Impostos

Hisenda reforça el control sobre les criptomonedes

Les firmes dedicades a les monedes virtuals hauran de fer una declaració informativa anual de les operacions i els saldos dels seus clients

Els titulars d’aquest tipus d’actius a l’estranger també hauran de realitzar una comunicació anual per informar el fisc

Hisenda reforça el control sobre les criptomonedes

JOSÉ LUIS ROCA

2
Es llegeix en minuts
Agustí Sala
Agustí Sala

Redactor en cap d'Economia

Especialista en Economia

Ubicada/t a Barcelona

ver +

Més control sobre les criptomonedes. Les cases de canvi i guàrdia i custòdia de criptomonedes com el bitcoin hauran de presentar una declaració informativa anual a partir del 2024 amb les operacions dels seus clients i una altra amb els saldos d’aquests. Aquesta mesura forma part del reial decret aprovat pel Govern amb modificacions reglamentàries per implementar diversos canvis efectuats per la llei 11/2021, del 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

Entre les modificacions esmentades destaquen les que donen compliment a les noves obligacions informatives relatives a la tinença de monedes virtuals i a les operacions que s’efectuïn amb aquestes. L’objectiu és «millorar el control tributari dels fets imposables que puguin derivar-se de l’esmentada tinença o operativa». També es desenvolupa reglamentàriament l’obligació d’informar per part dels contribuents sobre les monedes virtuals situades a l’estranger.

Les primeres declaracions relatives a les obligacions d’informació sobre monedes virtuals s’hauran de presentar a partir de l’1 de gener del 2024, amb un any de retard sobre el previst inicialment. En concret, hauran de presentar una declaració informativa anual «les persones i entitats residents a Espanya i els establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats residents a l’estranger que proporcionin serveis per salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals». L’esmentada declaració farà referència a la totalitat de les monedes virtuals que mantinguin custodiades.

Així mateix, les persones o entitats residents a Espanya i els establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats residents a l’estranger, que proporcionin «serveis de canvi entre monedes virtuals i moneda fiduciària o entre diferents monedes virtuals, intermediïn de qualsevol manera en la realització de les operacions esmentades o proporcionin serveis per salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, també hauran de presentar una declaració informativa anual referent a les operacions d’adquisició, transmissió, permuta i transferència de monedes virtuals, així com els cobraments i pagaments realitzats en les esmentades monedes, en les quals intervinguin o mediïn, en els termes que estableixi l’ordre ministerial per la qual s’aprovi el model corresponent».

A l’estranger

Notícies relacionades

Al seu torn aquesta obligació per a les persones físiques i jurídiques, els establiments permanents a l’esmentat territori de persones o entitats no residents i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, hauran de presentar una declaració informativa anual referent a la totalitat de les monedes virtuals situades a l’estranger de les quals siguin titulars, «o respecte de les quals es tingui la condició de beneficiari, autoritzat o d’alguna altra forma s’ostenti poder de disposició, o de les quals se sigui titular real, custodiades per persones o entitats que proporcionen serveis per salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, el 31 de desembre de cada any». És una obligació similar a la que es va establir per als titulars d’actius en altres països.

L’obligació esmentada també s’estén als que hagin sigut titulars, autoritzats o beneficiaris de les esmentades monedes virtuals, o hagin tingut poders de disposició sobre aquestes, o hagin sigut titulars reals en qualsevol moment de l’any al qual es refereixi la declaració i que haguessin perdut la condició esmentada el 31 de desembre d’aquell any.