30 maig 2020

Anar al contingut

ESTAT D'ALARMA

¿Quines són les activitats essencials segons la llista definitiva del BOE?

El Butlletí Oficial de l'Estat publica el reial decret que estableix quins treballadors queden al marge de l'ordre de quedar-se a casa pel coronavirus

El Periódico

¿Quines són les activitats essencials segons la llista definitiva del BOE?

Rodrigo Jimenez

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar aquest dissabte la paralització de totes les activitats no essencials des del dilluns 30 de març i fins al dijous 9 d’abril, aprovada després en un Consell de Ministres extraordinari.

Arran d’aquesta decisió, tots els treballadors ocupats en activitats no essencials s’hauran de quedar a casa, però mantindran el sou. Tindran un permís retribuït «recuperable», fet que significa que, una vegada cessi la restricció de l’activitat, aniran recuperant les hores de treball no fetes de manera gradual i espaiada en el temps. L’esmentat calendari de recuperació l’hauran de consensuar empresa i representació legal dels treballadors.

Aquesta és la llista definitiva de les activitats considerades essencials recollit en un BOE extraordinari publicat diumenge 29 de març al punt de la mitjanit:

El document precisa que «no serà objecte d’aplicació el permís retribuït regulat en el present reial decret llei a les següents persones treballadores per compte d’altri»:

1. Activitats bàsiques segons el decret de l’estat d’alarma

«Les que realitzin les activitats que hagin de continuar desenvolupant-se a l’empara dels articles 10.1 [establiments d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitatestabliments farmacèuticsmèdicsòptiques productes ortopèdics, productes higiènics, premsa papereria, combustible per a l’automocióestancsequips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyiacomerç per internettelefònic correspondència], 10.4 [serveis a domicili d’hostaleria i restauració], 14.4 [transport de mercaderies per garantir el proveïment], 16 [duanes], 17 [subministrament d’energia elèctrica, derivats del petroli gas natural] i 18 [operadors de serveis essencials] , del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 i de la normativa aprovada per l’Autoritat Competent i les Autoritats Competents Delegades».

2. Béns i serveis de primera necessitat

«Les que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent alimentsbegudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la seva distribució des de l’origen fins al destí final.»

3. Hostaleria i restauració a domicili

«Les que presten serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que deixen serveis d’entrega a domicili

4. Serveis i béns d’ús sanitari

«Les que presten serveis a la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.»

5. Indústria necessària per a les activitats essencials

«Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex.»

6. Transport durant l’estat d’alarma

«Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, així com d’aquelles que hagin d’assegurar el manteniment dels mitjans fets servir per a això, a l’empara de la normativa aprovada per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l’estat d’alarma.»

7. Presons, bombers, policia i seguretat

«Les que deixen serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civilsalvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendisseguretat de les mines, i de trànsit seguretat viària. Així mateix, les que treballen a les empreses de seguretat privada que deixen serveis de transport de seguretat, de resposta davant d’alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que necessiti utilitzar per a l’acompliment de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i el proveïment a la població.»

8. Manteniment per a les Forces Armades 

«Les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades.»

9. Atenció a persones dependents i serveis funeraris

«Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (i) atenguin persones grans, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballin en empreses, centres de R+D+I i biotecnològics vinculats al Covid-19, (ii) els animalaris  associats a aquests, (iii) el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions  associats a aquests i les empreses subministradores de productes necessaris per a l’esmentada investigació, i (iv) les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.»

10. Atenció a animals

«Les dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals

11. Mitjans de comunicació i agències de notícies

«Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió distribució

12. Bancs i assegurances

«Les d’empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d’assegurances  i d’inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.»

13. Telecomunicacions i serveis informàtics

«Les d’empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a l’adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament del treball no presencial dels empleats públics.»

14. Atenció contra la violència de gènere

«Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.»

15. Advocats i administració de justícia

«Les que treballen com a advocatsprocuradorsgraduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 i, d’aquesta manera, compleixin amb els serveis essencials fixats consensuadament pel Ministeri de Justícia, Consell General del Poder Judicial, la Fiscalia General de l’Estat i les Comunitats Autònomes amb competències en la matèria i plasmats en la Resolució del Secretari d’Estat de Justícia de data 14 de març del 2020, i les adaptacions que en el seu caos puguin acordar-se.»

16. Gestories i riscos laborals

«Les que presten serveis en despatxos i assessories legalsgestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.»

17. Notaries i registres

«Les que presten serveis a les notaries registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.»

18. Reparació d’avaries i gestió de residus

«Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al Sector Públic, de conformitat amb l’establert a l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.»

19. Atenció a refugiats i immigrants

«Les que treballin als Centres d’Acolliment a Refugiats i als Centres d’Estada Temporal d’Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d’Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l’Atenció Humanitària.»

20. Subministrament d’aigua

«Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua

21. Serveis meteorològics

«Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.»

22. Correus

«Les de l’operador designat per l’Estat per prestar el servei postal universal, a fi de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i entrega als exclusius efectes de garantir l’esmentat servei postal universal.»

23. Importació i subministrament de material sanitari

«Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.»

24. Entregues a domicili

«Les que treballen en la distribució i entrega de productes adquirits al comerç per internettelefònic correspondència

25. Altres activitats de serveis essencials

«Qualssevol altres que prestin serveis que hagin sigut considerats essencials

Continua el tancament de bars i altres llocs de lleure

El Govern manté la suspensió de l’obertura de bars, establiments de restauració, discoteques, instal·lacions culturals, de lleure, recintes esportius, parcs d’atraccions, auditoris i es prohibeixen les revetlles, desfilades, festes populars i manifestacions folklòriques en recintes oberts i vies públiques.