Col·labora:

Els pressupostos

Pressupostos en clau social per a l'AMB

El Consell Metropolità aprova el pressupost general i incrementa en un 9,98% el de l'AMB

El pressupost del 2020 s’invertirà en la millora de la cohesió social i vertebració del territori, a avançar cap a una mobilitat sostenible i de baixes emissions, en l’augment de les polítiques socials a fi d’incrementar la vivenda assequible i de qualitat, en l’impuls de l’activitat econòmica per a la creació d’ocupació i en la millora i protecció del medi ambient, amb l’aprofitament racional dels recursos naturals i la gestió dels residus.

6
Es llegeix en minuts
EL PERIÓDICO

El Consell Metropolità va aprovar el17 de desembre el pressupost general de l’AMB per al nou mandat, basat en l’acord de govern 2020-2023, amb voluntat continuista. La prioritat, segons fonts de l’AMB, és la consolidació de polítiques socials, la lluita global contra la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic i la gestió eficient de la infraestructura verda. Aquest pressupost total de 1.989 milions d’euros surt de la suma de 826 M€ que corresponen a l’entitat d’AMB, pròpiament dita, i de les quantitats menors que es destinen als organismes, societats i consorcis vinculats a aquesta entitat. Quantitativament, es tracta del tercer pressupost del sector públic de Catalunya, darrere dels de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, i està elaborat amb criteris d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

El pressuposat al detall

El pressupost del grup AMB ascendeix gairebé als 2.000 milions d’euros, dels quals l’AMB obté aquest any 826 milions, gairebé un 10% més respecte a la quantitat rebuda el 2019. Els 1.163 M€ restants es repartiran entre el seu ens públic empresarial de vivenda (IMPSOL), el seu organisme autònom Institut Metropolità del Taxi (IMT), les seves societats mercantils participades (Transports de Barcelona SA, Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA, AMB Informació i Serveis SA, Projectes i Serveis de Mobilitat SA i Transports Metropolitans de Barcelona SL) i els consorcis Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), Parc Natural de la Serra de Collserola i Besòs Tordera.

A partir d’aquest còmput pressupostari, l’AMB planificarà l’actuació del govern metropolità per donar compliment a l’acord de govern i impulsar, segons afirmen des de l’AMB, una millor redistribució dels recursos, justícia i cohesió social i una reactivació econòmica. Les principals línies d’actuació seran detallades en el Pla d’Actuació Metropolità que ja està sent redactat.

Els ingressos

Malgrat que les fonts i quantitats d’aquests ingressos poden presentar variacions d’un exercici a l’altre, venen definits per llei i bàsicament procedeixen de les aportacions municipals, els impostos directes, les taxes i cànons i les transferències finalistes d’altres entitats per a l’execució i/o prestació d’actuacions i serveis públics.

De cara al pressupost del 2020, i en comparació amb el del 2019, destaquen per la seva quantia l’aportació de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de 128 M€; els ingressos provinents del tribut metropolità i d’impostos com la taxa metropolitana de gestió de residus (258 M€); les aportacions municipals basades en l’IBI i els tributs de l’Estat (169 M€) i els ingressos procedents del sistema integrat de gestió de residus (39 M€) i de l’Agència de Residus de Catalunya (13,5 M€). A més, una de les novetats d’aquest any és la incorporació progressiva dels béns, serveis, personal i recursos procedents del traspàs de competències de l’extint Consell Comarcal del Barcelonès.

La distribució del pressupost del 2020

Les principals àrees en què s’invertirà el pressupost de l’AMB seran Territori, amb una quantitat d’aproximadament 113 M€, Ecologia amb al voltant de 280 M€ i Mobilitat, Transport i Sostenibilitat amb uns 342 M€.

