Pressupostos

Empreses i autònoms podran ajornar les quotes de tres mesos

El projecte de Pressupostos incorporarà una esmena del PSOE, UP i ERC

Els treballadors per compte propi podran fraccionar els pagaments de gener a març amb un recàrrec del 0,5%

Empreses i autònoms podran ajornar les quotes de tres mesos

Manu Mitru

Es llegeix en minuts

Rosa María Sánchez / Miguel Ángel Rodríguez

Empreses i treballadors autònoms inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social podran sol·licitar la moratòria en el pagament de les quotes a la Seguretat Social de fins a tres mesos, sempre que es trobin al corrent en les seves obligacions i no tinguin cap altre ajornament en vigor.

Així es recull en una esmena transaccional al projecte de Pressupostos pactada entre els  socialistes, Unides Podem i ERC, que, si tira endavant, serà incorporada aquesta setmana al text, que es tramita en el ple del Congrés dels Diputats.

Per a les empreses s’estableix la possibilitat d’una moratòria en les quotes i que la meritació tingui lloc entre els mesos de desembre del 2020 i febrer del 2021, i els pagaments en efectiu corresponen als mesos de gener, febrer i març de l’any vinent. En el cas dels treballadors autònoms, s’obre la moratòria per a les quotes amb una meritació que correspongui als mesos de gener al març del 2021, i els pagaments corresponguin als mesos de febrer, març i abril.

Segons el text de l’esmena, per als ajornaments s’aplicarà un interès del 0,5%. Les sol·licituds s’hauran d’efectuar abans del transcurs dels deu primers dies naturals de cada un dels terminis reglamentaris d’ingrés de les corresponents a les quotes meritades.

Les quantitats ajornades s’amortitzaran mitjançant pagaments mensuals al llarg de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada, sense que excedeixi en total les 12 mensualitats que corresponen a la moratòria, a tot estirar, de tres mensualitats. El primer pagament es produirà a partir del mes següent al que s’hagi sol·licitat la moratòria.

Et pot interesar

És a dir, si se sol·licita ajornar la quota de gener, aquesta es pagarà en quatre parts iguals al llarg dels mesos de febrer, març, abril i maig. Si se sol·licita ajornar els pagaments de gener, febrer i març, els pagaments s’aniran escalonant i encavalcant al llarg dels 12 mesos següents, a raó de quatre mensualitats per cada període ajornat. I tot això, amb un recàrrec d’interessos del 0,5%.

Segons el text pactat, la sol·licitud d’aquest ajornament determinarà que el deutor sigui considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social, respecte de la quotes afectades fins que es dicti la corresponent resolució.