Campanya de l’IRPF

¿Com es pot obtenir la referència cadastral per a la renda del 2021?

¿Com es pot sol·licitar i confirmar l’esborrany de la renda 2021-2022?

¿Com es pot obtenir la referència cadastral per a la renda del 2021?

Jordi Otix

1
Es llegeix en minuts
Vega S. Sánchez
Vega S. Sánchez

Periodista

Especialista en animals, plantes i curiositats

Ubicada/t a Barcelona

ver +

Aquest dimecres, dia 6, va començar la declaració de la renda de l’exercici 2021-2022 amb algunes novetats. Les principals són l’alça dels trams de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per a les rendes més altes, la vigilància més estricta de les inversions en criptomonedes o les ajudes per a les persones afectades pel volcà de La Palma.

Però hi ha una informació que es manté igual que en anys anteriors i que s’ha d’indicar obligatòriament si en la declaració de la renda s’hi inclou un immoble, tant si és per vivenda habitual com per lloguer. Es tracta del valor cadastral de la vivenda dels immobles urbans, que és la referència sobre la qual després es calculen diversos impostos locals, com l’IBI o la plusvàlua al vendre un immoble.

20 caràcters

El valor o referència cadastral «és l’identificador oficial i obligatori dels immobles» que consisteix en «un codi alfanumèric, format per 20 caràcters, que l’assigna el cadastre, de manera que tot immoble ha de tenir una única referència cadastral», segons consta en la web del Ministeri d’Hisenda.

Notícies relacionades

Per conèixer el codi, hi ha diverses fórmules:

  1. Accedir a la seu electrònica del cadastre.

  2. En un certificat del cadastre emès per les seves gerències, és a dir, per les oficines territorials.

  3. En l’últim rebut justificatiu del pagament de l’impost sobre béns immobles.

  4. En un certificat emès per l’ajuntament.

  5. En les escriptures públiques en les quals consti la referència cadastral o mitjançant informació del Registre de la Propietat quan hi figuri inscrita.

La referència cadastral ha de figurar a l’hora de fer tràmits com la declaració de la renda i en «tots els documents que reflecteixin relacions de naturalesa econòmica o amb transcendència tributària vinculades a l’immoble, com instruments públics, manaments i resolucions judicials, expedients i resolucions administratives, i en els documents en els quals constin els fets, actes o negocis de transcendència real relatius al domini i altres drets reals, contractes d’arrendament o de cessió per qualsevol títol de l’ús de l’immoble, contractes de subministrament d’energia elèctrica, projectes tècnics o qualssevol altres documents relatius als béns immobles que es determinin reglamentàriament», segons consta en la web del Ministeri d’Hisenda.