Veuen «equilibrada» la intervenció del lloguer

L’ala progressista del CGPJ insisteix a validar la llei de vivenda

Els signants del vot particular suggereixen ajustos com aplicar mesures de contenció de preus per avaluar resultats

L’ala progressista del CGPJ insisteix a validar la llei de vivenda
3
Es llegeix en minuts

Cinc vocals progressistes del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) –Álvaro Costa, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez i Pilar Sepúlveda– insisteixen a validar el text de la llei de Vivenda que el Govern portarà al Consell de Ministres el pròxim dimarts davant el criteri de la majoria d’aquest òrgan, que dijous va aprovar un dictamen molt dur contra els plans del govern per envair competències autonòmiques i per les mesures previstes per contenir els preus del lloguer, tal com recull El Periódico de España.

El vot particular, que s’estén més de cent pàgines, incideix en l’anàlisi realitzada pel primer ponent del dictamen, l’exdiputat socialista Cuesta. Així, remarca la vocació del Govern per aprovar una «norma bàsica» estatal en matèria de vivenda sense perjudici de les normes sobre la matèria que hi ha en cada comunitat autònoma.

Quant a la intervenció del lloguer, els vocals discrepants remarquen que l’Avantprojecte del Govern de coalició no fa irreconeixible el dret de propietat ni nega la seva utilitat econòmica, ja que no comporta càrregues desproporcionades i excessives per als llogaters. «Ofereix, per tant, un equilibri just i una relació raonable entre els mitjans fets servir i la finalitat perseguida». Així, l’Avantprojecte es mou segons aquests vocals «dins dels paràmetres de control establerts pel Tribunal Constitucional i el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

Baixant al concret, afirmen que sistema previst pel legislador, que combina la pròrroga dels contractes d’arrendament de vivenda habitual a les zones denominades de «mercat tensionat» amb límits a les rendes dels esmentats arrendaments, «acull mecanismes regulatoris utilitzats en països del nostre entorn» i «no despulla el contingut essencial del dret de propietat sobre els immobles».

Dret fonamental

Aquests cinc membres del CGPJ –una sisena vocal, Mar Cabrejas, va votar en contra de l’informe de la majoria però no firma el vot particular–, recorden que en compliment de l’article 47 de la Constitució, les lleis sobre aquesta matèria s’ha de tenir en compte «el dret a accedir a la vivenda d’aquells que no puguin satisfer-lo en el mercat, el dret a un mercat intervingut, com a instrumental de l’anterior i per evitar l’especulació, el dret a la conservació de la vivenda i el dret a la qualitat de la vivenda».

Com ja apuntava l’esborrany inicial, aquest vot defensa que el disseny legal contingut en l’avantprojecte per intervenir en el mercat de lloguer de vivendes és compatible amb el dret a la propietat privada que consagra l’article 33 de la Constitució.

Parts millorables

No obstant, l’esborrany de l’informe troba a faltar una justificació suficient de la necessitat de les mesures de contenció de preus de lloguer de vivendes, basada en una anàlisi empírica del resultat de les esmentades mesures. Se suggereix, davant això, la conveniència d’establir un període temporal d’aplicació de les mesures de contenció de preus de manera que se’n pugui avaluar el resultat i incidència tant al mercat de lloguer residencial com des del punt de vista social i econòmic.

També adverteix de la inconcreció i imprecisió que afecta alguns enunciats i continguts de l’avantprojecte, cosa que dificulta la definició precisa del dret que es pretén garantir. Com a exemple d’això, es refereixen a la indefinició de conceptes com infrahabitatge, vivenda digna i adequada i condicions assequibles conforme a l’esforç financer o a l’establiment dels deures del ciutadà en relació amb les actuacions de conservació, reparació o millora de la vivenda.

L’esborrany d’informe també troba a faltar que l’avantprojecte especifiqui els mitjans que es faran servir per fer efectiva la tutela del dret a la vivenda. Malgrat el seu caràcter bàsic, assenyala la proposta d’informe, l’avantprojecte requereix un grau de claredat més gran, per exemple, en la identificació del titular del dret i del subjecte obligat i respecte de la manera en què pot exigir-se el compliment de l’esmentat dret.

Pressió als jutjats

Notícies relacionades

Aquesta falta de concreció s’aprecia especialment en els preceptes que determinen les regles d’intervenció de preus del mercat de lloguer de vivendes. En aquest punt, el prelegislador sembla haver renunciat a regular mecanismes pre o extraprocessals específics per assegurar el compliment de les limitacions que s’introdueixen en la disposició final primera del text, deixant en mans dels òrgans judicials la seva exigibilitat i compliment. Aquesta solució, adverteix la proposta de dictamen, tindrà una incidència en la càrrega de treball que suporten els tribunals, ja per si mateix elevada, adverteix l’anàlisi.

Finalment, els vocals Juan Manuel Fernández i Juan Martínez Moya, que van votar amb la majoria el dictamen crític amb els plans del Govern, formulen vot concurrent en el qual assenyalen que troben a faltar en el dictamen una menció a la tasca que realitza el mateix CGPJ en matèria de vivenda, mitjançant convenis amb altres institucions i implantació de mesures socials relacionades amb desnonaments i execucions hipotecàries