Impostos

Hisenda manté l'inici de la campanya de la renda l'1 d'abril

L'Agència Tributària començarà a tornar les quantitats a partir del 3 d'abril

El 70% de les declaracions resulten a tornar i el 90% es presenten via internet

Oficina central de la Agencia Tributaria, en la plaza de Letamendi de Barcelona.

Oficina central de la Agencia Tributaria, en la plaza de Letamendi de Barcelona. / QUM ROSER

Es llegeix en minuts

El Periódico

El Ministeri d’Hisenda manté el pròxim dia 1 d’abril com a inici de la Campanya de la Renda i Patrimoni del 2019, que finalitzarà el 30 de juny. Les primeres devolucions de la renda als contribuents començaran a partir del 3 d’abril i, des del punt de vista d’Hisenda, això podrà contribuir a alleujar la liquiditat de les famílies, atès que prop del 70% de les declaracions de l’IRPF resulten a tornar.

En el cas de les declaracions positives, amb resultat a ingressar, les quantitats podran ser girades a l’Agència Tributària fins al 25 de juny (si s’opta per domiciliar únicament el segon termini de l’impost, l’ingrés del primer podrà realitzar-se fins al 30 de juny).

Així es desprèn d’una ordre publicada aquest dijous pel Ministeri d’Hisenda al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), per la qual s’aproven els models de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques  i de l’impost sobre el patrimoni corresponents a l’exercici 2019.

Gairebé el 90% de les declaracions es presenten via internet i aquesta circumstància també ha aconsellat a l’Agència Tributària mantenir el calendari previst de la campanya.

A més de la via telemàtica, també es podran presentar les declaracions a través del telèfon (pla ‘Li truquem’), o a les oficines de l’Agència Tributària prèvia sol·licitud de cita, així com a les oficines habilitades per les comunitats autònomes, ciutats amb estatut d’autonomia i entitats locals per a la confirmació de l’esborrany de declaració.

En concret, l’ordre estableix que el termini de presentació de l’esborrany de declaració i de les declaracions de la renda i de patrimoni, qualsevol que sigui el seu resultat, serà el comprès entre els dies 1 d’abril i 30 de juny del 2020, tots dos inclusivament.

Domiciliació i fraccionaments

En els casos de declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte la campanya acabarà anteriorment, el 25 de juny. No obstant, si s’opta per domiciliar únicament el segon termini de l’impost sobre la renda de les persones físiques, podrà realitzar-se fins al 30 de juny.

A més, els contribuents podran fraccionar, sense interès ni cap recàrrec, l’import del deute tributari resultant de la seva declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en dues parts: la primera, del 60% del seu import, en el moment de presentar la declaració, i la segona, del 40% restant, fins al 5 de novembre del 2020, inclusivament.

Com en la campanya anterior, els contribuents podran accedir al seu esborrany i a les seves dades fiscals des del primer dia de la campanya de renda, a través del servei de tramitació de l’esborrany/declaració via el programa Renda Web. Per a això s’haurà d’utilitzar algun dels sistemes d’identificació, com el certificat electrònic reconegut, cl@ve PIN o el número de referència. Així, des del programa Renda Web es podrà confirmar i presentar la declaració o, en el seu cas, modificar-la, confirmar-la i presentar-la.

Exempts de declaració 

No hauran de declarar els contribuents que hagin obtingut en l’exercici 2019 rendes procedents exclusivament, en tributació individual o conjunta, de rendiments íntegres del treball amb el límit general de 22.000 euros anuals quan procedeixin d’un sol pagador.

Aquest límit també s’aplicarà quan es tracti de contribuents que percebin rendiments procedents de més d’un pagador i es presenti que la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantitat, no supera en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals o que els seus únics rendiments del treball consisteixin en determinades prestacions passives.

Et pot interesar

En queden exempts també els rendiments íntegres del treball amb el límit de 14.000 euros anuals quan procedeixin de més d’un pagador, sempre que la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantitat, superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals.

Els contribuents que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantitat inferior a 500 euros tampoc hauran de declarar, entre altres casos.