Pràctiques bancàries

L’OCU reclama l’aplicació de l’interès negatiu de les hipoteques

L’organització considera que crèdits anteriors a la llei hipotecària del 2019 poden beneficiar-se d’aquests tipus

Es llegeix en minuts

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), ha posat en marxa una campanya per exigir a les entitats bancàries que assumeixin les obligacions acceptades als contractes de préstec hipotecari, en concret, les que resulten de la clàusula que regula el tipus d’interès aplicable. L’organització de consumidors reivindica que es compleixin els contractes, i que, per tant, s’apliqui l’interès que resulti de la suma de l’índex més el diferencial aplicable, tot i que el resultat sigui negatiu

 Segons l’anàlisi de l’OCU, en moltes de les hipoteques firmades entre el 2006 i el 2010, el diferencial aplicable és inferior a 0,5%. Tenint en compte que l’euríbor es troba en aquests moments en nivells pròxims al -0,5%, quan arribi el moment de la revisió a moltes d’aquestes hipoteques els correspondrà un tipus d’interès negatiu. La pràctica de les entitats financeres, fins ara, és aplicar el tipus zero en aquests casos i no l’interès negatiu, atès que la llei hipotecària del 2019 especifica que no podran aplicar-se tipus negatius.

 Per l’OCU, i per seguretat jurídica, els contractes s’han de complir, per això, en tots aquests casos les entitats hauran d’aplicar l’interès que correspongui després de la revisió, tot i que resulti negatiu. «El compliment del contracte no pot quedar a mercè d’una de les parts només perquè el resultat els sigui desfavorable», planteja.

 Aquesta organització ha realitzat una consulta al Banc d’Espanya, organisme supervisor del sector financer, i la seva resposta confirma que, anteriorment a l’entrada en vigor de la llei 5/2019, «no hi ha en el nostre ordenament jurídic cap previsió normativa que reguli la possible aplicació de tipus d’interès negatius en les operacions hipotecàries amb consumidors», i així mateix remet a la interpretació judicial el compliment del contracte de préstec, perquè és de caràcter privat.

Alterar la naturalesa del préstec

 Els consumidors assenyalen que l’aplicació d’un tipus d’interès negatiu no altera la naturalesa del contracte de préstec i, per tant, és d’obligat compliment per a l’entitat bancària que així ho hagi pactat. El mateix president de l’Autoritat Bancària Europea ha afirmat que els bancs hauran de pagar als clients per les hipoteques que tinguin tipus d’interès negatius després de sumar el diferencial, excepte que hi hagi alguna restricció legal que ho impedeixi.

 Per l’OCU,dirigit a les principals entitats bancàries

 «Volem ajudar tots aquells titulars d’un préstec hipotecari amb un contracte establert d’un tipus d’interès variable, referenciat a l’euríbor i incrementat amb un diferencial, perquè se’ls apliqui el resultat d’aquesta operació matemàtica i no un tipus del 0%, incomplint el contracte», afirma l’entitat en un comunicat.

 Segons càlculs efectuats de l’organització, els consumidors estan pagant entre 130 euros i 160 euros de més a l’any. Si, per exemple, tenim en compte una hipoteca referenciada a l’euríbor més 0,33%, amb un capital pendent de 100.000 euros, aproximadament, on restin 10 anys d’amortització, que li correspongués la revisió anual el mes de gener del 2021, utilitzant l’euríbor del desembre del 2020 (–0,497%), li correspondria pagar un interès de –0,167%. Si l’entitat limités el tipus d’interès al 0%, el perjudici ascendiria a 159,29 euros.

Et pot interesar

 

 

Temes:

Hipoteques