Anar al contingut

Canvis en la normativa

¿Quina és la durada del permís de paternitat? ¿Com se sol·licita? 10 claus

El permís de paternitat a Espanya continua sent de cinc setmanes, malgrat que els Pressupostos del 2019 en preveuen la ampliació a vuit setmanes

Eduardo López Alonso Óscar Toral

 

  / MARTA JORDI

¿Seràs pare aviat? És una experiència transcendental i al principi hauràs de fer front a alguns tràmits (com el del permís de paternitat) una mica confusos. Per fer-te la feina més fàcil, t’expliquem al detall com funciona aquest subsidi i com fer les gestions.

La durada del permís de paternitat es va ampliar de quatre a cinc setmanes el 5 de juliol del 2018. Els Pressupostos del 2019 de Pedro Sánchez preveien elevar el permís de paternitat a vuit setmanes, però la no-aprovació envia a la paperera desenes de mesures per augmentar la despesa social i pujades tributàries amb què el Govern pretenia finançar-les. I una d’aquestes ha sigut l’ampliació del permís de paternitat a vuit setmanes, que queda ara a l’espera de finançament. 

En el cas dels funcionaris, no obstant, ja s’ha arribat a un acord per augmentar el permís paternal fins a vuit setmanes a partir del 2019. Els ingressos per la baixa de paternitat no cotitzen en l’IRPF (si te’ls han retingut entre el 2014 i el 2017, consulta com reclamar a Hisenda la devolució de l’IRPF de la paternitat). 

Aquestes són les 10 claus que has de conèixer si preveus ampliar la família a curt termini.

1. ¿Què és el permís de paternitat i quants dies dura?

És un subsidi que es dona als treballadors que suspenguin el contracte de treball o cessin en la seva activitat, durant els dies legalment establerts, amb motiu del naixement d’un fill, adopció o acolliment. La llei que regula el permís de paternitat es va aprovar el 2009, però va entrar en vigor l’1 de gener del 2017. Després s’ha modificat per als naixements a partir del 5 de juliol del 2018.

El permís de paternitat és de dos dies immediatament després del naixement –o de la decisió administrativa d’acolliment–, als quals s’ha d’afegir els dies que completen cinc setmanes (que seran vuit si tiren endavant els Pressupostos del 2019 pactats entre el Govern i Podem). Es poden disfrutar els dies restants seguits al part o de forma a determinar d’acord amb l’empresa. Fins i tot poden transformar-se en mitges jornades si l’empresa hi accedeix.

Han de ser fins a cinc setmanes ininterrompudes, just després del part o adopció, al llarg de la baixa maternal, o quan acaba. No obstant, l’última setmana del període de descans es podrà disfrutar de forma independent en un altre moment dins dels nou mesos següents a la data del naixement del fill.

Podrà disfrutar-se en règim de jornada completa o parcial d’un mínim del 50%, previ acord amb l’empresari i és compatible i independent del gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat.

En el cas dels funcionaris andalusos, podran disfrutar d’un permís retribuït i intransferible de cinc setmanes el 2018, que arribarà a 10 setmanes el 2019 i a 20 setmanes el 2020. 

2. ¿Són més dies en cas de part múltiple?

Sí. La durada s’ampliarà en el supòsit de part, adopció, acolliment o guarda múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon. L’última setmana del període de descans es podrà disfrutar de forma independent en un altre moment dins dels nou mesos següents a la data del naixement del fill.

3. ¿Qui pot demanar el permís per paternitat? ¿Hi ha un període mínim de cotització?

Els treballadors inclosos en el règim general i en els règims especials de la Seguretat Social, siguin del sexe que siguin. La prestació per paternitat és independent de la de la mare i compatible amb el gaudi compartit de la de maternitat, sempre que sigui cedit per la mare.

En el supòsit de part, la suspensió correspon exclusivament a l’altre progenitor. En els casos d’adopció o acolliment, la suspensió correspondrà a un sol dels progenitors, a elecció dels interessats; no obstant, quan el descans maternal fos disfrutat en la seva totalitat per un dels progenitors, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l’altre.

