BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG «CALENDARI D’ADVENT»

8
Es llegeix en minuts

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.U. (d’ara endavant, EPC), amb domicili a 08908 l’Hospitalet de Llobregat, avinguda de la Gran Via de l’Hospitalet, 163-167, i CIF núm. B-66.485.343, organitza amb finalitats promocionals el sorteig de diferents entrades a esdeveniments amb motiu del calendari d’advent a Instagram.

Aquesta Promoció és d’àmbit nacional, es desenvolupa a través d’Internet, exclusiva per a usuaris residents en Espanya i majors d’edat d’acord amb el disposat en l’apartat de condicions per participar.

Aquesta promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Facebook/Instagram per la qual cosa els Participants alliberen Facebook/Instagram de tota responsabilitat pels eventuals danys que se’n derivin.

El terme Promoció haurà de ser entès en aquestes bases legals com a sinònim de sorteig.

2.-DATA D’INICI I DATA D’ACABAMENT

La Promoció s’iniciarà el dia 1.12.2021 a les 09.00 hores i finalitzarà el dia 24.12.2021 a les 23.59 hores. Passada aquesta data i hora, ningú podrà participar.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

És important remarcar que la participació en el sorteig suposa l’acceptació incondicional i el respecte del disposat en les presents Bases Legals.

Els requisits de participació seran els següents:

- Podran participar-hi aquelles persones que resideixin a Espanya i que siguin majors de 18 anys.

- Només podran participar-hi aquells Participants que siguin titulars d’un compte a Instagram.

- Els Participants hauran de ser seguidors del compte d’Instagram d’El Periódico, fer like al post i comentar la publicació de la marca a la xarxa social Instagram etiquetant tres amics durant el període de participació.

- Els Participants només podran participar amb un únic perfil d’Instagram. Si es detecta que un Participant participa amb diversos perfils d’Instagram serà desqualificat.

Amb motiu del calendari d’advent es llançaran diversos sortejos relacionats amb el Nadal en el perfil d’Instagram d’El Periódico. Els usuaris podran participar en cada un d’ells seguint la mecànica definida anteriorment. Cada participació de l’usuari només li donarà dret a obtenir el premi del sorteig del post en el qual ha participat.

Cada sorteig té una data de resolució diferent. Es tindrà 1 setmana per participar en cada un dels sortejos.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Entre tots els participants que hagin participat, l’Empresa elegirà a l’atzar els guanyadors dels diferents premis.

El premi de cada un dels diferents Sortejos que es vagin realitzant per l’Empresa amb subjecció a aquestes bases legals consistirà en 10 entrades dobles per visitar el Nadal al Poble Espanyol, 2 entrades per a 4 persones per veure el ‘Conte de Nadal’ de Charles Dickens al Teatre de Liceu, 6 Entrades dobles per al Tibidabo, 2 entrades per a 4 persones per a ‘El Petit Princep’ i 10 entrades dobles per al Circ Raluy.

Cap d’aquests premis es podrà bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració. L’Empresa es guarda el dret de modificar el premi si al dia de declarar el participant com a guanyador existissin problemes d’estoc d’aquest i, per tant, impossibilitat de poder donar-lo.

Totes les entrades són cessions gratuïtes dels diferents ens o marques en el marc d’un conveni de patrocini.

Les entrades dobles donaran dret al guanyador a accedir i visitar o disfrutar de l’esdeveniment objecte del premi, a ell mateix i un acompanyant a la seva elecció. El premi no inclou el desplaçament fins a Barcelona, ni l’estada a la ciutat, ni tampoc qualssevol dietes i/o manutencions relacionades amb el desplaçament i/o estada, ni tampoc amb el mateix accés i visita o esdeveniment objecte del premi.

Des de l’Empresa ens encarregarem de comunicar el resultat als guanyadors a través del post del perfil d’Instagram on s’anuncia cada sorteig.

El guanyador podrà contactar amb l’Empresa durant el termini de 5 dies a comptar des de la data en la qual s’anunciï en el perfil social de la marca. En cas que en el termini estipulat no es produís aquest contacte es procedirà a declarar a assignar un altre guanyador.

La celebració del sorteig, així com la concessió del premi, queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.- LIMITACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.

No podran participar en la Promoció les següents persones: (i) Els treballadors per compte d’altri empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a l’Empresa i/o a qualsevol de les empreses que organitzen els esdeveniments o gestiona els espais o presten els serveis de visita guiada objecte dels premis de la Promoció (ii) Les persones físiques que participin directament o indirectament en el capital de l’Empresa i/o de qualsevol de les entitats anteriorment descrites (iii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l’organització d’aquesta Promoció o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).

El premi entregat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels Participants, no podent ser bescanviat per qualsevol altre producte ni per diners.

L’Empresa es reserva el dret, si es presenta justa causa i prèvia comunicació en legal manera, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció.

Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l’acceptació del premi pogués suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada de la Promoció que no estigui expressament assumida per l’Empresa en les presents Bases Legals.

S’estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió del premi, per efectuar qualsevol reclamació motivada. L’empresa es reserva, en cas d’obligada necessitat, el dret de substituir el premi per un altre de similars característiques.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres participants.

Qualsevol intent d’entorpir el bon desenvolupament de la Promoció, ja sigui per intervenció humana o mitjançant un autòmat, donarà lloc a la desqualificació immediata del participant anul·lant-se la seva candidatura.

7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitador, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol una altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no assumeix cap responsabilitat per cap mal o perjudici de qualsevol tipus que poguessin patir els Participants, guanyador o tercers.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de l’Empresa i que afecti el normal desenvolupament de la Promoció, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre-la, incloent la pàgina web de participació.

8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’entitat responsable del tractament de les seves dades és l’Empresa (EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.U.), amb domicili a 08908 l’Hospitalet de Llobregat, Avinguda de la Gran Via de l’Hospitalet, 163-167, i CIF núm. B-66.485.343.

L’Empresa es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les vostres dades personals. Per tant, la vostra informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura.

De conformitat amb l’establert en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, cada Participant, amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consent que les dades personals

facilitats per a la participació en aquest concurs siguin incorporats a un fitxer titularitat de l’Empresa per tramitar la participació en la Promoció i per comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador.

Els Participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar a l’Empresa qualsevol modificació d’aquests. L’Empresa es reserva el dret a excloure d'aquesta promoció tot participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar l’Empresa de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

Els Participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió, (iii) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (iv) oposar-se al tractament de les seves dades i (v) sol·licitar la seva portabilitat. Els Participants poden exercir tots aquests drets enviant una comunicació a protecciondatos@epi.es, acompanyant un document acreditatiu de la seva identitat i proporcionant els detalls necessaris per processar la seva sol·licitud.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades del qual pot consultar a https://www.aepd.es/es., en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets.

Per a més informació, podeu consultar la política de privacitat de l’empresa a través del següent enllaç: Política de Privacitat i Cookies PIMe » Prensa Ibérica :: Web del grup de Prensa Ibérica : Prensa Ibérica :: Web del grup de Prensa Ibérica (prensaiberica.es).

9.- CANVIS

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

Notícies relacionades

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat del Participant.