Canvi legal

Les víctimes de maltractament es podran empadronar en cases d’acollida

El canvi normatiu permetrà que accedeixin a serveis municipals

Les víctimes de maltractament es podran empadronar en cases d’acollida
Es llegeix en minuts

Les dones que han sigut víctimes de violència de gènere podran empadronar-se quan es trobin en residències, pisos tutelats o cases d’acollida. 

Segons explica el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, aquest canvi normatiu ha sigut possible gràcies al grup de treball integrat per representants d’aquest departament, Igualtat, Defensor del Poble, INE, la Federació de Municipis i Províncies i l’Oficina del Cens. 

Es tracta d’una modificació de les instruccions als ajuntaments en matèria de gestió padronal en relació amb l’empadronament de les víctimes de violència de gènere i que l’INE procedirà a iniciar la seva tramitació fent efectiva en pròximes dates. 

Et pot interesar

D’aquesta manera, les víctimes «que resideixin o es trobin sota l’empara de la xarxa de recursos d’assistència social integral, com pisos tutelats, cases d’acollida o altres recursos d’aquesta xarxa, i quan no sigui possible l’empadronament al domicili real per raons de seguretat, aquest es podrà portar a terme en el lloc que determinin els Serveis Socials del municipi en el qual efectivament resideixin». 

El desembre de l’any 2019, el defensor del poble va fer una recomanació en aquest sentit. Al prioritzar la seguretat de les víctimes, no s’empadronen on realment resideixen i s’originen problemes en l’accés als serveis públics municipals, en especial quan hi ha menors en edat d’escolarització.