Operació empresarial

Otis llança una opa sobre el 49,99% de Zardoya Otis que no controla per 1.646 milions

El preu de l’oferta suposa una prima sobre el 30,8% respecte al tancament de dilluns

Otis llança una opa sobre el 49,99% de Zardoya Otis que no controla per 1.646 milions
3
Es llegeix en minuts
EFE

Grupo Otis té la intenció de llançar una oferta publica d’adquisició (OPA) d’accions sobre el 49,99% de Zardoya Otis que no controla per 1.646 milions d’euros, a raó de 7 euros en efectiu per cada títol, el que suposa una prima del 30,8% respecte al tancament d’ahir (5,35 euros). En concret, l’oferta es dirigeix a la totalitat de les accions en què es divideix el capital social de Zardoya Otis, això és, 470.464.311 accions (incloses les accions en autocartera), segons la informació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

De l’oferta s’exclouen les accions titularitat indirecta d’Otis (això és, 235.279.377 accions de Zardoya Otis, representatives d’un 50,01% de la seva capital social), que seran immobilitzades. En conseqüència, l’oferta llançada per la matriu de Zardoya Otis es dirigeix de manera efectiva a un total de 235.184.934 accions de la companyia, representatives d’un 49,99% de la seva capital social.

El preu de l’oferta es reduirà en un import de 0,074 euros per acció com a conseqüència del dividend anunciat per Zardoya Otis, el pagament del qual està previst per a l’11 d’octubre de 2021. El preu resultant serà arrodonit a l’alça a dos decimals, de tal manera que amb efectes a partir del 7 d’octubre de 2021 (data exdividend) el preu de l’oferta quedarà fixat en 6,93 euros per acció. De la mateixa manera, el preu es reduirà en un import equivalent a l’import brut per acció de qualsevol distribució de dividends, reserves o prima d’emissió, o qualsevol altra distribució als seus accionistes que Zardoya Otis pugui realitzar a partir d’ara.

L’oferent és Opal Spanish Holdings (OSH), íntegrament participada per Otis Elevator Company, i preveu que la presentació de la sol·licitud d’autorització de l’oferta tindrà lloc cap al final del termini màxim d’un mes previst. OSH considera que el preu de l’oferta compleix amb els requisits de l’article 137.2 de la Llei del Mercat de Valores, en la mesura que la contraprestació és en efectiu i es justificarà mitjançant un informe de valoració elaborat per Deloitte Financial Advisory, com a expert independent.

Així mateix, OSH creu que la contraprestació oferta compleix les condicions de ‘preu equitatiu’ de conformitat amb les normes de l’article 9 del Reial Decret 1066/2007, en la mesura que el preu de l’oferta està per sobre del preu més alt pagat o acordat per Otis o entitats del Grup Otis, o pels membres dels seus òrgans de direcció, control i supervisió, per a l’adquisició de les accions de Zardoya durant els dotze mesos previs a la present data. L’oferta no està subjecta a cap condició i tampoc a notificació davant la Comissió Europea ni davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Així mateix, la potencial adquisició de els accionis objecte d’aquesta oferta no constitueix operació subjecta a autorització d’inversions estrangeres directes en virtut de l’establert en la Llei sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l’exterior i en la disposició transitòria única del Reial Decret Llei de mesures urgents de recolzament a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, a causa que Otis ja és titular de més d’un 50% del capital social de Zardoya i té el control exclusiu de la companyia.

Notícies relacionades

Finalment, OSH exercitarà el dret de venda forçosa de les restants accions de Zardoya Otis (‘squeeze-out’) al mateix preu de l’oferta, subjecte a qualsevol ajust. L’execució de l’operació de venda forçosa resultant de l’exercici de la dita dreta donarà lloc a l’exclusió de cotització de Zardoya Otis de les borses de valors espanyoles.

Per la seva banda, el consell d’administració de Zardoya Otis analitzarà els termes i condicions de l’oferta, en farà un seguiment continuat i emetrà un informe amb la seva opinió i observacions quan sigui legalment preceptiu. A aquests efectes, per al millor acompliment de les seves funcions i en línia amb la pràctica habitual en aquest tipus de processos, el consell d’administració ha contractat a Gómez-Acebo & Pombo Abogados com a assessor legal en el marc de l’oferta i seleccionarà un assessor financer que pugui assessorar-lo també a aquests efectes. Mentrestant, i sense perjudici de les limitacions d’actuació establertes en la normativa sobre ofertes públiques d’adquisició, Zardoya Otis continuarà operant els seus negocis de manera regular en el millor interès dels seus accionistes, clients i empleats.

Temes:

Mercats Empreses