Més de 81.000 vivendes hipotecades se situen a les zones amb més risc d’inundació

@anastasia.flidlider_watercolor / REUTERS

3
Es llegeix en minuts
Pablo Allendesalazar
Pablo Allendesalazar

Periodista

ver +

Les inundacions tenen efectes catastròfics sobre els béns i les vides dels ciutadans, però també poden provocar pèrdues als bancs, amb els consegüents impactes negatius sobre el flux de crèdit, l’estabilitat financera i l’economia del país. Així, més de 81.000 vivendes hipotecades es troben ubicades a les zones inundables que amb més freqüència pateixen aquest tipus de catàstrofes a Espanya. Les vivendes esmentades constitueixen una garantia de cobrament per a la banca en cas que el client no pugui pagar, amb la qual cosa el seu possible deteriorament o devaluació a causa d’una inundació suposa un risc de pèrdues per a les entitats.

Així es recull en el primer informe biennal de riscos del canvi climàtic per al sistema financer, elaborat pel Banc d’Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i la Direcció general d’Assegurances i Fons de Pensions per a l’Autoritat Macroprudencial Consell d’Estabilitat Financera (Amcesfi), de la qual formen part juntament amb el Ministeri d’Economia. La xifra de vivendes hipotecades a les zones amb més risc d’inundació és en realitat més alta, ja que l’informe no inclou les dades del País Basc i Navarra, mentre que per a la resta del territori només s’ha pogut geolocalitzar el 60% de les vivendes gràcies a la referència cadastral. 

Els supervisors s’han basat per realitzar els seus càlculs en el sistema nacional de cartografia de zones inundables, elaborat pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Han utilitzat, així, tant les zones fluvials inundables com aquelles ubicades a la costa. L’esmentada cartografia les divideix en quatre categories: d’«alta probabilitat» de patir aquestes catàstrofes (cada 10 anys de mitjana), «freqüents» (50 anys), de probabilitat «mitjana i ocasional» (100 anys) i de probabilitat «baixa o excepcional» (500 anys). 

2,7% del total

L’estudi, les principals conclusions del qual va avançar aquest diari diumenge, destaca que de les aproximadament tres milions de vivendes que ha pogut geolocalitzar al juny del 2022, l’1,3% (unes 39.000) se situen a les zones que tenen inundacions cada 10 anys de mitjana. A les que en tenen cada 50 anys, s’hi situen almenys 42.000 vivendes (l’1,4%) més, amb la qual cosa la suma de vivendes a les zones de més risc ascendeix a més de 81.000, el 2,7% del total. A les zones amb probabilitat de cada 100 i 500 anys, se n’ubiquen 150.000 (5% del total geolocalitzat) més, però l’informe destaca que els «riscos immediats són molt més reduïts» per a la banca en aquest cas atesa la molt baixa freqüència d’esdeveniments a les zones esmentades. 

El document també recull que les vivendes en zones inundables tenen un valor de taxació que equival al 6,6% del valor de taxació total de les tres milions geolocalitzades. És, per tant, inferior al seu pes en funció del nombre total de vivendes analitzat (7,7% de les tres milions), cosa que apunta que són immobles més barats. Així mateix, l’estudi revela que les hipoteques concedides sobre les vivendes en zones inundables no presenten un nivell més gran que la resta de ‘loan to value’ (pes del crèdit sobre el valor de l’immoble). Això implica que, en aquest paràmetre, no suposen un risc més gran per als bancs que la resta: com més pesa el crèdit sobre el valor de l’immoble que funciona de garantia, més possibilitat de pèrdua existeix per al banc si l’actiu esmentat es deteriora o es devalua.

Taxacions i companyies d’assegurances

Notícies relacionades

«Aquesta primera anàlisi apunta que l’exposició de la cartera hipotecària bancària als riscos d’inundacions és limitada i que no hi ha evidència de valors de ‘loan to value’ més elevats en zones amb més risc d’inundació. És convenient, però, fer un seguiment a les exposicions afectades, ja que si no es prevé el canvi climàtic les freqüències d’esdeveniments i l’extensió de les zones inundables podrien ampliar-se en el futur», adverteix l’informe.

El Banc d’Espanya, així, avança que podria examinar en el futur «en quina mesura les valoracions immobiliàries recullen ja els riscos d’inundació o si, per contra, existeix el risc d’ajustos abruptes dels valors de taxació davant esdeveniments d’aquest tipus». Així mateix, considera important valorar el «paper que les companyies d’assegurances exercirien en cas que aquestes inundacions es materialitzessin, cosa que absorbiria una fracció dels possibles danys, que no repercutiria necessàriament en una pèrdua de valor de les garanties».