28 maig 2020

Anar al contingut

FINS AL 16 DE MAIG

Vot per correu per a les eleccions del 26 de maig: terminis i com se sol·licita

Aquestes són les dates i el procediment d'aquest tràmit de cara a les municipals, autonòmiques i europees

El Periódico

Vot per correu per a les eleccions del 26 de maig: terminis i com se sol·licita

TONY LARA

Els electors que vulguin exercir el seu dret a vot per correspondència en les eleccions municipals, autonòmiques i europees del pròxim 26 de maig podran sol·licitar-ho a les oficines de Correus fins al 16 de maig.

La llei orgànica del règim electoral general (LOREG) estableix que el termini per sol·licitar el vot per correu comprèn des de la data de la publicació de la convocatòria de les eleccions, aquest dimarts, fins al desè dia anterior a la votació, és a dir, el dia 16 de maig.

No obstant, la Junta Electoral Central (JEC), organisme que s’encarrega de controlar el compliment de la normativa electoral, podria decidir, com ha passat en altres processos electorals anteriors, ampliar un o diversos dies aquest termini.

El següent pas serà la recepció per part del votant de la documentació necessària per exercir el sufragi per correu. Això es produeix a partir del 34è dia posterior a la convocatòria i abans del sisè dia anterior al de la votació, és a dir, entre el 6 i el 19 de maig.

Posteriorment, el potencial elector haurà de remetre tota la documentació per correu fins al tercer dia previ a la celebració dels comicis, per això la data límit per exercir el dret al vot serà el 22 d’abril.

Procediment de vot

Els impresos de sol·licitud de vot per correu es trobaran a qualsevol oficina de correus, des d’on es demanarà a la corresponent Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral un certificat d’inscripció en el Cens. Per a això, i a fi de comprovar la identitat del sol·licitant, caldrà portar el DNI, permís de conduir, passaport o targeta d’identitat/residència d’estranger.

Després d’aquest procés, que és gratuït, des de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral remetran per correu certificat –és a dir, ha de ser rebut personalment– la documentació per emetre el vot.

Després d’omplir la papereta de vot o elegir-la d’entre les diferents opcions, l’elector haurà d’inserir-la al sobre, tancar-lo i portar-lo a qualsevol oficina postal. El sobre model oficial estarà dirigit a la mesa electoral, amb el certificat d’inscripció en el cens electoral, i el sobre de votació –on va la papereta. L’oficina tramitarà l’enviament com a correu certificat i urgent, amb caràcter gratuït.

En cas de no poder fer aquest procés en persona per estar malalt o tenir alguna incapacitat, aquesta situació s’ha d’acreditar mitjançant un certificat mèdic oficial, que s’inclourà junt amb l’imprès de sol·licitud de vot per correu. En aquest cas, el tràmit el pot fer una altra persona, que haurà d’estar autoritzada notarialment.

Votar des de l’estranger 

Els espanyols que resideixen temporalment fora d’Espanya (ERTA) i que saben per endavant que estaran a l’estranger en l’època electoral també podien sol·licitar el vot per correu i fins al 28 d’abril. I el mateix per als que viuen a l’estranger (CERA).

Els primers s’hauran de donar d’alta com a no residents a Espanya, després de la qual cosa hauran d’omplir l’imprès de sol·licitud de documentació electoral, un procés que podran fer des d’aquest dimarts i fins al 28 d’abril.

Després d’aquesta petició, del 30 d’abril al 6 de maig se’ls enviarà la documentació, sense impugnació de candidats, i fins al 14 de maig, amb impugnació de candidats. Des del mateix dia 30 d’abril i fins al 22 de maig els electors podran remetre el seu vot a través de l’oficina insular perquè, al seu torn, sigui remès a la mesa electoral corresponent a Espanya.

Per la seva banda, els espanyols que viuen a l’exterior hauran de comprovar en primer lloc si estan donats d’alta o no al consolat, per poder fer la sol·licitud de vot per correu a través de l’imprès corresponent i rebre al domicili la documentació electoral. Les dates seran les mateixes que les dels espanyols residents temporalment a l’estranger.

Ara bé, en cas que optin per votar presencialment en urna, els electors hauran d’anar a les ambaixades o consolats corresponents per dipositar la seva papereta entre el 22 i el 24 de maig, tots dos inclosos.