Conciliació

¿Quants permisos per cures inclou la nova llei de famílies i qui pot beneficiar-se'n?

  • El text crea diferents baixes laborals que permeten absentar-se fins a nou dies remunerats per cuidar els fills, la parella o parents, així com una excedència de vuit setmanes

¿Quants permisos per cures inclou la nova llei de famílies i qui pot beneficiar-se'n?
3
Es llegeix en minuts
Patricia Martín
Patricia Martín

Periodista

Ubicada/t a Madrid

ver +

En transposició de la directiva europea de la conciliació, la llei de famílies que va aprovar dimarts el Consell de Ministres inclou diversos permisos laborals per ajudar les llars en la cura dels nens, dependents o convivents. Una assignatura pendent a Espanya des de fa anys, on l’Estatut dels Treballadors només permet dos dies d’absència per causes molt greus com una mort, una malaltia complicada o un accident de parents de fins a segon grau.

EL PERIÓDICO ha tingut accés als nous permisos que crea la llei i a les condicions que estableix l’avantprojecte per poder sol·licitar-los. Això sí, les noves baixes no entraran en vigor fins que la llei arribi al Butlletí Oficial de l’Estat, una cosa que pot trigar mesos tot i que es tramiti per la via d’urgència.

Permís de cinc dies

La nova llei estableix que tot treballador, amb «previ avís i justificació», podrà absentar-se del seu lloc de treball, amb dret a remuneració, fins a cinc dies «per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors, que convisqui amb la persona treballadora al mateix domicili i que requereixi la cura efectiva d’aquella». 

Permís de quatre dies

Els treballadors tindran també dret a absentar-se del seu lloc de treball per «causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents i imprevisibles, en cas de malaltia o accident, que facin indispensable la seva presència immediata».

Així mateix, el projecte legal assenyala que els treballadors, sense distingir si és per compte propi o aliè, «tindran dret que els siguin retribuïdes les hores d’absència equivalents a quatre dies a l’any, conforme a l’establert en conveni col·lectiu o, en el seu defecte, en acord entre l’empresa i la representació legal dels treballadors». Finalment, assenyala que l’interessat haurà d’«acreditar» el motiu davant l’empresa.

El permís parental

La norma també contempla un permís parental per a la cura d’un fill fins que el menor compleixi 8 anys i que tindrà una durada de fins a vuit setmanes que es podran disfrutar de forma contínua o discontínua però per setmanes completes, a temps complet o a temps parcial, «quan les necessitats del servei ho permetin». Es tracta d’una baixa laboral no remunerada, com una espècie d’excedència que podrà disfrutar-se, per exemple, per vacances escolars o en les primeres setmanes a l’escola bressol o en etapa d’infantil, en què la incorporació al centre educatiu és progressiva.

La llei marca que és un dret individual de les persones progenitores, adoptants o acollidores i no es pot transferir a l’altre progenitor.

Haurà de ser el treballador qui especifiqui a l’empresa la data d’inici i final del permís amb una antelació de 15 dies. Si la llei entra en vigor l’any vinent, el permís serà de sis setmanes com a màxim; l’any següent ja es contempla que sigui de vuit setmanes.

Permisos per als funcionaris

Els funcionaris es regeixen per l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la norma estableix que aquests treballadors podran disfrutar de cinc dies «per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti de repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al primer grau per consanguinitat o afinitat, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors amb qui convisquin». En canvi, si es tracta d’un familiar de segon grau, el permís serà de quatre dies. Aquestes baixes no s’acumulen a les que disfruten la resta de treballadors.

Quan es tracti de mort del cònjuge, parella de fet o familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, podran disfrutar de tres dies hàbils quan el succés es produeixi a la mateixa localitat i cinc dies hàbils quan sigui en una localitat diferent. En el cas de mort de familiar dins del segon grau, el permís serà de dos dies hàbils quan es produeixi a la mateixa localitat i de quatre quan sigui fora.