Anar al contingut

Fortaleses i debilitats, i reptes de futur

Moltes són les fortaleses de les pimes catalanes, però també hi ha debilitats a corregir. Igualment, s'enfronten a reptes que poden comprometre la seva evolució positiva. La innovació tecnològica és un d'ells, però pot passar d'amenaça a oportunitat.

RAMON BASTIDA. PROFESSOR LECTOR DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I SOCIALS DE UIC BARCELONA

L'anàlisi de la situació actual de les pimes catalanes ens porta a reflexionar sobre quines són les principals fortaleses i febleses d'aquestes en l'actualitat, i quines són les principals amenaces i oportunitats que hauran d'afrontar en un futur proper. L'anàlisi de les pimes té una especial rellevància a Catalunya, donat que aquest tipus d'empreses generen el 59,1% del valor afegit brut català, segons les estimacions de l'Anuari de la pime catalana 2017 (PIMEC), que es calcula a partir de les dades de l'INE. Mentre que les grans empreses generen un 36,3% del valor afegit, i l'administració pública, el 4,6% restant.

En l'apartat de les fortaleses, les pimes catalanes es caracteritzen per tenir un fort arrelament al territori. Venim d'un període en el qual semblava que la clau perquè una empresa pogués maximitzar els seus beneficis era deslocalitzar la seva producció, els seus serveis d'atenció al client, etc. Aquesta estratègia de deslocalització, seguida principalment per grans corporacions, ha tingut efectes molt negatius per l'entorn en què estan situades aquestes empreses, com per exemple la pèrdua de llocs de treball en els llocs d'origen d'aquestes empreses, o l'increment dels costos ambientals degut al transport dels productes des dels països de producció fins als mercats en els quals es comercialitzen, entre d'altres. Les pimes catalanes s'han mantingut molt arrelades al territori en què desenvolupen la seva activitat, donant feina a famílies del seu entorn, buscant proveïdors propers als seus centres de producció, etc. Aquesta estratègia porta a la creació de valor compartida que consisteix a obtenir beneficis, però a la vegada augmentant la riquesa en el territori en què estan situades les empreses.

Altres fortaleses destacables de la pime catalana han estat l'augment de les exportacions en els darrers anys, fins a convertir-se en la comunitat autònoma espanyola amb un nivell d'exportacions superior. I la bona qualitat dels productes i serveis de les pimes basada en l'ús de matèries primes de primera qualitat i de buscar la màxima satisfacció dels clients.

Buscar aliances

En l'apartat de febleses, és coneguda la dificultat de les pimes catalanes d'establir acords de col·laboració i aliances que permetin enfortir aquest tipus d'empreses. La dimensió reduïda de les pimes catalanes dificulta que puguin realitzar inversions que requereixen una gran quantitat de recursos econòmics, o assumir nivells elevats de riscos. En aquest sentit, els acords i les aliances entre empreses són un model de col·laboració molt eficaç en els àmbits de la comercialització, la producció, etc. Aquesta estratègia obliga les empreses a tenir una major flexibilitat i adaptabilitat, però alhora els permet plantejar-se reptes que no serien possibles sense aquests acords.

Altres febleses de les pimes són la dependència de les fonts de finançament bancàries. Tot i que en els darrers anys s'ha produït una reducció de l'endeutament amb tercers de les pimes, aquest segueix estan molt concentrat en la banca. Aquest fet resta autonomia financera a les empreses.

I finalment, la pime catalana presenta un nivell de professionalització millorable. És fàcil trobar treballadors realitzant diferents tipus de tasques sense, o amb poca, relació amb la seva formació. Els programes de formació o l'externalització d'algunes tasques poden ser solucions per millorar la productivitat de l'empresa.

Les pimes catalanes s'enfronten a diverses amenaces que poden dificultar la seva evolució positiva. Un factor clau perquè les empreses puguin realitzar la seva activitat és disposar d'unes bones infraestructures. Per tant, un factor clau són les inversions en infraestructures. En el cas de les pimes, aquest factor encara és més rellevant perquè aquestes empreses sovint es troben situades en el territori, i necessiten bones comunicacions per transportar els seus productes. Una altra amenaça és la creació de noves empreses que ofereixen serveis en línia, i que competeixen directament amb pimes que ofereixen els serveis off line. En aquest sentit, la innovació tecnològica es pot convertir en una amenaça important per aquelles pimes que estan en sectors que es poden transformar. Tot i això, per a les empreses que han sabut adaptar el seu model de negoci a les noves tecnologies, la innovació tecnològica ha passat de ser una amenaça a una oportunitat.

Ús de noves tecnologies

La digitalització és un repte a l'abast de la majoria d'empreses. Permet automatitzar processos que tenen un baix valor afegit per a l'empresa, i reduir els costos de l'empresa. La digitalització va molt lligada a la innovació tecnològica de l'empresa, per aquest motiu, a més de la disminució de tasques administratives i la reducció de costos, també permet entrar en una fase d'ús de noves tecnologies.

L'ús d'eines de finançament alternatiu a la banca tradicional és un altre dels reptes que tenen les pimes catalanes. La diversificació de la cartera de finançament de les empreses és un mètode per enfortir la seva autonomia financera. Actualment, existeixen empreses que ofereixen serveis financers en línia com les plataformes de préstecs on line (crowlending), o les empreses de gestió de rebuts, entre d'altres, amb uns costos competitius i un grau de flexibilitat important.

L'últim repte important de les pimes és augmentar el nivell d'innovació. En un món dels negocis amb constant evolució, les pimes que vulguin assegurar el seu futur han de pensar, constantment, a oferir nous productes o serveis que cobreixin les necessitats dels seus clients.

Temes: Empreses +Valor

0 Comentaris
cargando