Campanya de la Renda 2021

Tot el que podeu fer el desembre per estalviar IRPF

  • L’últim mes del 2021 és l’últim període per optimitzar la factura fiscal i hi ha marge en vivenda, estalvi, inversió, plusvàlues i donacions

Tot el que podeu fer el desembre per estalviar IRPF

Activos

7
Es llegeix en minuts
María Refojos
María Refojos

Redactora del suplement 'actius'

ver +

Amb el projecte de Pressupostos de 2022 sobre la taula, sembla que els grans canvis fiscals estan previstos per a l’exercici que ve. En aquest 2021, segon any pandèmic, pot ser interessant saber quines accions portar a terme per minimitzar el cost de l’IRPF. Perquè, si es fan les coses bé, l’estalvi fiscal mitjà pot rondar els 2.900 euros, segons els càlculs dels tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha).

El primer, no per obvi menys rellevant, és recordar d’informar l’ocupador de qualsevol canvi en la situació familiar, ja sigui naixement, divorci... L’import que es reté del salari a compte de l’IRPF varia segons les circumstàncies familiars.

OCUPACIÓ

Amb caràcter general, el contribuent està obligat a declarar a l’IRPF quan els ingressos anuals superen els 22.000 euros en el cas de tenir un únic pagador. El límit baixa a 14.000 euros amb dos o més pagadors i si la suma del percebut supera els 1.500 euros.

Aquesta és la situació en què molts treballadors inclosos en un erto es van trobar a la campanya d’IRPF del 2020 i amb la qual tornaran a topar. Si aquest any un treballador ha alternat moments d’assalariat amb moments de prestació d’atur, haurà tingut dos pagadors i podria emportar-se una sorpresa al fer la declaració de la renda. «A l’erto retenen només un 2% i després hi ha un diferencial: el que no han retingut per endavant ho pagaran després», explica José Pedreira, coordinador del Grup d’Experts en IRPF de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (Aedaf).

Al desembre, l’afectat podria sol·licitar al SEPE que se li apliqui una retenció superior i el mateix en el cas que estigui treballant: és a temps de demanar a Recursos Humans que li pugin la retenció de l’últim mes per equilibrar el còmput global de l’exercici. No obstant, aquest expert aconsella fer comptes abans de prendre aquesta decisió. «Suposaria una reducció significativa de la quantitat a percebre del sou per anticipar un pagament que, si no, es realitzaria al juny. ¿Què prefereix, que li treguin el 20% de la nòmina al desembre o la quantitat al juny?», reflexiona.

Aquells que hagin sigut acomiadats han de saber que la indemnització obligatòria percebuda no tributa fins a 180.000 euros. També es poden deduir dels rendiments del treball la quota a sindicats i les despeses de defensa jurídica derivades directament de litigis suscitats en la relació amb el seu ocupador.

Una altra de les novetats que ha portat la Covid ha sigut el teletreball. En aquest sentit, Pedreira destaca que l’empleat té la possibilitat que l’empresa «li compensi les despeses en què hagi incorregut», fins i tot encara que els rebuts dels subministraments en qüestió (llum, internet...) estiguin a nom d’un cònjuge o d’un familiar. El treballador no haurà de declarar de cap manera especial aquest rescabalament: quan l’empresa emeti les rendes que ha pagat, inclourà els imports que hagi compensat pel treball a distància.

D’altra banda, el Registre d’Economistes Assessors Fiscals (Reaf), òrgan especialitzat en fiscalitat del Consell General d’Economistes, assenyala que al desembre l’assalariat pot aprofitar per plantejar, de cara a l’any que ve, canviar retribucions dineràries per retribucions en espècie, que no tributen. És el cas del xec-transport, el xec-restaurant o l’assegurança mèdica que abona l’empresa, sempre que l’acceptant sigui la mateixa companyia. En el teletreball, el Reaf recorda que si es disposa de xec-restaurant, es pot utilitzar per al menjar a domicili.

VIVENDA

La novetat més rellevant a nivell fiscal de l’any, segons l’opinió del coordinador del Grup d’Experts en IRPF d’Aedaf, és la referida a la millora de l’eficiència energètica de vivendes. Tant en les d’ús habitual com si s’ha posat de lloguer, els propietaris poden deduir-se entre el 20% i el 60% de l’import de les obres de reforma.