Quan és un de sol el progenitor o adoptant, no pot acumular-se el període de paternitat al de maternitat. El període mínim de cotització exigit és de 180 dies dins dels set anys immediatament anteriors a la data d’inici de la suspensió o, alternativament, 360 dies al llarg de la vida laboral anteriorment a aquesta data.

4. ¿Hi ha limitacions respecte al fill?

Per generar dret a la prestació s’exigeix que l’adoptat o acollit sigui menor de 6 anys. No obstant, també generen dret els més grans de 6 anys però menors de 18 amb discapacitat o que, per les seves circumstàncies i experiències personals o per provenir de l’estranger, tinguin especials dificultats d’inserció social i familiar, degudament acreditades pels serveis socials competents. S’entén que l’adoptat o acollit està afectat per una discapacitat, quan s’acrediti en un grau igual o superior al 33%.

5. ¿Quan es pot disfrutar del permís per paternitat?

Aquest permís no ha d’anar unit al permís per naixement, pots disfrutar-lo dins del període de 16 setmanes del permís per maternitat, o immediatament després. 

6. ¿Quin salari es percebrà?

El 100%. Inclosos tots els conceptes de la base reguladora, normalment inclosos tots els complements assignats a la nòmina. El Tribunal Suprem ha determinat que les quantitats rebudes durant el permís de maternitat o paternitat estan exemptes de l’IRPF.

La mesura té efectes retroactius, per això és possible reclamar el que s’ha pagat de més des del 2014. Els contribuents que van incloure la prestació per maternitat o paternitat en les seves declaracions d’IRPF del 2014, 2015, 2016 o 2017 poden reclamar a Hisenda la devolució de les retencions indegudes

7. ¿Quina documentació cal presentar a la Seguretat Social per sol·licitar el permís de paternitat?

L’informe de paternitat del servei de salut, la sol·licitud del permís remès a l’empresa i el model oficial de la sol·licitud de paternitat. Els tràmits s’han de fer amb prou temps per no causar problemes a l’empresa on es treballa.  En el moment de la tramitació és necessari portar també l’última nòmina, fotocòpia del DNI, llibre de família actualitzat i rebut del banc en què s’hagi d’ingressar la retribució. El cobrament es produirà després de la segona setmana del mes següent a la generació del dret. 

8. ¿Les famílies nombroses tenen un tractament especial?

Des de l’1 de gener del 2017, s’equiparen els permisos de paternitat de qualsevol tipus de família independentment de si aquestes són nombroses o no o tenen discapacitats entre ells. 

9. ¿Quin efecte té el canvi de la llei del permís de paternitat en els funcionaris?

En l’actualitat, la baixa de maternitat contempla sis setmanes obligatòries i intransferibles per a la mare davant cinc per al pare, voluntàries però intransferibles. Queden 10 setmanes més que són intercanviables i que els pares assumeixen en menys del 2% dels casos.

Després d’un acord pactat l’octubre del 2018, tots els empleats públics de l’Administració General de l’Estat (funcionaris, personal estatutari o laboral) que siguin pares el 2019 disposaran de vuit setmanes de permís. La mesura tirarà endavant al marge d’un acord pressupostari. L’ampliació de les sis setmanes actuals a vuit i la progressiva equiparació amb les mares a 16 setmanes el 2020 no depèn en el cas dels funcionaris públics que la resta de partits recolzin aquest conveni, que inclou l’ampliació dels permisos de paternitat per a tots els treballadors.

 El Govern autònom d’Euskadi, per la seva part, ha anunciat que la futura llei d’ocupació pública basca equipararà la durada dels permisos per parentalitat entre les dues persones que integren la parella. Això suposarà, a la pràctica, l’ampliació del permís de paternitat dels funcionaris de l’Administració basca de 5 a 16 setmanes.

10. ¿Hi ha alguna particularitat per als autònoms?

No. Com per a la resta de treballadors, la prestació per paternitat és equivalent al 100% de la base reguladora, que en el cas dels treballadors autònoms es correspon generalment amb la base de cotització mínima. És imprescindible estar al corrent de pagament de les cotitzacions.