Morositat

Pla de Pagament a Proveïdors: ¿Com reclamar a l’ajuntament?

Pla de Pagament a Proveïdors: ¿Com reclamar a l’ajuntament?

Ferran Nadeu

3
Es llegeix en minuts
Rosa María Sánchez

El Ministeri d’Hisenda ha posat en marxa un nou Pla de Pagament a Proveïdors en l’exercici 2022 dirigit als ajuntaments que té per objectiu que els municipis es posin al dia en l’abonament de les factures pendents més antigues, anteriors al juliol del 2021. Per posar-lo en marxa, Hisenda ha identificat una llista de 1.640 municipis i 670 entitats dependents amb un termini mitjà de pagament superior al límit legal de 30 dies en algunes de les estadístiques oficials corresponents a desembre del 2020 o març o juny del 2021. En el cas de Catalunya, han sigut incorporats a aquest llistat 235 ajuntaments i 87 entitats dependents. Els proveïdors –empresaris o autònoms– d’aquests municipis amb deutes anteriors a l’1 de juliol passat podran acollir-se al pla per cobrar al més aviat possible les seves factures

¿Quin tipus de factures poden acollir-se?

A més d’haver sigut registrada abans de l’1 de juliol del 2021, han de ser factures vençudes, líquides i exigibles i no estar subjectes a procediments d’embargament, manaments d’execució, procediments administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.


¿Què és el primer que ha de fer el proveïdor?

Entre els dies 12 i 25 de febrer del 2022, tots dos inclosos, els proveïdors podran consultar la relació de drets pendents de cobrament corresponents als municipis obligats pel Pla de Pagaments. La consulta s’ha de fer a la plataforma telemàtica creada per a aquest fi a l’Agència Tributària (en aquesta adreça). És possible accedir a la plataforma mitjançant Clave PIN. Si les dades són correctes, el proveïdor podrà manifestar en aquesta plataforma que accepta el procediment de pagament.


¿Què passa si les dades no són correctes?

En el cas que en la relació remesa a l’AEAT pels interventors de cada municipi hi hagi errors en les dades de les factures o faltin factures, el proveïdor ho haurà de posar en coneixement de l’entitat local corresponent perquè ho repari dins del termini fins al 25 febrer. Els proveïdors que no constin en la relació certificada remesa per l’entitat local a la plataforma habilitada per l’AEAT podran sol·licitar entre els dies 12 i 25 de febrer del 2022, tots dos inclosos, a l’entitat local deutora, a través del seu respectiu registre d’entrada, l’emissió d’un certificat individual de reconeixement de l’existència d’obligacions pendents de pagament. L’ajuntament té de termini fins al 7 de març per emetre aquest certificat. Si no ho fa serà perquè l’Ajuntament rebutja la sol·licitud.


4.- ¿On resoldre els dubtes?

Per a qualsevol dubte sobre les seves factures, els proveïdors s’han de dirigir a l’ajuntament en qüestió. Per a qualsevol qüestió relacionada amb la plataforma de l’Agència Tributària o amb el procediment de pagament s’han habilitat aquest enllaç i aquesta adreça electrònica (Pago_proveedores_2022@hacienda.gob.es)

¿És obligatori acollir-se al Pla de Pagaments?

Per al proveïdor no és obligatori (per a l’ajuntament, sí). Acollir-se al Pla garanteix que podrà cobrar les seves factures més antigues a finals de maig, com a molt tard. A canvi ha de renunciar a cobrar interessos de demora i altres despeses. Si prefereix reclamar aquests interessos pot optar per no acollir-se al pla i esperar que l’ajuntament li pagui.

¿Quan cobrarà el proveïdor?

Pot cobrar en qualsevol moment que ho decideixi l’Ajuntament. En tot cas, segons els calendaris que maneja Hisenda, és previsible que els pagaments es realitzin una vegada que els Ajuntaments hagin formalitzat amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) el préstec amb l’Estat per atendre el pagament d’aquestes factures, en la segona quinzena de maig.

¿Què passa amb les factures emeses fa més de quatre anys?

Les factures emeses per proveïdors fa més de quatre anys i per les quals aquests no han reclamat el pagament ja estan prescrites i no es poden reclamar, segons la Llei General Pressupostària.