Sector immobiliari

Així t’afectarà la moratòria del lloguer

El Govern central amplia tres mesos la moratòria de desnonaments i la condonació i pròrroga de lloguers

Així t’afectarà la moratòria del lloguer
Es llegeix en minuts

El Govern central ha decidit prorrogar tres mesos més la moratòria de desnonaments. Afectarà en concret els inquilins sense alternativa habitacional en el cas que vagin a ser desallotjats de casa seva. El nou marc legal permetrà la moratòria o condonació parcial per a inquilins de grans tenidors o entitats públiques i els mecanismes de condonació i pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer.

Ho va anunciar aquesta setmana davant el Ple del Congrés el president del Govern, Pedro Sánchez. Aquesta mesura forma part del conjunt de decisions del Govern per contrarestar les conseqüències econòmiques de la crisi provocada per la pandèmia. En principi aquesta mesura estava vinculada a l’acabament de l’estat d’alarma el 9 de maig i s’amplia a agost.

Paralització de desnonaments

Amb aquesta decisió es paralitzen els desnonaments d’inquilins sense alternativa habitacional, incloent-hi aquelles llars sense contracte quan existeixin persones dependents, víctimes de violència de gènere o menors a càrrec, si així ho considera un jutjat.

Grans propietaris

Així mateix, també es prorrogarà la moratòria o condonació parcial del lloguer quan el propietari sigui un gran tenidor o entitat pública, i els contractes que puguin acollir-se a la pròrroga extraordinària per sis mesos més dels lloguers en les mateixes condicions del contracte en vigor.

Caràcter urgent

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha previst aquestes mesures amb caràcter urgent per respondre a la situació de les llars vulnerables en el context de l’evolució de la pandèmia. Concretament, s’amplia per tres mesos més la possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda, quan el llogater sigui un gran tenidor o entitat pública per atendre determinades situacions de vulnerabilitat que puguin produir-se més enllà del 9 de maig com a conseqüència de la situació derivada de l’evolució de la pandèmia.

No afecta petits propietaris

No afecta, per tant, petits propietaris de vivenda que reclamen la renda als arrendataris. Els acords als quals arribi l’arrendatari i el propietari de la vivenda tenen prioritat a qualsevol altre marc legal.

El paper del jutge

També es recull l’ampliació per tres mesos més de les mesures de protecció que es van aprovar per a aquelles llars vulnerables que s’enfrontin a procediments de desnonament de la seva vivenda habitual, amb l’acció coordinada dels òrgans judicials i dels serveis socials competents, incloent-hi aquelles llars afectades per procediments de llançament de la seva vivenda habitual, que no es derivin de contractes d’arrendament, quan existeixin persones dependents, víctimes de violència sobre la dona o menors d’edat a càrrec. En aquest supòsit, s’estableix la possibilitat que el jutge, prèvia valoració ponderada i proporcional del cas concret, tingui la facultat de suspendre el llançament, quan els propietaris d’aquests immobles siguin persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 vivendes, sol·licitant informe als serveis socials competents per tal que puguin valorar la situació de vulnerabilitat econòmica i identificar les mesures a aplicar per donar resposta l’esmentada situació.

Segons el Govern, sempre es tindran en compte els casos que ja es van regular en els quals la suspensió mai podrà dictar-se, quan per exemple la vivenda sigui la residència habitual o segona residència del propietari o quan s’hagi produït en un immoble de propietat física o jurídica que el tingui cedit per qualsevol títol vàlid en dret a una persona física que tingués allà el seu domicili habitual o segona residència degudament acreditada, entre altres tants supòsits.

Compensació

Notícies relacionades

En el cas que no s’ofereixi una solució habitacional en els tres mesos següents a l’emissió de l’informe dels serveis socials, els propietaris de l’immoble tindran dret a sol·licitar una compensació sempre que s’acrediti el perjudici econòmic ocasionat.

Aquestes mesures se sumen a les de caràcter estructural en el marc del desenvolupament d’una legislació estatal en matèria de vivenda, les diferents mesures portades a terme per afavorir una oferta més elevada de vivenda de lloguer a preus assequibles, així com les actuacions encaminades a la rehabilitació i millora del parc de vivenda, sustentat tot això en un increment sense precedents de la inversió pressupostària en aquest exercici 2021.