La lluita contra la pandèmia

El Govern estén mesures socials més enllà del final de l’estat d’alarma

  • L’Executiu aprova un decret que amplia tres mesos la moratòria del lloguer, la suspensió de desnonaments i el bo social

Es llegeix en minuts

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un reial decret que estén algunes mesures econòmiques de protecció social aprovades durant la pandèmia més enllà de l’estat d’alarma que acaba aquest diumenge 9 de maig. Les esmentades mesures ara s’estendran tres mesos més, fins al 9 d’agost. Entre elles, hi ha les relatives al lloguer de vivenda (moratòria en el pagament i la suspensió dels desnonaments) per a col·lectius vulnerables i les iniciatives per combatre la pobresa energètica.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ja va anunciar fa tres setmanes l’ampliació en tres mesos tant de la prohibició dels desnonaments de famílies vulnerables que viuen de lloguer, com de la possibilitat que aquest tipus de llars obtinguin un ajornament o condonació en el pagament i una extensió del termini de venciment del contracte d’arrendament. Les mesures van ser aprovades el març de l’any passat després de l’esclat de la pandèmia i s’han prorrogat i ampliat en diverses ocasions, però estava previst que vencessin el 9 de maig amb el final de l’estat d’alarma.

El Ministeri de Transports ha precisat que la moratòria dels desnonaments de llars vulnerables de lloguer podrà incloure aquelles famílies que no tinguin contracte quan existeixin persones dependents, víctimes de violència sobre la dona o menors d’edat. En aquests casos, el jutge podrà decidir suspendre el desnonament quan els propietaris siguin persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 vivendes i després de sol·licitar un informe als serveis socials per valorar la situació de vulnerabilitat econòmica i identificar les mesures per donar-hi resposta.

Com ja es va regular fa mesos, aquesta mesura no es podrà aplicar quan la vivenda sigui la residència habitual o segona residència del propietari o aquest l’hagi cedit a una persona física o jurídica per a la mateixa finalitat, quan l’entrada a l’immoble s’hagi produït amb intimidació o violència, quan existeixin indicis que la vivenda s’estigui utilitzant per a activitats il·lícites, quan es tracti d’immobles destinats a vivenda social i ja s’haguessin assignat, o quan l’entrada es produeixi posteriorment a l’entrada en vigor de la norma.

El Govern, paral·lelament, ha estès el termini perquè els llogaters afectats per la suspensió dels desnonaments puguin sol·licitar una compensació. Era d’un mes des de l’acabament de l’estat d’alarma, però ara començarà a comptar des de l’acabament dels tres mesos de pròrroga de la mesura, amb la qual cosa podran presentar l’esmentada sol·licitud fins al 9 de setembre.

Per part seva, la pròrroga de tres mesos de la possibilitat de sol·licitar l’ajornament o condonació parcial del pagament del lloguer es podrà instar quan el llogater sigui un gran propietari o entitat pública, per la qual cosa no afecta petits propietaris de vivendes. L’ampliació en sis mesos del venciment del contracte, al seu torn, beneficia les llars vulnerables que la sol·licitin sempre que el propietari no necessiti la vivenda per a si mateix i sigui persona física. Les dues mesures només poden ser sol·licitades una vegada durant tot el període en què ha estat vigent, és a dir, que si ja s’ha sigut beneficiari de qualsevol de les dues no les pot tornar a demanar.

Subministraments

Notícies relacionades

D’altra banda, la norma aprovada pel Govern amplia també el termini actual de garantia de subministrament d’aigua, electricitat i gas natural als consumidors vulnerables i el bo social tèrmic (preus subvencionats) als seus perceptors fins al 9 d’agost. També es prorroga tres mesos la consideració com a serveis essencials dels serveis públics d’informació, assessorament, teleassistència, seguiment per mitjans telemàtics, assistència social integral i acollida per a víctimes de tots els tipus de violència contra les dones, i a més es faculta les comunitats autònomes a destinar els fons que els corresponen del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere als seus propis programes al respecte.

Addicionalment, les juntes de propietaris de les comunitats en règim de propietat horitzontal no tindran obligació de ser convocades abans del 31 de desembre del 2021. Tampoc tindran l’obligació d’aprovar el pla d’ingressos i despeses previsibles, els comptes corresponents i el pressupost anual, i, durant el mateix període o fins a la celebració de la junta corresponent, s’entendran prorrogats l’últim pressupost anual aprovat i els nomenaments dels òrgans de govern. També es permet que la junta pugui celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que tots els propietaris disposin dels mitjans necessaris, i la possible adopció d’acord sense celebració de junta mitjançant l’emissió de vot per correu postal o comunicació telemàtica.