04 juny 2020

Anar al contingut

AUGMENT DELS TRIBUTS

El mataroní mitjà pagarà l'any que ve 47 euros més d'impostos respecte al 2019

La mesura anirà acompanyada d'un Pla de racionalització de la despesa de l'Ajuntament per garantir l'equilibri pressupostari i la prestació de serveis, en un escenari en el qual han disminuït ingressos per conceptes com l'ICIO o la plusvàlua

El Periódico

El mataroní mitjà pagarà l'any que ve 47 euros més d'impostos respecte al 2019

El Govern municipal ha aprovat el decret d’avantprojecte de pressupost i modificació dels impostos, taxes i preus públics per al 2020, en el qual proposa un increment general dels tributs. L’aprovació definitiva es preveu en un altre Ple extraordinari a finals del mes de desembre.

L’increment proposat suposaria que una família tipus (que pagui IBI de vivenda, IBI d’una plaça d’aparcament, taxa de gual, taxa d’escombraries domiciliàries, impost de vehicles i taxa de cementiris), l’any que ve pagaria 801,79 € en concepte d’impostos municipals. És a dir, 47,63 € més respecte al 2019.

La proposta d’augment dels tributs està acompanyada d’un Pla de mesures de racionalització de la despesa per poder fer front a l’escenari pressupostari 2020-2023. 

I és que, segons apunta l’Ajuntament, a més de garantir la prestació de serveis i de donar resposta a les necessitats de la ciutat, caldrà afrontar la disminució en la previsió d’ingressos com l’ICIO o la plusvàlua, l’increment de la despesa de personal treballador de l’Ajuntament (pròxim als 2 milions d’euros) i la millora dels contractes de neteja i recollida, de la neteja d’edificis i del Mataró Bus.

Davant d’aquest marc pressupostari, el Govern proposarà als grups municipals un Pacte Fiscal 2020-2023 que permeti adequar els ingressos i les despeses corrents i que ajudi a implementar mesures permanents de sostenibilitat i eficiència financera i de racionalització en la prestació de serveis. 

També es vol constatar l’infrafinançament de les administracions locals i la càrrega addicional que suposa per a les arques municipals la falta de recursos procedents d’altres administracions per a polítiques de vivenda, guarderies o rehabilitacions de comunitats als barris amb dèficit estructural, entre d’altres.

Pròximament també es presentarà un nou Observatori de Ciutat sobre dades socioeconòmiques i fiscals que neix amb la voluntat de ser un altre instrument clau per prendre decisions de política pressupostària i fiscal. Contindrà dades bàsiques de renda personal i familiar disponible, producte interior brut i comparatives de fiscalitat respecte a altres municipis catalans de més de 50.000 habitants de la província de Barcelona.

Increment dels tributs

–Impost sobre béns immobles (IBI): incrementar el coeficient general en un 8%, per la qual cosa el tipus de gravamen passaria del 0,5202% al 0,5618%. Així doncs, el rebut mitjà residencial actual de 441,84 € passaria a 477,17 € (35,33 € més que aquest any). L’increment anual d’ingressos previstos amb aquest augment és de 2,2 M€.

També amb referència a aquest tribut, se simplifica la sol·licitud de la bonificació per a les famílies nombroses (només s’haurà de demanar una sola vegada), s’ampliarà fins al 50% el límit del rebut mitjà residencial bonificat –actualment és de 200 €–, i s’incorporarà la bonificació del 70% de la quota per vivendes cedides a la bossa de lloguer o en altres programes municipals de foment del lloguer assequible. Es manté l’exempció total del rebut de l’IBI en cas de cessió de la vivenda habitual en herència a la bossa municipal de lloguer social

–Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua): aprovar un nou tipus impositiu del 18% (actualment és del 15,5% i el tipus màxim permès per la llei és del 30%) i simplificació de la bonificació per transmissió a causa de mort de la vivenda habitual. L’augment de recaptació seria de 600.000 €. Es manté la bonificació en cas de cessió de la vivenda habitual en herència a la bossa municipal de lloguer social

–Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): modificar el tipus de gravamen actual (3,768%) i fixar el 4%. Aquest tipus màxim és el que tenen 11 de les 21 ciutats catalanes de més de 50.000 habitants. Aquesta modificació suposaria un increment del tipus i de la previsió d’ingressos d’un 6,15%, amb un resultat econòmic de 175.000 €.

–Impost d’activitats econòmiques (IAE): arribar al tipus màxim del 3,8%, un increment que suposarà una repercussió econòmica de 246.875,99 €.

–Taxa d’escombraries domiciliàries: per absorbir l’increment del cost del contracte previst per al 2020 (aproximadament de 290.188 €), s’hauria d’incrementar la taxa en un 5,3%. Aquest augment suposaria un increment del rebut d’uns 5,50 € de mitjana.

–Taxa de guals: aplicació de l’últim tram d’increment acordat en les ordenances fiscals del 2017 de recuperació de la taxa en 4 anys. Aquesta mesura suposaria una previsió d’un increment d’ingressos de 220.544,75 €.

Racionalització de la despesa

En paral·lel a la proposta de pujada generalitzada dels tributs, també s’ha creat un equip de treball per a l’elaboració, implantació i seguiment d’un Pla de mesures de racionalització en la prestació dels serveis de l’Ajuntament per al període 2020-2023. La previsió és que, abans que finalitzi l’any, es tingui llest el Pla i la proposta d’implantació.

Aquest equip està presidit pel primer tinent d’alcalde i regidor d’Administració i Bon Govern, Juan Carlos Jerez, i constituït per personal tècnic i de recolzament administratiu.

El calendari

Els grups municipals poden presentar suggeriments a l’avantprojecte fins al 9 d’octubre. A partir d’aquí, es preveu fer l’aprovació inicial en un Ple extraordinari el 24 d’octubre.

L’aprovació definitiva es preveu en un altre Ple extraordinari a finals de desembre perquè les noves ordenances, taxes i preus públics entrin en vigor l’1 de gener del 2020. En aquesta mateixa sessió està previst que s’aprovi inicialment el Pressupost per al 2020.

Més notícies de Mataró en l’edició local d’EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

Temes: IBI Impostos