27 maig 2020

Anar al contingut

DANYS IRREPARABLES

Un jutge paralitza cautelarment la moratòria a les multes a Madrid Central a instàncies dels ecologistes

El jutjat considera que es pot produir una «evident emissió de gasos contaminants no autoritzats» al no ser sancionats els vehicles

Paral·lelament, un altre magistrat denega la suspensió cautelar urgent sol·licitada en un altre recurs pel PSOE, perquè s'ha d'escoltar abans l'ajuntament

Europa Press

Un jutge paralitza cautelarment la moratòria a les multes a Madrid Central a instàncies dels ecologistes

El jutjat contenciós administratiu número 24 de Madrid ha acceptat la petició inclosa en el recurs presentat aquest divendres per Ecologistes en Acció i Greenpeace i ha ordenat suspendre cautelarment la moratòria de multes aplicada des de l’1 de juliol a Madrid Central. La magistrada, Jesús Torres, considera que es pot produir una “evident emissió de gasos contaminants no autoritzats” al no ser sancionats els vehicles.

En canvi, un segon jutge, en aquest cas el titular del jutjat Jutjat del Contenciós Administratiu número 7 de Madrid, ha denegat les mesures cautelaríssimes sol·licitada pel PSOE sobre la moratòria de multes de Madrid Central, perquè entén que s’ha d’escoltar prèviament l’Ajuntament de Madrid.

En la interlocutòria en què es decreta la paralització de la moratòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, la jutge detalla que suspendrà “l’eficàcia de l’acord adoptat a la Junta de Govern del 27 de juny”, en concret, el punt tercer de la part dispositiva que consisteix a “establir un període d’avís en relació amb l’accés de baixes emissions de Madrid Central mentre el sistema automatitzat de control d’accés i de detenció d’infraccions d’aquesta zona se sotmeti a auditoria”. És a dir, la moratòria de les sancions.

La jutge entén que correspon a les corporacions locals el “control de les activitats susceptibles d’afectar el valor del medi ambient, i adoptar de forma eficaç les mesures necessàries i suficients per impedir les persistència de contaminació i faciliti el gaudi per a les persones del dret a un medi ambient adequat perquè s’hi puguin desenvolupar, i possibilitar així la protecció d’altres valors, igualment, protegits i interrelacionats, com són el dret a la salut”.

Defensa de l’interès públic  

Del que s’ha exposat “es pot inferir l’interès públic que la protecció dels valors referits implica i la necessitat que en coherència amb l’actuació de les administracions públiques per fer-los operatius, els tribunals hagin de recolzar amb eficàcia aquella actuació que ve avalada amb la presumpció del principi de legalitat”, apunten.

En el seu escrit també al·ludeix al Tribunal Constitucional, que va portar “a mantenir que la protecció del Medi Ambient es constitueixi com a límit legítim a l’activitat econòmica, provant d’harmonitzar els interessos en conflicte, utilitzant com a paràmetre d’aquesta harmonització l’‘interès general’”.

Davant d’aquests fonaments, la jutge entén que la no-adopció de la mesura de suspensió cautelar, en els termes sol·licitats per l’entitat recurrent, “faria perdre la finalitat legítima al recurs”.

Contaminació sense control

A més, “s’hauria produït una evident emissió de gasos contaminants a la Zona de Madrid Central per l’entrada de vehicles contaminants no autoritzats, que al no ser sancionats durant el període d’avís, entressin sense limitació cap ni control, en una zona subjecta a restriccions permanents com les zones de Baixes Emissions i les Àrees d’Accés Restringit.

En aquest cas, inclouen Madrid Central, “que en cap cas s’ha deixat sense efecte per l’actuació recorreguda, a l’haver-se implantat definitivament des del 16 de març del 2019, sense que s’apreciï que s’hagi produït cap modificació substancial”.

D’altra banda, la magistrada procedeix a donar audiència a l’Ajuntament de Madrid perquè en el termini de tres dies “al·legui per escrit el que estimi procedent”. Un cop transcorregut el termini, es dictarà una interlocutòria sobre l’aixecament, manteniment o modificació de la mesura adoptada, i “s’hi podrà recórrer segons les regles generals”.

De compliment immediat

Després d’aquesta decisió, decreta que es comuniqui “urgentment” la resolució a l’Ajuntament de Madrid “perquè disposi allò necessari per al compliment immediat de l’acordat”. Contra el pronunciament sobre la mesura cautelar provisionalíssima no hi ha recurs, però contra els pronunciaments restants, sí.

En concret, es pot interposar un recurs de reposició en el termini de cinc dies des de la notificació, prèvia constitució del dipòsit previst en la Disposició Addicional Quinzena de la Llei Orgànica del Poder Judicial, sota apercebiment de no admetre a tràmit l’esmentat recurs.

L’ajuntament tornarà a multar

L’Ajuntament de Madrid tornarà a multar “com més aviat millor” els propietaris dels vehicles no autoritzats que accedeixin a l’àrea de baixes emissions de Madrid Central i també recorrerà la interlocutòria que reactiva cautelarment aquestes sancions, segons han assenyalat fonst municipals a l’Agència EFE.

En una nota de premsa, l’ajuntament considera "adequada i ajustada a dret" la moratòria de multes establerta a Madrid Central "a l’haver-se produït modificacions derivades dels errors en el sistema automàtic de detecció de matrícules", però "acatarà qualsevol decisió judicial sobre això". 

Resolucions oposades

Quant a la denegació d’aquestes mateixes mesures sol·licitades pel PSOE a un altre jutge del contenciós, la interlocutòria argumenta que concorren els supòsits fixats per la jurisprudència per acordar la suspensió cautelaríssima i opta per donar trasllat a l’administració implicada, en aquest cas, l’Ajuntament de Madrid, perquè presenti al·legacions amb un termini de cinc dies.

La decisió, adoptada aquest dijous, contrasta amb la suspensió d’aquesta mesura acordada pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 24 de Madrid aquest divendres, a l’estimar el recurs d’Ecologistes en Acció i Greenpeace.

"El que no justifica la demanda és que sigui necessari acordar la mesura sense escoltar l’administració. No es justifica que existeixi una necessitat peremptòria tan greu que no es pugui esperar uns quants dies perquè l’ajuntament pugui fer al·legacions sobre la suspensió i, d’aquesta manera, poder prendre una decisió comptant amb els arguments de les dues parts”, raona la interlocutòria.

A més, afegeix que la llei preveu un termini no superior a 10 dies perquè l’administració pugui fer al·legacions i fixa un termini mitjà de cinc dies perquè l’Ajuntament de Madrid pugui presentar-les. Insisteix que això permetrà deixar garantit l’audiència al consistori perquè formuli les seves qüestions sobre la suspensió de la moratòria i, a més, "no es produiran danys irreparables pel fet de mantenir en vigor la decisió municipal".

Alegria socialista

El portaveu del PSOE-M a l’Ajuntament de Madrid, Pepu Hernández, ha assegurat que amb la paralització cautelar de la moratòria de les multes a Madrid Central "la justícia defensa que respirem un aire pur". "Madrid Central no és una qüestió ideològica. No només és l’esquerra ni els madrilenys als carrers, sinó també la justícia, qui defensa que respirem un aire pur", ha escrit Hernández en el seu compte de Twitter.

A diferència del recurs dels ecologistes, els socialistes no sol·licitaven una mesura cautelaríssima, sinó una "mesura urgent cautelar de suspensió" de l’acord adoptat per la Junta de Govern de l’Ajuntament de Madrid, que estableix un període d’avisos per als qui no respectin les restriccions de Madrid Central.