Aquestes són les mesures del pacte contra la violència masclista

El text inclou 200 propostes agrupades en 10 eixos d'actuació

Aquestes són les mesures del pacte contra la violència masclista
5
Es llegeix en minuts

Establir unitats policials amb formació específica en violència masclista que prestin atenció les 24 hores del dia tots els dies de la setmana és una de les 200 mesures incloses en el pacte d'Estat en matèria de violència masclista aprovat per unanimitat al Congrés.

Les mesures que han acordat els grups parlamentaris de la Cambra baixa tenen una dotació pressupostària de 1.000 milions d'euros en cinc anys. L'acord articula les seves recomanacions en 10 eixos d'actuació: sensibilització i prevenció; millora de la resposta institucional; perfeccionament de l'assistència de les víctimes, protecció dels menors, impuls de la formació dels agents implicats, millora del coneixement d'aquest fenomen, atenció a altres formes de violència contra la dona, compromís econòmic i seguiment del pacte.

Sensibilització i prevenció

- Prevenir en totes les etapes educatives la violència de gènere, el masclisme, l'educació emocional i sexual i la igualtat.

- Promoure als centres educatius activitats per prevenir la violència sexual, i treballar específicament amb nens i nois adolescents.

- Incloure continguts d'igualtat i contra la violència de gènere als temaris d'accés dels cossos docents.

- Introduir als llibres d'història l'origen, desenvolupament i èxits del moviment feminista en el marc del pacte educatiu.

- Establir, en la concessió i manteniment de beques i ajudes a l'estudi, l'opció d'excepció de l'exigència de compliment de llindar acadèmic quan s'acrediti una situació de violència de gènere.

- Exigir que els centres educatius incloguin en el seu projecte educatiu continguts específics per prevenir la violència de gènere.

- Desenvolupar campanyes de prevenció i sensibilització amb missatges positius, unitaris i adaptats a les exigències de cada moment, implicant-hi el conjunt de la societat.

- Realitzar campanyes que tinguin com a públic objectiu els joves, utilitzant preferentment les tecnologies de la informació i la comunicació.

- Utilitzar les consultes mèdiques, centres sanitaris i farmàcies com a plataformes informatives sobre violència de gènere.

- Implicar les entitats locals en l'elaboració de campanyes per establir punts segurs i d'informació sobre violència sexual als espais públics.

- Acordar amb les forces i cossos de Seguretat de l'Estat, les empreses de telecomunicacions i els principals proveïdors de continguts digitals un sistema de coordinació, cooperació i coregulació per eliminar referències potencialment nocives a la web que promoguin la violència contra les dones.

- Ampliar les sancions administratives als clubs esportius que permetin l'apologia de la violència de gènere en els esdeveniments esportius.

- Impulsar campanyes institucionals contra la violència de gènere en col·laboració amb organitzacions patronals, sindicals i empreses.

- Millorar la detecció precoç de la violència de gènere als centres sanitaris.

- Millorar la formació especialitzada dels professionals sanitaris.

Millora de la resposta institucional: coordinació

- Modificar la llei de règim local perquè els ajuntaments recuperin les competències en les actuacions contra la violència de gènere.

- Ampliar els mecanismes d'acreditació de la condició de víctima de violència de gènere.

- Promoure les unitats de suport d'àmbit local per a l'atenció de les dones que no han interposat denúncia.

- Millorar la protecció de les víctimes de totes les formes de violència de gènere evitant els procediments sancionadors per estada irregular.

- Ampliar el concepte de violència de gènere a tots els tipus de violència contra la dona continguts en el Conveni d'Istanbul.

- Suprimir els atenuants de confessió i de reparació del dany en delictes de violència de gènere.

- Perfeccionar la tipificació dels delictes en l'àmbit digital.

- No considerar les injúries i calúmnies a través de les xarxes socials en l'àmbit de la violència de gènere únicament com un delicte lleu.

- Generalitzar l'aplicació de la circumstància agreujant per als casos de mutilació genital femenina.

Assistència i protecció a les víctimes

- Dissenyar un pla d'acompanyament i assessorament de la víctima.

- Reforçar l'assistència jurídica a les dones víctimes abans, durant i després del procediment judicial.

- Establir unitats policials amb formació específica en violència de gènere que prestin atenció les vint-i-quatre hores del dia tots els dies de la setmana.

- Incloure els fills en les valoracions de risc de les víctimes.

- Estudiar l'actual sistema d'ajudes per millorar la situació de les dones víctimes sense feina i avaluar la seva substitució per un subsidi de desocupació de sis mesos de durada.

- Potenciar el pla d'inserció sociolaboral per a les víctimes.

- Dissenyar protocols específics per a l'atenció de dones de col·lectius vulnerables, com les dones grans, amb diversitat funcional o immigrants en situació irregular.

Assistència i protecció dels menors

- Garantir una prestació a tots els orfes per violència de gènere.

- Establir mecanismes per assegurar les pensions d'orfandat que puguin correspondre als fills de víctimes de violència de gènere.

- Adoptar mesures que permetin que la custòdia compartida en cap cas s'imposi en casos de violència de gènere.

- Establir el caràcter imperatiu de la suspensió del règim de visites en tots els casos en què el menor hagués presenciat, sofert o conviscut amb manifestacions de violència.

- Prohibir les visites dels menors al pare a la presó condemnat per violència de gènere.

- Estudiar modificacions legislatives per protegir les víctimes que estiguin situacions de sostracció internacional de menors, en què l'origen sigui un episodi de violència de gènere.

Formació dels diferents agents

- Ampliar la formació especialitzada dels professionals de l'Administració de Justícia i les forces i cossos de seguretat de l'Estat en violència de gènere i tràfic.

- Implementar un programa formatiu especialitzat en prevenció de la violència de gènere a professionals de la sanitat i l'educació.

Estadística

- Recopilar dades sobre les diferents formes de violència sobre la dona recollides al Conveni d'Istanbul.

Recomanacions a les Administracions públiques i institucions

- Instar el Govern d'Espanya a liderar en l'àmbit de la Unió Europea la promoció d'un pacte sobre mitjans de comunicació i violència de gènere.

Atenció a altres formes de violència contra la dona

- Promoure programes integrals d'atenció a la violència sexual a tot el territori en col·laboració amb les comunitats autònomes.

- Impulsar una llei integral de lluita contra la tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual.

Notícies relacionades

- Desincentivar la demanda de prostitució mitjançant campanyes de conscienciació i tallers de sensibilització dirigits als joves.

- Implementar instruments de protecció d'emergència per a les víctimes de matrimoni forçat.