Anar al contingut

Canvis en la normativa

¿Quina és la durada del permís de paternitat? ¿Com se sol·licita? 10 claus

El permís de paternitat a Espanya és de vuit setmanes des de l'1 d'abril del 2019

Està previst que augmenti a 12 setmanes l'1 de gener del 2020 i a 16 setmanes el 2021

Eduardo López Alonso Óscar Toral

¿Quina és la durada del permís de paternitat? ¿Com se sol·licita? 10 claus

¿Seràs pare aviat? És una experiència transcendental i al principi hauràs de fer front a alguns tràmits (com el del permís de paternitat) una mica confusos. Per fer-te la tasca més fàcil, t’expliquem al detall com funciona aquest subsidi i com fer les gestions.

El Consell de Ministres de l’1 de març del 2019 va aprovar l’ampliació de la durada del permís de paternitat de cinc a vuit setmanes, canvi que ha entrat en vigor l’1 d’abril.

El Govern socialista també va aprovar que aquest permís augmenti a 12 setmanes a partir de l’1 de gener del 2020, i a 16 setmanes des del primer dia del 2021, així en tres anys s’arribarà a la mitjana que tenen els països de la UE. 

En el cas dels funcionaris ja s’havia arribat abans a un acord per augmentar el permís paternal fins a vuit setmanes a partir d’aquest 2019. Els ingressos per la baixa de paternitat no cotitzen en l’IRPF (si te’ls han retingut entre el 2014 i el 2017, consulta com reclamar a Hisenda la devolució de l’IRPF de la paternitat). 

Aquestes són les 10 claus que has de conèixer si preveus ampliar la família a curt termini.

1. ¿Què és el permís de paternitat i quants dies dura?

És un subsidi que es dona als treballadors que suspenguin el contracte de treball o cessin en la seva activitat, durant els dies legalment establerts, amb motiu del naixement d’un fill, adopció o acolliment. L’última ampliació, en vigor des de l’1 d’abril del 2019, va elevar la seva durada a vuit setmanes.

Els progenitors diferents de la mare biològica de tots els nadons nascuts disfrutaran de vuit setmanes de permís. Les dues primeres setmanes del permís s’hauran de disfrutar de forma ininterrompuda després del part. Les sis setmanes restants podran ser de gaudi interromput i exercitar-se des de l’acabament del descans obligatori posterior al part fins que el fill o la filla compleixi 12 mesos. Aquest permís, retribuït al 100%, serà intransferible, per tant, si el pare no el disfruta, no el podrà cedir a la mare.

Podrà disfrutar-se en règim de jornada completa o parcial d’un mínim del 50%, previ acord amb l’empresari i és compatible i independent del gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat.

En el cas dels funcionaris andalusos ja poden disfrutar d’un permís retribuït i intransferible de 10 setmanes el 2019, que s’ampliaran a 20 setmanes el 2020. 

2. ¿Són més dies en cas de part múltiple?

Sí. La durada s’ampliarà en el supòsit de part, adopció, acolliment o guarda múltiples en dues setmanes més per cada fill a partir del segon. L’última setmana del període de descans es podrà disfrutar de forma independent en un altre moment dins dels 12 mesos següents a la data del naixement del fill.

3. ¿Qui pot demanar el permís per paternitat? ¿Hi ha un període mínim de cotització?

Els treballadors inclosos en el règim general i en els règims especials de la Seguretat Social, amb independència del seu sexe. La prestació per paternitat és independent de la de la mare i compatible amb el gaudi compartit de la de maternitat, sempre que sigui cedit per la mare.

En el supòsit de part, la suspensió correspon exclusivament a l’altre progenitor. En els casos d’adopció o acolliment, la suspensió correspondrà a un sol dels progenitors, a elecció dels interessats; no obstant, quan el descans maternal fos disfrutat en la seva totalitat per un dels progenitors, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l’altre.

Quan és un de sol el progenitor o adoptant, no pot acumular-se el període de paternitat al de maternitat. El període mínim de cotització exigit és de 180 dies dins dels set anys immediatament anteriors a la data d’inici de la suspensió o, alternativament, 360 dies al llarg de la vida laboral anteriorment a aquesta data.

4. ¿Hi ha limitacions respecte al fill?

Per generar dret a la prestació s’exigeix que l’adoptat o acollit sigui menor de 6 anys. No obstant, també generen dret els més grans de 6 anys però menors de 18 amb discapacitat o que, per les seves circumstàncies i experiències personals o per provenir de l’estranger, tinguin especials dificultats d’inserció social i familiar, degudament acreditades pels serveis socials competents. S’entén que l’adoptat o acollit està afectat per una discapacitat, quan s’acrediti en un grau igual o superior al 33%.

5. ¿Quan es pot disfrutar del permís per paternitat?

Aquest permís no ha d’anar unit al permís per naixement, pots disfrutar-lo dins del període de 16 setmanes del permís per maternitat, o immediatament després. 

6. ¿Quin salari es percebrà?

El 100%. Inclosos tots els conceptes de la base reguladora, normalment inclosos a tots els complements assignats en la nòmina. El Tribunal Suprem ha determinat que les quantitats rebudes durant el permís de maternitat o paternitat estan exemptes de l’IRPF.

La mesura té efectes retroactius, per la qual cosa és possible reclamar el que s’ha pagat de més des del 2014. Els contribuents que van incloure la prestació per maternitat o paternitat en les seves declaracions d’IRPF del 2014, 2015, 2016 o 2017 poden reclamar a Hisenda la devolució de les retencions indegudes

7. ¿Quina documentació s’ha de presentar a la Seguretat Social per sol·licitar el permís de paternitat?

L’informe de paternitat del servei de salut, la sol·licitud del permís remesa a l’empresa i el model oficial de la sol·licitud de paternitat. Els tràmits s’han de fer amb prou temps per no causar problemes a l’empresa on es treballa.  En el moment de la tramitació és necessari portar també l’última nòmina, fotocòpia del DNI, llibre de família actualitzat i rebut del banc en què s’hagi d’ingressar la retribució. El cobrament es produirà després de la segona setmana del mes següent a la generació del dret. 

8. ¿Les famílies nombroses tenen un tractament especial?

Des de l’1 de gener del 2017, s’equiparen els permisos de paternitat de qualsevol tipus de família independentment de si aquestes són nombroses o no, o si tenen discapacitats entre ells. 

9. ¿Quin efecte té el canvi de la llei del permís de paternitat en els funcionaris?

En l’actualitat, la baixa de maternitat contempla sis setmanes obligatòries i intransferibles per a la mare davant les del pare, voluntàries però intransferibles. Queden 10 setmanes més que són intercanviables i que els pares assumeixen en menys del 2% dels casos.

 El Govern autònom d’Euskadi va anunciar que la futura llei d’ocupació pública basca equipararà la durada dels permisos per parentalitat entre les dues persones que integren la parella. Això suposava, a la pràctica, l’ampliació de facto del permís de paternitat dels funcionaris de l’Administració basca de 5 a 16 setmanes.

10. ¿Hi ha alguna particularitat per als autònoms?

No. Com per a la resta de treballadors, la prestació per paternitat és equivalent al 100% de la base reguladora, que en el cas dels treballadors autònoms es correspon generalment amb la base de cotització mínima. És imprescindible estar al corrent de pagament de les cotitzacions.