07 d’ag 2020

Anar al contingut

IRPF 2018

¿Com demanar cita prèvia amb Hisenda per a la renda el 2019?

A partir de l'1 d'abril es pot concertar dia i hora perquè li facin els tràmits per telèfon, sense moure's de casa

A partir de l’1 d’abril i fins i tot el 28 de juny, dues de les dates clau de la campanya de la renda 2018, es pot demanar cita prèvia perquè li elaborin la declaració de la renda  per telèfon mitjançant el pla "Li truquem". El procediment per concertar dia i hora perquè li facin la declaració per telèfon, sense moure’s de casa, es pot realitzar:

-Per internet (www.agenciatributaria.es)
- Amb l’'app' Agència Tributària. Es pot obtenir en els 'markets' de Google (Play Store) i d’Apple (App Store) per als sistemes operatius Android i iOS respectivament.
- Per telèfon: 901 12 12 24 o 91 535 73 26 en servei automàtic amb atenció personal a través del 901 22 33 44 o el 91 553 00 71 (de dilluns a divendres de 9.00 a 19.00 hores) o el servei telefònic d’informació tributària de Renda: 901 33 55 33 o 91 554 87 70 (de dilluns a divendres de 9.00 a 19.00 hores). Aquest servei es manté tot l’any.

Quan tingui concertada la cita prèvia perquè li truquin, haurà de tenir disponible en el moment de la trucada:

-El número de referència del titular o titulars de la declaració.
-El número del DNI de totes les persones que figurin en la declaració.
-El número IBAN de compte bancari.
-Les referències cadastrals de tots els immobles de la seva propietat o en els quals visqui de lloguer o en altres circumstàncies (rebuts de l’IBI). Si viu en un immoble llogat: NIF del llogater i quantitats pagades pel lloguer.

Tingui a mà igualment, en el seu cas:

-Import de les quotes satisfetes a sindicats i de les quotes satisfetes a col·legis professionals (si la col·legiació és obligatòria).
-Justificant de les quantitats percebudes per assegurances cancel·lades i que hagin sigut contractats abans del 31 de desembre de 1994.
-Qualsevol altre justificant que pogués donar dret a deduccions autonòmiques o un altre benefici fiscal.

Per presentar la declaració de renda, han de ser presents durant la trucada la persona o persones titulars.

Presencial

A més es podrà concertar, consultar, modificar i anul·lar la cita prèvia tradicional per a la renda 2018 des del 9 de maig al 28 de juny del 2019, per ser atesos personalment a partir del 14 de maig fins a l’1 de juliol del 2019. Per gestionar la seva cita pot utilitzar les següents vies:

-Internet (www.agenciatributaria.es) amb el NIF/NIE o DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o el número de referència. -L’'app' Agència Tributària. Es pot obtenir en els 'markets' de Google (Play Store) i d’Apple (App Store) per als sistemes operatius Android i iOS respectivament.
-Els telèfons 901 22 33 44 o 91 553 00 71 de 9 a 19 hores de dilluns a divendres, amb NIF/NIE.

En els primers dies de campanya, si truca a qualsevol dels telèfons 901 22 33 44 o 91 553 00 71 i només en el supòsit que el telèfon comuniqui per estar tots els agents telefònics ocupats, se li oferirà la possibilitat de continuar amb la petició de cita de forma automàtica.

El dia de la cita concertada caldrà portar:  

-El DNI original del titular que acudeix a la cita i fotocòpia del DNI de tots els que figurin en la declaració.
-Autorització firmada per altres declarants i la seva fotocòpia del DNI (membres de la unitat familiar o tercers) per realitzar la declaració en nom seu.
-Número IBAN de compte bancari. -
Referències cadastrals de tots els immobles de la seva propietat o en els quals visqui de lloguer o en altres circumstàncies. 

A més es necessitarà també:

-Certificat emès pel pagador de salaris.
-Documentació relativa a l’acomiadament o cessament
. -Rendiments del capital immobiliari (lloguers de pisos, locals, places de garatge...): relació i justificants d’ingressos (contractes...) i despeses deduïbles (factures...).
-Rendiments del capital mobiliari: certificats d’empreses, entitats financeres i d’assegurances, contractes, rebuts de despeses, etc.
-Rendiments d’activitats econòmiques en estimació objectiva (mòduls): documents acreditatius dels elements o paràmetres de l’activitat utilitzats durant l’any. -Per
guanys i pèrdues patrimonials si és per venda de vivenda habitual, les escriptures de compra i de venda, imports reals, despeses i tributs de compra i venda.
-Dades de préstecs hipotecaris i el capital pendent d’amortitzar a data de venda per a la deducció per vivenda habitual.
-Dades sobre vendes d’accions, immobles o altres béns, fons d’inversió, premis, etc.

Requisits

Per poder acollir-se a la cita prèvia tant per telèfon com presencial no s’han de superar els 65.000 euros bruts anuals en rendiments del treball, els 15.000 euros bruts anuals de rendiments del capital mobiliari, tenir un màxim de dos immobles de lloguer, no tenir rendiments professionals o empresarials, tot i que sí d’estimació objectiva per mòduls o guanys patrimonials per la transmissió d’un màxim de dos immobles.

Des del 15 de març ja es poden consultar les dades fiscals per a la campanya de la renda 2018, el període de presentació del qual per internet comença el 2 d’abril i el presencial, a partir del 14 de maig.