ELECCIONS A GALÍCIA I EL PAÍS BASC

¿Quines són les funcions de cada membre de la mesa electoral?

L'elecció dels presidents i vocals es fa per sorteig i dona dret a una retribució i una reducció de jornada laboral de cinc hores l'endemà dels comicis

zentauroepp54093230 grafcav7267  bilbao  12 07 2020   el presidente y los miembr200712211455

zentauroepp54093230 grafcav7267 bilbao 12 07 2020 el presidente y los miembr200712211455 / Luis Tejido

2
Es llegeix en minuts
El Periódico

Els integrants de les meses electorals de les eleccions autonòmiques gallegues i basques del 12 de juliol del 2020 han rebut una sèrie d’instruccions per saber què han de fer i quines són les obligacions i drets dels membres d’una mesa electoral. A internet hi ha un manual complet per als escollits (veure el Manual per a membres de les meses electorals basques i el Manual per a membres de les meses electorals gallegues). 

1. ¿Com es produeix l’elecció?

Són designats pels ajuntaments, mitjançant un sorteig públic, entre persones de menys de 70 anys i que sàpiguen llegir i escriure. Cada mesa ha d’estar composta, obligatòriament, per tres persones: un president o presidenta i dos vocals, cadascun amb els seus dos respectius suplents. En el cas de persones a partir de 65 anys, es pot presentar una renúncia al nomenament de mesa en el termini de set dies.

2. Funcions generals

Les meses electorals formen part de l’administració electoral, juntament amb les juntes electorals. Entre les seves principals funcions els correspon presidir l’acte de la votació, controlar el desenvolupament de la votació i fer el recompte i l’escrutini dels vots. 

3. Càrrecs de la mesa 

La presidència de la mesa és la màxima autoritat al local electoral, i és qui decideix l’actuació a dur a terme davant qualsevol situació durant la jornada de votació. El president i els dos vocals d’una mesa electoral han de presidir l’acte de la votació, controlar el desenvolupament de la votació i fer el recompte i l’escrutini posterior al tancament de les urnes.

4. ¿Es pot renunciar a ser membre d’una mesa electoral?

El càrrec de president, vocal o suplent és d’obligat compliment. Només en determinades circumstàncies es pot eximir d’aquesta responsabilitat. Es pot eludir la responsabilitat si s’és candidat a les eleccions, es té el càrrec de director d’un mitjà de comunicació d’informació general, s’és mare de nens menors de nou mesos en període de lactància, es té la condició de discapacitat, s’està internat en un centre penitenciari o psiquiàtric o per una causa mèdica greu justificada.

5. Penes per incomplir l’obligació 

Els presidents, vocals o suplents de les meses electorals que no es presentin el dia de les eleccions sense haver al·legat una causa justificada podran incórrer en penes de presó compreses entre els tres mesos i l’any, o una multa de 6 a 24 mesos.

6. Drets i obligacions com a treballador per compte d’altri

Si ets membre de la mesa i treballes el dia de les eleccions, l’empresa t’ha de concedir un permís de dia lliure retribuït. Els treballadors per compte d’altri i els funcionaris nomenats membres d’una mesa tenen dret a un permís retribuït de la jornada completa durant el dia de la votació, si és laborable. En tot cas tenen dret a una reducció de la seva jornada de treball de cinc hores l’endemà.

7. Retribució

Notícies relacionades

Els membres de la mesa electoral percebran una dieta per un import de 85 euros per persona al País Basc i de 65 a Galícia.

8. El manual dels membres de la mesa electoral 

Convé que qualsevol membre d’una mesa electoral conegui el procediment de la votació, especialment en el cas del president de la mesa. En aquest manual es mostren els possibles problemes i les solucions a aplicar durant la jornada electoral.