Va entrar en vigor el 5 d’octubre, per la qual cosa previsiblement seran pocs els contribuents a qui els hagi donat temps a beneficiar-se d’aquesta desgravació aquest any. No obstant, José Pedreira recomana als interessats que vagin «buscant el certificat energètic de la seva vivenda i preparant el projecte, perquè tindran un termini temporal». En concret, fins al 2023 si és individual (finestres noves, tancar la terrassa...) i fins al 2024 si és en comunitat de veïns (rehabilitar la façana, posar il·luminació led...).

«Els contribuents haurien d’aprofitar aquests 2-3 anys per millorar el parc de vivendes a Espanya», aconsella, ja que «en inversions de 7.500 euros, el màxim permès per vivenda en una comunitat de veïns, deduir-se el 60% són gairebé 4.500 euros». Això sí, és imprescindible que el pagament no es faci en efectiu. A més, és compatible amb ajudes de comunitats autònomes i ajuntaments. «Tindrien la deducció fiscal que practiquen a l’IRPF, la possible ajuda de la comunitat en forma de subvenció i, a més, es poden trobar amb una bonificació a l’IBI de l’edifici. Val molt la pena», afirma.

Dins de les accions clàssiques per optimitzar la renda hi ha la deducció per inversió en vivenda habitual. És a dir, realitzar amortitzacions parcials de la hipoteca, sempre que la casa s’hagués comprat abans de l’1 de gener del 2013, per aconseguir el 15% de deducció sobre l’aportació, amb un límit de 9.040 euros.

Es pot ressaltar també que de manera exclusiva per als més grans de 65 anys, els guanys per venda de vivenda habitual estan exempts. «Recordo un cas en el qual li estava fent la declaració a un matrimoni que havia venut la seva casa. Ell ja en tenia 65, però a ella li faltaven quatre mesos. Va ser una llàstima, perquè va haver de tributar», narra Antonio Paredes, expert tributari de Gestha, qui lamenta la falta d’informació i el desconeixement, que tenen efectes negatius sobre els contribuents.

ESTALVI

També hi ha possibilitat d’acció pel que fa als plans de pensions, tot i que per als individuals el marge de maniobra és més limitat que en anys anteriors. Les aportacions a aquests productes d’estalvi desgraven, però s’estan desincentivant en detriment dels plans d’empresa i el límit s’ha rebaixat des de 8.000 a 2.000 euros. «I l’any que ve serà de 1.500 euros», avisa Paredes, que considera que «evidentment si un treballador no té un pla d’ocupació, amb més raó hauria d’invertir aquest any fins als 2.000 euros».

INVERSIÓ

El desembre és un bon moment per revisar la cartera d’inversió i planificar possibles vendes. «Les pèrdues i guanys són compensables entre si, per la qual cosa si tenim un guany elevat i unes accions amb minusvàlues, pot convenir realitzar les pèrdues per evitar haver de tributar», apunta l’expert tributari de Gestha. Des del 2015, per a aquestes revisions es poden tenir en compte tant guanys i pèrdues patrimonials com rendiments de capital, amb un percentatge de compensació de fins al 25%.

Els tècnics d’Hisenda també destaquen la recompensa fiscal per a amics i familiars de tercer grau d’un emprenedor que vulgui constituir una empresa. Si aporten capital per a l’inici de l’activitat i mantenen la seva participació entre 3 i 12 anys, es podran beneficiar d’una deducció en la quota estatal de l’IRPF del 30% de la inversió realitzada, amb un màxim de 60.000 euros anuals.

Per la seva banda, el Reaf alerta que a partir de l’1 de gener del 2022 s'homogeneïtza el tractament fiscal dels fons i societats d’inversió cotitzats (ETF), amb independència del mercat en què cotitzin. «Per tant, si disposa d’ETF estrangers i desitja vendre i reinvertir, pot fer-ho abans del 31 de desembre per acollir-se al règim de diferiment», indiquen.

I pensant en l’auge de les criptomonedes, ¿què ha de tenir en compte un inversor? «Qui ha invertit en criptomonedes és com si hagués comprat accions d’un banc, el tractament fiscal continua sent el mateix», aclareix Pedreira. «Si ha tingut un guany, haurà de tributar com un guany patrimonial, igual que si hagués venut accions cotitzades a la borsa, i si ha patit una pèrdua, podrà compensar-la», afegeix.

DONACIONS

L’any passat es va aprovar una recompensa fiscal més gran per a les donacions, que va elevar en 5 punts el percentatge de deducció. Ara, aportar diners a una ONG desgraven el 80% dels primers 150 euros i el 35% de la resta de l’import. Gestha recorda la conveniència de demanar certificat o comprovant de la donació, amb les dades personals, data i import entregat.