Anar al contingut

Els resultats, el 19

La votació per a les llistes de Más Madrid comença aquest dimarts

Tots els majors d'edat de la comunitat hi podran participar entre el 12 i el 18 d'aquest mes

El Periódico / Agencias

La votació per a les llistes de Más Madrid comença aquest dimarts

La votació per a les llistes de Más Madrid, tant per a l’ajuntament de la ciutat com per a la comunitat, comença aquest dimarts i els resultats es coneixeran el 19 de març, un dia després que acabi la campanya electoral i el termini de votació, segons estableix el reglament de primàries de la plataforma.

Les votacions es faran via telemàtica entre el 12 i el 18 de març. També es podran establir punts presencials de votació. Tindran dret a vot totes les persones majors de 18 anys en la corresponent circumscripció electoral, ja sigui Comunitat Autònoma de Madrid o ciutat.

El reglament de primàries estableix que serà sancionat com a falta lleu l’enviament de ‘spam’ que no es faci a través dels canals oficials de Más Madrid o fer una campanya en negatiu, això és, "caracteritzar de forma explícita i negativa o desprestigiar personalment altres candidatures que es presenten en les mateixes eleccions o bé persones o equips que van exercir anteriorment els càrrecs a ocupar", una cosa que "no és contradictòria amb contrastar les propostes pròpies amb les d’altres candidatures".

Són considerades faltes greus les accions o el llenguatge discriminatori i ofensiu, els atacs personals o utilitzar recursos més enllà dels establerts per l’organització segons aquest reglament. Es considera falta molt greu qualsevol manipulació en el recompte de vots i situacions d’assetjament o violències masclistes.

Les infraccions lleus seran sancionades mitjançant amonestació verbal, les greus amb una amonestació per escrit i les molt greus amb la separació del candidat del procés de primàries. Les sancions seran imposades per acord de la majoria del Comitè Electoral, prèvia audiència de l’interessat o interessada.

Un procés neutral

Durant la campanya les estructures de Más Madrid quedaran neutrals a tot el procés electoral. D’aquesta manera, els comptes oficials de xarxes socials s’hauran d’abstenir d’emetre recolzaments a cap de les candidatures.

Es votarà conjuntament el cap de llista amb el seu equip per a responsabilitats de govern. Es votarà a més un equip d’electes sense responsabilitats de govern. El cap de llista més votat serà el número u de la llista electoral. La resta de llocs es repartirà entre els integrants de les llistes en funció de la seva quantitat de punts.

En l’escrutini, per a la votació de la llista d’equip amb responsabilitats de govern es farà servir el sistema Borda d’equips, amb llistes obertes i desbloquejades. Per a la votació de la llista d’electes sense responsabilitats de govern se n’anirà al Dowdall, també amb llistes obertes i desbloquejades.

En el cas de la candidatura municipal, els 25 candidats electes d’aquesta segona llista que sumen més punts com a resultat de la votació ocuparan els llocs 26 a 47 de la llista electoral i exerciran la responsabilitat de vocals veïns a les Juntes Municipals de Districte.

La llista final serà corregida en matèria de gènere garantint almenys un 50% de dones, sense que existeixi una correcció en cas que aquest percentatge sigui superior.