Pel que fa a Territorio, la major part de la dotació es destinarà a desenvolupar el nou Pla d’Inversions Metropolità amb 62 M€. També es gastaran al voltant de 20 M€ en el manteniment de la infraestructura verda metropolitana, és a dir, a conservar i millorar l’eficiència, la qualitat i els recursos dels espais verds urbans, el litoral metropolità, els espais naturals de Collserola, el Garraf i Marina, i els eixos fluvials del Llobregat i el Besòs. D’altra banda, amb la dissolució per llei del Consell Comarcal del Barcelonès, l’AMB assumeix la gestió de les rondes de Barcelona, en les quals invertirà més d’11 M€ com a infraestructura determinant per a la vertebració de l’àrea metropolitana.

Quant a la partida per a Ecologia, la inversió més gran serà per a les actuacions de prevenció i gestió de residus, recollides en el Programa metropolità Premet25, amb uns 177 M€, un 9,5% més que el 2019. En aquest àrea, la segona inversió important serà de 71 M€ per a la gestió del cicle integral de l’aigua, i la tercera, molt menor, serà de 3 M€, que s’utilitzaran per continuar desenvolupant el pla de sostenibilitat de l’AMB i per impulsar les energies renovables.

Finalment, l’àmbit de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat rebrà una assignació de recursos notable: uns 128 M€ es destinaran als serveis de gestió indirecta de transport públic, 157 M€ a l’ATM i 42 M€ a altres serveis de transport públic com el transport de persones amb mobilitat reduïda severa o la tarifació social. Quant a la mobilitat i la sostenibilitat, les inversions per a la millora de la qualitat de l’aire a la metròpolis articulats al voltant del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) i la creació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) Rondes de Barcelona obtindran gairebé 10 M€.

En menor mesura, i enumerades de manera descendent, l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic rebrà 11 M€, dels quals més de 7 M€ es destinaran al pla metropolità de recolzament a les polítiques socials municipals orientades a la creació d’ocupació al territori; l’àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques disposarà de 2,3 M€ que utilitzarà íntegrament per a la redacció del Pla director urbanístic (PDU), el qual cohesionarà el territori metropolità i el convertirà en una ‘metròpoli de ciutats’; l’àrea de Relacions Internacionals i Cooperació obtindrà 2,2 M€ per a, d’una banda, potenciar la projecció exterior de l’AMB i, de l’altra, finançar projectes relacionats amb els drets humans (especialment als territoris del Mediterrani oriental, on són moltes les persones refugiades acollides) i l’àrea de Planificació Estratègica tindrà 2,18 M€, que s’utilitzaran per a la planificació de l’estratègia de desenvolupament del territori metropolità propiciant espais de consens i participació amb els diferents agents del territori i per a la construcció de polítiques metropolitanes.

Notícies relacionades

Un exemple important d’aquestes últimes és l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’objectiu de la qual és impulsar una administració al servei de la ciutadania i caminar cap a la democratització, la transparència i el bon govern.

Aprovat el pressupost de 2020 de l’AMB, primer pressupost del nou mandat que afrontem. Aquest seguirà els principis de l’acord de govern 2020-2023, que suposen continuar amb l’impuls a moltes mesures estratègiques, i centrades a aconseguir un territori vertebrat i equilibrat, per mitjà d’eines com el Pla d’Inversions Metropolità. Volem centrar-nos en grans qüestions, com és la falta de vivenda assequible per a moltes persones als nostres municipis; per això continuem treballant en projectes com ara Vivenda Metròpolis Barcelona, una nova empresa pública destinada a la promoció del lloguer social. També prioritzem l’impuls a una mobilitat sostenible i de baixes emissions. En aquest sentit, la mesura principal reflectida en els pressupostos és la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona, que entrarà en vigor l’1 de gener. També és un objectiu estratègic de l’AMB la preservació dels recursos naturals i la gestió de l’emergència climàtica que estem patint a nivell global. Les polítiques que durem a terme en aquest sentit passen, per exemple, per l’aprovació del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals (Premet 25) i de l’aplicació de les actuacions previstes en l’Acord metropolità per al residu zero. També es definiran noves polítiques per als espais agroforestals. En definitiva, aquest pressupost garantirà el funcionament i la millora dels serveis públics metropolitans iniciant noves polítiques, amb l’objectiu últim de construir una realitat més inclusiva i socialment cohesionada.