Eleccions catalanes

¿Com evitar ser membre d’una mesa electoral?

  • La llei preveu diferents raons per les quals una persona pot eludir la cita

  • Els motius són diversos i es divideixen entre personals, familiars o laborals

Es llegeix en minuts

Des que s’assoleix la majoria d’edat i fins que es compleixen 70 anys, sempre que se sàpiga llegir i escriure, ningú es deslliura de la possibilitat de ser escollit per formar parteix d’una mesa electoral, perquè els seus presidents i vocals per prevenir qualsevol tipus de frau s’escullen per sorteig universal, que està previst que se celebri entre 25 i 29 dies després de convocades les eleccions. Però és possible que ho puguis evitar si compleixes algun dels motius, tant personals, com familiars i professionals, taxats expressament per la legislació electoral per a això.

La llei orgànica de règim electoral general (LOREG), que és la que s’aplica a les eleccions catalanes –al no tenir Catalunya una norma pròpia-, estableix que la «causa justificada i documentada» que als escollits «els impedeixi l’acceptació del càrrec» ha d’al·legar-se en un termini de set dies des que es rep la notificació «davant la Junta Electoral de la zona». El que aquesta decideixi no pot ser recorregut, el que ha fet imprescindible detallar el llistat d’impediments o excuses que es poden al·legar per no formar part d’una mesa, tot i que alguns d’ells hagin de ser examinats de manera individualitzada per determinar si serveix o no per quedar-ne exempt.

Causes relatives a la situació personal que només necessiten ser acreditades:

La llei declara exempts de formar part d’una taula els majors de 70 anys, però deixa oberta la porta que els que ja en tinguin 65 ho sol·licitin. També és motiu tenir declarada una discapacitat o ser pensionista d’incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, així com estar de baixa laboral. Les embarassades de més de sis mesos o de descans maternal amb independència que es cobri o no de la Seguretat Social. Ser internat a centres penitenciaris o a hospitals psiquiàtrics, o haver format part d’una mesa electoral, almenys en tres ocasions en els últims 10 anys i que hi hagi prou persones per ser substituït per d’altres també incloses a la mateixa llista electoral, amb el que s’evita que s’al·legui en poblacions amb molt pocs habitants o envellides, on sempre són els mateixos que ocupen la mesa. L’últim motiu és ser víctima d’un delicte pel qual s’hagi dictat una resolució judicial que impliqui una pena o mesura cautelar de prohibició d’aproximar-se a algú censat al mateix col·legi electoral.

Causes personals, les circumstàncies de les quals cal valorar en cada cas:

S’avaluarà la lesió, malaltia física o psíquica que impedeixi exercir les funcions que impliquen estar a una mesa electoral o que ho converteixin en particularment difícil o penós fer-ho. Ser pensionista per incapacitat permanent total per a una determinada professió o estar en situació de risc durant l’embaràs. Si es té prevista alguna intervenció quirúrgica o prova clínica rellevant el dia de la votació, en els immediatament anteriors o al següent, que siguin inajornables per motius de salut o d’organització dels serveis sanitaris. Si ets monja de clausura o equivalent i això resulta incompatible amb estar a una mesa i fins i tot si canvies la residència habitual a una altra comunitat autònoma i pots acreditar que això t’impedeix desplaçar-te i formar part de la mesa.

Causes relatives a responsabilitats familiars que es justifiquen per si soles:

Les causes previstes a la llei són el període de lactància natural o artificial fins que el nadó compleixi nou mesos (cosa que s’ha d’acreditar amb el llibre de família o certificació de l’encarregat del Registre Civil), així com la cura directa i contínua, per raons de guarda legal, de menors de vuit anys o de persones amb discapacitat o de familiar fins al segon grau de consanguinitat que per raons d’edat, accident o malaltia, no pugui valer-se per si mateixes.

Et pot interesar

Causes familiars que s’han de valorar cas per cas:

La concurrència el dia de l’elecció d’esdeveniments familiars d’especial rellevància, que resultin inajornables o que això provoqui perjudicis econòmics importants, sempre que l’interessat sigui el protagonista o guardi amb ell un parentiu de fins al segon grau de consanguinitat. L’altra raó és ser mare o pare de menors de 14 anys, quan s’acrediti que ni l’altre progenitor ni cap altra persona, com un germà més gran, pot ocupar-se’n durant la jornada electoral.

Causes professionals que permeten eludir la mesa electoral:

Els qui durant el dia de la votació facin serveis a les juntes electorals, els jutjats i les administracions públiques i que precisament tinguin encomanades funcions electorals podran evitar formar part d’una mesa si així ho acrediten els seus superiors. En la mateixa situació estan els qui hagin de prestar serveis essencials de la comunitat, com metges, sanitaris, membres de protecció civil o bombers, i no puguin ser substituïts per companys. També s’inclou els directors de mitjans de comunicació d’informació general i els caps dels serveis informatius que hagin de cobrir la jornada electoral. La norma també preveu que quedin exempts els professionals que hagin de participar en esdeveniments públics el dia de la votació, que estiguessin previstos abans de la convocatòria electoral, quan no puguin ser substituïts i l’absència dels quals obligaria a suspendre l’esdeveniment i això provocaria perjudicis econòmics rellevants.