Anar al contingut

canvis en la normativa

¿Quina és la durada actual del permís de paternitat? ¿Com se sol·licita? 10 claus

Des de l'1 de gener del 2017 s'ha ampliat de 15 a 28 dies

Eduardo López Alonso

 

  / MARTA JORDI

¿Seràs pare ben aviat? És una experiència apassionant, tot i que al principi hauràs de fer front a alguns tràmits (com el del permís de paternitat) una mica confusos. Per fer-te la tasca més fàcil, t’expliquem al detall com funciona aquest subsidi i com s’han de fer les gestions.

La llei de permisos parentals per a naixements, adopcions i acollides està en procés de transformació. L’última proposta d’Units Podem per equiparar els permisos entre homes i dones (26-6-2018) ha sigut aprovada en el Congrés. Fins que s’aprovi la llei, aquest és l’actual marc legal en vigor.

El permís de paternitat va canviar a Espanya a partir de l’1 de gener del 2017. Els treballadors que es converteixin en pares aquest any 2018 podran disfrutar de quatre setmanes de permís per paternitat. Abans, els pares tenien 15 dies de descans (13 dies més dos per l’Estatut dels Treballadors). A Brussel·les, la tendència legislativa va més enllà, ja que s’ha proposat una baixa de paternitat de quatre mesos.

Aquestes són les 10 claus que has de saber si preveus ampliar la família a curt termini.

1. ¿Què és el permís de paternitat i quants dies dura?

És un subsidi que es dona als treballadors que suspenguin el contracte de treball o cessin en la seva activitat, durant els dies legalment establerts, amb motiu del naixement d’un fill, adopció o acolliment. La llei que regula el permís de paternitat es va aprovar el 2009, però va entrar en vigor l’1 de gener del 2017.

El permís de paternitat és de dos dies immediatament després del naixement (o de la decisió administrativa d’acolliment), als quals cal afegir 28 dies més. Es poden disfrutar els dies restants seguits o de la manera que es determini d’acord amb l’empresa. Fins i tot poden transformar-se en mitges jornades si l’empresa hi accedeix. Han de ser fins a quatre setmanes ininterrompudes, just després del part o adopció, al llarg de la baixa maternal, o quan acaba.

2. ¿Són més dies en cas de part múltiple?

Sí. La durada s’ampliarà en el supòsit de part, adopció, acolliment o guarda múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.

3. ¿Qui pot demanar el permís per paternitat? ¿Hi ha un període mínim de cotització?

Els treballadors inclosos en el règim general i en els règims especials de la Seguretat Social, independentment del seu sexe. La prestació per paternitat és independent de la de la mare i compatible amb disfrutar compartidament la de maternitat, sempre que sigui cedit per la mare.

En el supòsit de part, la suspensió correspon exclusivament a l’altre progenitor. En els casos d’adopció o acolliment, la suspensió correspondrà a un sol dels progenitors, a elecció dels interessats; no obstant això, quan el descans maternal el disfruti en la seva totalitat un dels progenitors, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l’altre.

Quan és un sol el progenitor o adoptant, no pot acumular-se el període de paternitat al de maternitat. El període mínim de cotització exigit és de 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data d’inici de la suspensió o, alternativament, 360 dies al llarg de la vida laboral anteriorment a la data esmentada.

4. ¿Hi ha limitacions respecte al fill?

Per tenir dret a la prestació s’exigeix que l’adoptat o acollit sigui menor de 6 anys. No obstant això, també hi tenen dret per als fills més grans de 6 anys però menors de 18 amb discapacitat o que, per les circumstàncies i experiències personals o per provenir de l’estranger, tinguin especials dificultats d’inserció social i familiar, degudament acreditades pels serveis socials competents. S’entén que l’adoptat o acollit està afectat per una discapacitat, quan s’acrediti en un grau igual o superior al 33%.

5. ¿Quan es pot disfrutar del permís per paternitat?

Aquest permís no cal que vagi unit al permís per naixement, pots agafar-lo dins del període de 16 setmanes del permís per maternitat, o immediatament després d’aquest. 

6. ¿Quin salari es percebrà?

El 100%. Inclosos tots els conceptes de la base reguladora, normalment, inclosos tots els complements assignats en la nòmina. La retenció de l’IRPF pot ser determinada pel beneficiat. 

7. ¿Quina documentació s’ha de presentar a la Seguretat Social?

L’informe de paternitat del servei de salut, la sol·licitud del permís remès a l’empresa i el model oficial de la sol·licitud de paternitat. Els tràmits s’han de fer amb prou temps per no causar problemes a l’empresa en què es treballa. En el moment de la tramitació és necessari portar també l’última nòmina, fotocòpia DNI, llibre de família actualitzat i rebut bancari en què s’hagi d’ingressar la retribució. El cobrament es produirà després de la segona setmana del mes següent a la generació del dret. 

8. ¿Les famílies nombroses tenen un tractament especial?

Des de l’1 de gener del 2017, s’equiparen a 28 dies els permisos de paternitat de qualsevol tipus de família independentment de si aquestes són nombroses o no o són fills amb discapacitats. 

9. ¿Quin efecte té el canvi de la llei del permís de paternitat en els funcionaris?

Després de l’entrada en vigor del nou marc legal, el Congrés va aprovar una proposició no de llei per ampliar el permís de paternitat i equiparar-lo en part al de les mares. A la pràctica, i sense perjudici de les sis setmanes immediates posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en el cas que els dos progenitors treballin, la mare, a l’iniciar-se el període de descans per maternitat, podrà optar perquè l’altre progenitor disfruti d’una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, bé de forma simultània o successiva amb el de la mare. En els casos de fer-ho simultàniament, la suma dels dos no podrà excedir les 16 setmanes o les que corresponguin en cas de discapacitat del fill o de part múltiple. 

 El Govern autònom d’Euskadi, d’altra banda, ha anunciat que la futura llei d’ocupació pública basca equipararà la durada dels permisos per parentalitat entre les dues persones que integren la parella. Això suposarà, a la pràctica, l’ampliació del permís de paternitat dels funcionaris de l’Administració basca de 4 a 16 setmanes.

10. ¿Hi ha alguna particularitat per als autònoms?

No. Com per a la resta de treballadors, la prestació per paternitat és equivalent al 100% de la base reguladora, que en el cas dels treballadors autònoms es correspon generalment amb la base de cotització mínima. És imprescindible estar al corrent de pagament de les cotitzacions.  

0 Comentaris
cargando