Ajuntament de Badalona

2
Es llegeix en minuts
A Palau-solità i Plegamans, a 1 de desembre de 2023 L’alcalde Oriol Lozano Rocabruna Sabadell, 23 de Novembre de 2023Badalona, 30 de novembre de 2023 Víctor Siles Marc, secretari general

Anunci

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 30 de novembre de 2023, ha acordat aprovar inicialment la nova proposta de Modificació del POUM «Ordenació detallada del PAU 07 Tenda Nova, PAU 45 Serra de Plegamans (PMU 03) i PAU 46 «Can Maiol Nord (SUD 05)», que inclou el Document Ambiental Estratègic, redactada a iniciativa municipal, mantenint-es la suspensió aprovada per acord plenari de data 27 d’abril de 2023, en els mateixos termes.

El que s’exposa a informació pública per termini d’un mes, mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal i al taulell de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen els articles 8.5.c) i l’article 23 del RLU, a fi efecte que els interessats puguin consultar la documentació i fer al·legacions. El projecte podrà consultar-s’a la web municipal.

L’assemblea general, ha acordat la dissolució de la Cooperativa professional Valon SCCL i l’obertura del període de liquidació, nomenant com a liquidador a Ramon Fresneda Saez, amb DNI 46572340P.

Anunci

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en sessió extraordinària celebrada el 20 de novembre de 2023 ha acordat aprovar inicialment l’avantprojecte de modificació puntual de l’Ordenança municipal de Civisme de Badalona

Notícies relacionades

De conformitat amb l’article 70.2 de la Llei de Bases de Règim Local, l’article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 63 del ROAS, és sotmet a informació pública l’acord i el text de l’avantprojecte del reglament mitjançant edicte a publicar al Butlletí oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació pel termini de trenta dies a comptar donis del dia següent de la publicació d’aquest anunci, termini durant el qual els interessats podran examinar l’expedient al Departament Jurídic de Urbanisme, Plaça Assemblea de Catalunya núm. 9-12, 4t pipí, de dilluns a divendres de 12 a 14:00 hores i presentar, si s’escau, les al·legacions i/o suggeriments que és considerin oportuns. L’anunci també és podrà consultar al tauler d’anuncis electrònic https://bit.ly/378ohQC i el BOP https://scur.cat/X00GZ4.

Si transcorregut aquest termini no és presentés cap al·legació i/o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i és procedirà d’ofici a la publicació íntegra de l’ordenança en el BOP de la província de Barcelona, al Tauler de l’Ajuntament i ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils després d’haver-se tramès i publicat íntegrament.

Temes:

Badalona