05 d’ag 2020

Anar al contingut

Canvis en la normativa

¿Quina és la durada del permís de paternitat? ¿Com se sol·licita? 10 claus

El permís de paternitat a Espanya és de 8 setmanes des de l'1 d'abril del 2019

La durada augmentarà a 12 setmanes l'1 de gener del 2020 i a 16 setmanes el 2021

Eduardo López Alonso Óscar Toral

¿Quina és la durada del permís de paternitat? ¿Com se sol·licita? 10 claus

¿Seràs pare ben aviat? És una experiència transcendental i al principi hauràs de fer front a alguns tràmits (com el del permís de paternitat) una mica confusos. Per fer-te la tasca més fàcil, t’expliquem al detall com funciona aquest subsidi i com fer les gestions.

El Consell de Ministres de l’1 de març del 2019 va aprovar l’ampliació de la durada del permís de paternitat de cinc a vuit setmanes, canvi que va entrar en vigor l’1 d’abril.

El Govern socialista també va aprovar que aquest permís augmenti a 12 setmanes a partir de l’1 de gener del 2020, i a 16 setmanes des del primer dia del 2021, arribant en tres anys la mitjana que tenen els països de la UE. 

En el cas dels funcionaris ja s’havia aconseguit abans un acord per augmentar el permís paternal fins a vuit setmanes a partir d’aquest 2019. Els ingressos per la baixa de paternitat no cotitzen en l’IRPF (si te’ls han retingut entre el 2014 i el 2017, consulta com reclamar a Hisenda la devolució de l’IRPF de la paternitat). 

Aquestes són les 10 claus que has de conèixer si preveus ampliar la família a curt termini.

1. ¿Què és el permís de paternitat i quants dies dura?

És un subsidi que es dona als treballadors que suspenguin el contracte de treball o cessin en la seva activitat, durant els dies legalment establerts, amb motiu del naixement d’un fill, adopció o acolliment. L’última ampliació, vigent des de l’1 d’abril del 2019, va elevar la seva durada a 8 setmanes. L’1 de gener del 2020 entra en vigor un nou augment, que eleva la durada del permís a 12 setmanes per als naixements a partir d’aquesta data.

Els progenitors diferents de la mare biològica de tots els nadons nascuts disfrutaran de vuit setmanes de permís. Les dues primeres setmanes del permís s’hauran de disfrutar de forma ininterrompuda després del part. Les sis setmanes restants podran ser de gaudi interromput i exercitar-se des de l’acabament del descans obligatori posterior al part fins que el fill o la filla compleixi 12 mesos. Aquest permís, retribuït al 100%, serà intransferible, per la qual cosa si el pare no el disfruta, no el podrà cedir a la mare.

Podrà disfrutar-se en règim de jornada completa o parcial d’un mínim del 50%, previ acord amb l’empresari i és compatible i independent del gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat.

En el cas dels funcionaris andalusos ja poden disfrutar d’un permís retribuït i intransferible de 10 setmanes el 2019, que s’ampliaran a 20 setmanes el 2020. 

2. ¿Són més dies en cas de part múltiple?

Sí. La durada s’ampliarà en el supòsit de part, adopció, acolliment o guarda múltiples en dues setmanes més per cada fill a partir del segon. L’última setmana del període de descans es podrà disfrutar de forma independent en un altre moment dins dels 12 mesos següents a la data del naixement del fill.

3. ¿Qui pot demanar el permís per paternitat? ¿Hi ha un període mínim de cotització?

Els treballadors inclosos en el règim general i en els règims especials de la Seguretat Social, qualsevol que sigui el seu sexe. La prestació per paternitat és independent de la de la mare i compatible amb el gaudi compartit de la de maternitat, sempre que sigui cedit per la mare.

En el supòsit de part, la suspensió correspon exclusivament a l’altre progenitor. En els casos d’adopció o acolliment, la suspensió correspondrà a un sol dels progenitors, a elecció dels interessats; no obstant, quan el descans maternal fos disfrutat en la seva totalitat per un dels progenitors, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l’altre.

Quan és un sol el progenitor o adoptant, no pot acumular-se el període de paternitat al de maternitat. El període mínim de cotització exigit és de 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data d’inici de la suspensió o, alternativament, 360 dies al llarg de la vida laboral anteriorment a aquesta data.

4. ¿Hi ha limitacions respecte al fill?

Per generar dret a la prestació s’exigeix que l’adoptat o acollit sigui menor de 6 anys. No obstant, també generen dret els més grans de 6 anys però menors de 18 amb discapacitat o que, per les seves circumstàncies i experiències personals o per provenir de l’estranger, tinguin especials dificultats d’inserció social i familiar, degudament acreditades pels serveis socials competents. S’entén que l’adoptat o acollit està afectat per una discapacitat, quan s’acrediti en un grau igual o superior al 33%.

