10 d’abr 2020

Anar al contingut

comptes anuals

El Sabadell va incrementar els seus resultats un 134% el 2019

La venda d'actius i el tancament de la crisi del TSB permet una millora substancial dels beneficis

L'entitat va destinar gairebé 400 milions d'euros menys que el 2018 a dotacions i deterioraments

Max Jiménez Botías

El Sabadell va incrementar els seus resultats un 134% el 2019

DAVID CASTRO

El Banc Sabadell ha tancat l’exercici 2019 amb un benefici net atribuït de 768 milions d’euros, cosa que suposa un creixement interanual del 134%, després de la neteja del balanç de l’entitat amb la venda d’actius no productius, el tancament de la crisi de la seva filial britànica TSB produïda per la migració tecnològica i un menor volum de dotacions.

El banc va formalitzar el 20 de desembre la transmissió de la major part dels actius immobiliaris que integren diverses carteres a societats íntegrament participades per una filial de Cerberus Capital Management, participada, al seu torn, al 80% per Cerberus i al 20% restant pel Sabadell, amb la consegüent desconsolidació d’aquests actius del balanç del grup Banc Sabadell. Els actius immobiliaris transmesos constituïen prop de 46.000 unitats amb un valor brut comptable conjunt aproximat de 6.414 milions d’euros.

Així mateix, l’evolució comercial de TSB durant l’exercici ha confirmat l’evolució positiva dels seus fonamentals de negoci, segons destaca l’entitat financera d’origen vallesà en la presentació dels resultats de l’exercici anterior. La filial al Regne Unit, que va contribuir particularment a una caiguda dels resultats el 2018, ha iniciat el desenvolupament del seu nou pla director, basat en la millora de l’eficiència, l’increment dels ingressos del negoci bancari, la rendibilitat i la transformació digital. El pla implica el tancament de 82 oficines al Regne Unit i aconseguir uns resultats de 164 milions d’euros al final d’aquest pla el 2022.

El negoci bancari

Els ingressos del negoci bancari (marge d’interessos més comissions netes) van augmentar un 1% interanual tant a nivell grup com sense tenir en compte el TSB en un entorn de tipus negatius. Aïllant l’impacte de la titulització de préstecs al consum en el tercer trimestre, el creixement se situa en l’1,4% interanual i en el 2,3% trimestral. El marge d’interessos a tancament del 2019 es va situar en 3.622 milions d’euros (2.644 milions sense TSB), el que suposa una reducció de l’1,4% interanual a nivell del grup per l’aplicació de la nova norma de valoració d’actius (IFRS16), la titulització de préstecs i menors tipus d’interès.

Els ingressos que no es van aconseguir a través del marge d’interessos, van provenir de l’augment de la comissions. Aquestes van augmentar un 7,7% interanual i van assolir els 1.439 milions d’euros, impulsades per la bona evolució de les comissions de serveis, i amb increments en tots els segments. 

Baixen els costos generals

El total de costos es va situar en 3.213 milions d’euros a tancament de l’exercici 2019 (2.161 milions d’euros sense TSB), cosa que suposa una reducció de l’1,8% l’any.  Al costat d’aquest descens, s’ha de destacar també el menor volum de dotacions realitzades durant l’exercici. El total de dotacions i deterioraments va ascendir a 938 milions d’euros a tancament de 2019, davant 1.320 milions d’euros de desembre de l’any anterior.

L’entitat ha dut a terme un progressiu increment de la seva ràtio de capital al llarg de tot l’exercici 2019. La millora de solvència va ser de 34 punts bàsics en l’últim trimestre i per tant la ràtio CET1 ‘fully loaded’ es va situar a final de l’any en l’11,7% (12,1% proforma després de la venda de la promotora immobiliària del banc). 

El crèdit viu va tancar el quart trimestre del 2019 amb un saldo de 144.572 milions d’euros (108.076 milions d’euros sense TSB) i va registrar un creixement interanual del 3,7%. Aïllant l’EPA (esquema de protecció d’actius de la CAM) i els impactes no recurrents, el creixement orgànic es va situar en el 4,4% interanual impulsat per la bona evolució de totes les geografies. Destaquen els segments de grans empreses i pimes i el creixement en hipoteques. L’activitat de negoci en nous préstecs hipotecaris i consum van pujar l’11%, superant els 6.300 milions d’euros. 

Els recursos de clients en balanç van totalitzar a tancament del quart trimestre 146.309 milions d’euros (110.886 milions d’euros sense TSB) i presenten un creixement del
6,5% interanual.  Quant als recursos de clients fora de balanç, van ascendir a 43.163 milions d’euros a tancament del quart trimestre del 2019. Els recursos gestionats totalitzen 213.095 milions d’euros davant 205.711 milions d’euros un any abans, cosa que suposa un increment interanual del 3,6%.