Anar al contingut

Col·labora:

FONS METROPOLITANS

Pressupostos socials

El pressupost de l'àrea metropolitana per al 2019 comptarà amb 751 milions d'euros

Anna Rocasalva

Pressupostos socials

Maria José Reyes

El 18 de desembre, el Consell Metropolità va aprovar els pressupostos del Grup AMB per al 2019 amb un total de 1.794 milions d’euros. El Pressupost General inclou el propi de l’AMB, que compta amb 751 milions, i els fons restants, que es destinen a la resta del Grup AMB. És a dir, a l’Institut Metropolità del Taxi; l’IMPSOL; i les societats de les quals participa l’AMB, com Transports de Barcelona, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, AMB Informació i Serveis, Projectes i Serveis de Mobilitat i Transports Metropolitans de Barcelona. 

LES CARACTERÍSTIQUES

En termes quantitatius, el Pressupost General del Grup AMB és el tercer del sector públic de Catalunya, per darrere de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona. «I compleix els objectius d’estabilitat pressupostària, regla de despesa i límit d’endeutament», explica el gerent de l’AMB, Ramon Torra. Aquest fons metropolità permetrà consolidar un conjunt de polítiques socials, com l’accés als serveis públics de transport i subministraments bàsics. També possibilitarà millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la metròpolis i combatre les desigualtats socials, que és una de les prioritats més importants per a l’AMB. Així mateix, garantirà la gestió eficient de la infraestructura verda metropolitana; i destinarà el 0,7% de recursos propis en cooperació internacional i permetrà seguir en la millora de la qualitat democràtica, a través de l’Agència de Transparència Metropolitana.

LES DESPESES

La despesa general d’estructura suposa el 7% del pressupost de l’AMB. La resta de dotacions, que representen el 93% del total, s’avaluen per àrees o serveis. 

De major a menor despesa financera es troben els Serveis de Mobilitat i Transport, amb 323.523 M€; la Gestió de Residus Urbans, amb 169,056 M€; la Gestió i Inversió en el Territori, amb 122,12 M€; i les dotacions per al Cicle Integral de l’Aigua, amb 63,89 M€. Finalment, queden les polítiques de Desenvolupament Social i Econòmic, amb una dotació de 12,63M€, les Relacions Internacionals i la Cooperació, amb 1,975 M€; la Planificació Estratègica, amb 1,61 M €; els serveis Ambientals, amb 1,48 M€;  i el Bon Govern i la Transparència, el pressupost de la qual és de 579.000 €.

Quant als Serveis de Mobilitat i Transport, els més importants són els vinculats a millorar la qualitat del transport públic, així com l’aportació a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), per contribuir al finançament del conjunt del sistema metropolità, amb un creixement del 8,86% respecte al 2018. «Aquí també ens enfrontem al repte de l’extensió de la primera corona als 18 municipis metropolitans que formaven part de la Zona 2», explica el Director Serveis Generals de l’AMB, Antoni Novel. 

Un altre dels focus importants on es dirigiran més recursos és a la Gestió de Residus Urbans per al manteniment de les infraestructures de tractament; la xarxa de punts nets municipals; i línia de subvencions als municipis per dur a terme projectes de nous sistemes de recollida, entre altres polítiques. Aquesta inversió del pressupost es justifica perquè hi ha hagut un creixement de la producció de residus en els últims anys, «amb la qual cosa la despesa de tractament creix, i també creixen les despeses associades a la millora o a l’eficiència del tractament de residus en origen», comenta Novel. 

Finalment, destaca el pressupost per a la Gestió i Inversió en el Territori, que contempla la planificació urbanística i el desenvolupament territorial, l’espai públic i els equipaments i les millores als barris. La dotació més significativa està destinada al compliment del Pla d’Inversions aprovat per mandat; el manteniment de platges, parcs i espais fluvials metropolitans; i la conservació de les rondes. No obstant, en aquesta àrea destaquen les polítiques metropolitanes de vivenda, un tema central del mandat. Aquí es troba una important dotació pressupostària per a la consolidació del nou operador metropolità de vivenda social, Habitatge Metròpolis Barcelona, i la transferència corrent a l’IMPSOL. «Actualment tenim la promoció de 1.000 noves vivendes assequibles amb l’IMPSOL, cosa que requereix una aportació extraordinària via pressupost», afirma Torra. I l’altra aportació amb recursos econòmics i terra és per al nou operador metropolità de vivenda de lloguer. «Un ens públic privat que podria arribar a construir 4.500 vivendes», conclou el Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

¿D’on ve l’augment en el pressupost?

El pressupost per al 2019 ha experimentat un creixement del 9,7% en relació amb l’aprovat per al 2018. Aquest augment s’ha produït per la dotació de recursos per dur a terme la integració tarifària dels 18 municipis metropolitans de la segona corona a la Zona 1; l’increment de les dotacions destinades al finançament indirecte del Sistema de Transport Públic i l’increment de l’aportació de l’ATM al finançament del transport públic de viatgers. Els ingressos del creixement de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus, degut a la pujada de l’IPC i a l’augment del cànon de deposició i incineració de residus que va aprovar el Parlament. La dotació de recursos per completar l’execució del Pla d’Inversions Metropolità aprovat per mandat. I la dotació per assumir situacions de vulnerabilitat energètica a través del Pla Metropolità de recolzament a les polítiques socials municipals.