28 maig 2020

Anar al contingut

Clatellada laboral del coronavirus

Els autònoms podran compatibilitzar l'ajuda extraordinària amb altres prestacions

El Govern central modifica la regulació d'aquest subsidi al decret del camp

Els treballadors per compte propi podran provar la baixada d'ingressos per qualsevol mitjà

Europa Press

Els autònoms podran compatibilitzar l'ajuda extraordinària amb altres prestacions

El Govern central ha modificat la regulació de la prestació extraordinària que va aprovar a mitjans de març per als autònoms que es veiessin afectats per la suspensió d’activitats decretada en l’estat d’alarma o que veiessin reduïts els seus ingressos com a conseqüència de la crisi sanitària.

Aprofitant el reial decret llei per a la contractació d’aturats i immigrants en el sector agrari, aprovat ahir al Consell de Ministres i publicat avui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), l’Executiu permetrà ara que aquesta prestació extraordinària per a autònoms sigui compatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social que estigués percebent i que fos compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava. En la redacció anterior, no es permetia aquesta compatibilitat.

Això sí, per als autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors del Mar, el Govern espanyol estableix que aquesta prestació extraordinària serà «incompatible» amb la percepció d’ajuts per la paralització de la flota.

A més, la norma precisa que no serà necessari per causar dret a aquesta prestació tramitar la baixa en la Seguretat Social i especifica els mitjans que s’admetran perquè els autònoms que no hagin cessat en la seva activitat i vulguin accedir a la prestació provin que la seva facturació el mes natural anterior a què se sol·licita aquesta ajuda s’ha reduït en almenys un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior.

En concret, el Govern central estableix que l’acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifiqui, i es podrà fer a través de la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d’ingressos i despeses, del llibre registre de vendes i ingressos o del llibre de compres i despeses.

Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d’activitat podran justificar la reducció de la seva facturació en almenys un 75% «per qualsevol mitjà de prova admès en dret». Tota sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’una declaració jurada en què es faci constar que es compleixen tots els requisits exigits per causar dret a aquesta prestació.

El reconeixement de la prestació es podrà sol·licitar fins a l’últim dia del mes següent a què es va produir l’acabament de l’estat d’alarma. Les entitats gestores, d’acord amb la sol·licitud presentada i els documents en el seu cas aportats, dictarà la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret a la prestació i, un cop finalitzat l’estat d’alarma, es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades. El Govern precisa que en el supòsit que es desprengui que l’interessat no té dret a la prestació, s’iniciaran els tràmits per reclamar les quantitats indegudament percebudes.

L’Executiu assenyala, a més, en la norma que, en el supòsit que s’hagi suspès l’activitat, la cotització dels autònoms corresponent als dies d’activitat de març no coberts per aquesta prestació extraordinària i que no hagués sigut abonada en termini «no serà objecte de recàrrec».

Treballadors agraris, pesquers i de l’espectacle

L’Executiu ha donat també una nova redacció per determinar qui poden ser els beneficiaris d’aquesta prestació extraordinària i temporal.

Així, a més dels treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) s’especifica que podran accedir-hi, complint els requisits establerts, els treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors del Mar les activitats del qual hagin quedat suspeses amb la declaració de l’estat d’alarma.

També podran accedir a aquesta prestació els autònoms inscrits en el RETA, els treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors del Mar que, no cessant en la seva activitat, hagin vist retallada la seva facturació el mes natural anterior al qual se sol·licita la prestació en almenys un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior.

No obstant, s’estableixen criteris diferents per als treballadors autònoms agraris de produccions de caràcter estacional inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agrari, així com els treballadors de produccions pesqueres, marisqueres o de productes específics de caràcter estacional inclosos en el Règim Especial de Treballadors del Mar: a ells se’ls permetrà accedir a la prestació quan la seva facturació mitjana en els mesos de campanya de producció anteriors al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda en, almenys, un 75% en relació amb els mateixos mesos de la campanya de l’any anterior.

Als autònoms que treballin en activitats d’exhibició cinematogràfica, de producció de programes de televisió, de distribució cinematogràfica i vídeo, de gravació de so i edició musical, en arts escèniques o en les seves activitats auxiliars, en la creació artística i literària i en la gestió de sales d’espectacles, sempre que no hagin cessat la seva activitat, se’ls exigirà, per tenir dret a la prestació, que la seva facturació el mes natural anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda en almenys un 75% en relació amb l’efectuada en els 12 mesos anteriors per tenir dret a la prestació.