5. ¿Quan es pot disfrutar del permís per paternitat?

Aquest permís no necessàriament ha d’ anar unit al permís per naixement, pots disfrutar-lo dins del període de 16 setmanes del permís per maternitat, o immediatament després d’aquest. 

6. ¿Quin salari es percebrà?

El 100%. Inclosos tots els conceptes de la base reguladora, normalment inclosos a tots els complements assignats en la nòmina. El Tribunal Suprem ha determinat que les quantitats rebudes durant el permís de maternitat o paternitat estan exemptes de l’IRPF.

La mesura té efectes retroactius, per la qual cosa és possible reclamar el pagat de més des del 2014. Els contribuents que van incloure la prestació per maternitat o paternitat en les seves declaracions de l’IRPF del 2014, 2015, 2016 o 2017 poden reclamar a Hisenda la devolució de les retencions indegudes

7. ¿Quina documentació s’ha de presentar a la Seguretat Social per sol·licitar el permís de paternitat?

L’informe de paternitat del servei de salut, la sol·licitud del permís remesa a l’empresa i el model oficial de la sol·licitud de paternitat. Els tràmits s’han de fer amb prou temps per no causar problemes a l’empresa en la qual es treballa.  En el moment de la tramitació és necessari portar també l’última nòmina, fotocòpia del DNI, llibre de família actualitzat i rebut del banc en el qual s’hagi d’ingressar la retribució. El cobrament es produirà després de la segona setmana del mes següent a la generació del dret. 

8. ¿Tenen les famílies nombroses un tractament especial?

Des de l’1 de gener del 2017, s’equiparen els permisos de paternitat de qualsevol tipus de família independentment de si aquestes són nombroses o no, o si tenen discapacitats entre ells. 

9. ¿Quin efecte té el canvi de la llei del permís de paternitat en els funcionaris?

En l’actualitat, la baixa de maternitat contempla sis setmanes obligatòries i intransferibles per a la mare davant les del pare, voluntàries però intransferibles. Queden 10 setmanes més que són intercanviables i que els pares assumeixen en menys del 2% dels casos.

 El Govern autònom d’Euskadi va anunciar que la futura llei d’ocupació pública basca equipararà la durada dels permisos per parentalitat entre les dues persones que integren la parella. Això suposava, a la pràctica, l’ampliació ‘de facto’ del permís de paternitat dels funcionaris de l’Administració basca de 5 a 16 setmanes.

10. ¿Hi ha alguna particularitat per als autònoms?

No. Com per a la resta de treballadors, la prestació per paternitat és equivalent al 100% de la base reguladora, que en el cas dels treballadors autònoms es correspon generalment amb la base de cotització mínima. És imprescindible estar al corrent de pagament de les cotitzacions.  

El que diu el BOE per a l’any 2020 i 2021

El Butlletí Oficial de l’Estat estableix que a partir de l’1 de gener del 2020, en el cas de naixement, l’altre progenitor comptarà amb un període de suspensió total de 12 setmanes, de les quals les quatre primeres les haurà de disfrutar de forma ininterrompuda immediatament després del part. La mare biològica podrà cedir a l’altre progenitor un període de fins a dues setmanes del seu període de suspensió de gaudi no obligatori.

A partir d’1 de gener del 2020, en el cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, cada progenitor disposarà d’un període de suspensió de sis setmanes a disfrutar a temps complet de forma obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment. Juntament amb les sis setmanes de gaudi obligatori, els progenitors podran disposar d’un total de 16 setmanes de gaudi voluntari que hauran de disfrutar de forma ininterrompuda dins dels 12 mesos següents a la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció o bé a la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment. Cada progenitor podrà disfrutar individualment d’un màxim de 10 setmanes sobre les 16 setmanes totals de gaudi voluntari, i les restants queden sobre el total de les 16 setmanes a disposició de l’altre progenitor. Quan els dos progenitors que exerceixin aquest dret treballin per a la mateixa empresa, aquesta podrà limitar el gaudi simultani de les 16 setmanes voluntàries per raons fundades i objectives, degudament motivades per escrit.

A partir de l’1 de gener del 2021, cada progenitor disfrutarà d’igual període de suspensió del contracte de treball, incloent sis setmanes de permís obligatori per a cada un d’ells, sent d’aplicació íntegra la nova regulació disposada en el reial decret llei 6/2019, d’1 de març.