. Normalment, aquestes cookies no necessàries les utilitzem per analitzar com es fan servir els nostres llocs web per tal de millorar-los, per crear perfils amb els interessos i els gustos que mostra cada usuari al navegar pels nostres webs i per incloure publicitat o contingut personalitzat basat en aquest perfil. La publicitat en els nostres llocs web ens permet finançar la nostra activitat i oferir-li els serveis que li oferim. Per servir-li publicitat compartim el perfil d'usuaris amb empreses tecnològiques, anunciants i agències de publicitat.

Pot en qualsevol moment retirar o configurar el seu consentiment a l'enllaç «preferències de privacitat», que trobarà als nostres webs i ‘apps'. A més, pot accedir a informació més detallada sobre què són les cookies, les finalitats per a les quals les utilitzem, les empreses amb qui col·laborem, el temps durant el qual les emmagatzemem i mecanismes per donar-se de baixa en la nostra Política de Cookies.

¿Quins són els seus drets?

LLa normativa de protecció de dades li concedeix diversos drets perquè controli les seves dades personals. Els més rellevants són:

 1. Dret d'informació: dret que l'informem sobre el tractament que fem de les seves dades.
 2. Dret d'accés: dret que li expliquem quines de les seves dades personals tractem.
 3. Dret de rectificació: dret que rectifiquem les dades personals que siguin errònies.
 4. Dret de supressió: dret que esborrem les seves dades personals.
 5. Dret d'oposició: dret a donar-se de baixa de les nostres comunicacions comercials i que no creem un perfil sobre vostè.
 6. Dret a revocar el consentiment: dret a retirar el consentiment que ens hagi donat per al tractament de les seves dades.
 7. Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, normalment davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, aquí.

Per a més informació sobre els seus drets pot consultar la secció 11 de la Política de Privacitat estesa del Grup PIMe.

Podrà exercitar els seus drets en qualsevol moment o enviar una queixa o petició al nostre DPD enviant-nos una comunicació a protecciondatos@epi.es, acompanyant un document acreditatiu de la seva identitat i proporcionant els detalls necessaris per processar la seva sol·licitud.