03 juny 2020

Anar al contingut

inversió

¿Com rescatar el teu pla de pensions? 5 claus

L'escassa rendibilitat dels últims anys fa que el seu atractiu sigui bàsicament fiscal

Eduardo López Alonso

¿Com rescatar el teu pla de pensions? 5 claus

Els plans de pensions són productes financers d'inversió i estalvi amb un tracte tributari específic i que pretenen dirigir-se a completar la pensió del seu titular. A canvi d'aquest tracte fiscal especial, és una inversió de poca liquiditat, els diners seran intocables excepte determinats supòsits. 

Aquest tractament tributari varia en funció del moment de rescat d'aquest capital invertit i el capital gravat. El Consell de Ministres ha aprovat aquest 2018 un reial decret que permetrà, a partir de l'any 2025, liquidar sense limitacions les aportacions realitzades durant almenys 10 anys als plans de pensions, així com els rendiments generats.

El rescat en l'anterior marc legal

Fins al 2018, només es permetia rescatar les aportacions realitzades als plans de pensions un cop s'arribava a la jubilació legal, o en els supòsits de malaltia greu o atur de llarga durada. Ara s'hi suma la possibilitat de rescat dels diners passats almenys 10 anys d'aportacions. En qualsevol cas, el capital rebut i els interessos meritats hauran de tributar a l'IRPF com a ingrés de l'any. Cal recordar que la fiscalitat dels plans de pensions està diferida al moment del seu rescat. Això vol dir que no s'hauran de pagar impuestos fins a recuperar els diners, i per això només és convenient recuperar-los en un exercici amb pocs ingressos o rescatar-los de manera gradual. Aquests són alguns d'aquests casos concrets en què es pot avançar la recuperació del pla de pensions a més de per jubilació:

Rescatar el pla de pensions per malaltia greu

En cas d'incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o invalidesa absoluta o gran invalidesa per desenvolupar qualsevol tipus de feina, serà possible recuperar el pla de pensions. En cas de malaltia greu també es pot accedir als diners acumulats en el pla de pensions més els seus interessos.

Rescatar el pla de pensions per mort del partícip

En cas de mort el pla de pensions passarà a mans del cònjuge o els hereus d'aquests podran triar entre rescatar-lo o mantenir-lo.

Rescatar el pla de pensions per atur de llarga durada

Els desocupats també podran accedir al pla de pensions de forma anticipada, encara que per a això han d'acreditar que la seva situació d'atur no és voluntària.

4 Passats 10 anys de la contractació

A partir del 2025, es pot retirar el pla de pensions passats 10 anys des de la primera contribució. Aquest canvi normatiu es va introduir el 2015 però no ha sigut fins al 2018 quan s'han articulat els mecanismes per accedir als diners.

Els terminis

Amb el nou marc legal es podran fer líquides a partir del 2025 les aportacions amb almenys deu anys d'antiguitat, és a dir, les realitzades fins al 2015. Les realitzades a partir del 2016 hauran d'esperar fins al 2026 i així successivament (és recuperable l'aportació concreta, no el dipòsit o la quantia global). 

Escàs atractiu

La mesura aprovada pel Govern de Mariano Rajoy aquest 2018 és una resposta a l'escàs atractiu dels plans de pensions en els últims anys, que rarament superen el 3% de rendibilitat anual. Una mirada a la rendibilitat d'aquest tipus de productes confirma que el seu principal atractiu és el tractament fiscal, i normalment només és aconsellable per a les rendes més altes (per sobre dels 60.000 euros anuals). A més, en poques ocasions és interessant la recuperació del capital global estalviat, ja que es pagarien impostos pel total sumat als ingressos totals de l'exercici.

L'avantatge a l'IRPF

El capital directament invertit en el pla redueix la base imposable de l'IRPF amb un límit, que serà la menor de les següents quantitats: 8.000 euros o el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques. Com a conseqüència directa, es paguen menys impostos i fins i tot pot ser que es baixi de tram de retencions, amb la qual cosa l'estalvi serà encara més gran, tot i que això dependrà de cada cas concret. 

Les comissions

El reglament dels plans i fons de pensions preveu, a partir d'aquest 2018, la substitució de la típica comissió de gestió màxima dels plans de pensions per un sistema de tres trams en funció de les diferents polítiques d'inversió dels mateixos fons. Concretament, la comissió màxima de gestió dels fons de renda fixa es redueix fins al 0,85%, mentre que en el cas de la renda fixa mixta, l'import màxim es redueix fins a l'1,3%. Per a la resta de fons -renda variable i fons garantits- la comissió de gestió màxima es manté en l'1,5%. La comissió màxima mitjana dels plans de pensions ha de ser de l'1,25%. Les comissions dipositàries passen a ser del 0,2% respecto al 0,25% anterior. En la pràctica, en els plans de pensions es paguen comissions per la gestió del dipòsit i per les rendibilitats obtingudes. En un context de tipus baixos i elevades comissions, els fons de pensions perden atractiu.