03 jul 2020

Anar al contingut

EVOLUCIÓ DEL CRÈDIT

Famílies i empreses redueixen els seus crèdits dubtosos

La morositat es va situar en el 9,5% en el primer semestre d'aquest any, segons l'Associació Hipotecària

M. J. B. / BARCELONA

La dubtositat dels crèdits hipotecaris en el segon trimestre del 2016 manté la tendència a la baixa observada en el trimestre anterior. L'entorn macroeconòmic positiu, amb baixos tipus d'interès i la gestió del mateix sector financer de les seves carteres dubtoses, han contribuït a millorar-ne l'evolució, cosa que ha permès a les llars i les empreses afrontar els seus compromisos financers amb més comoditat.

Per un altre costat, el descens dels saldos dubtosos ha possibilitat a les entitats financeres reduir les seves provisions i, així, millorar l'oferta de finançament a l'economia real. La dubtositat del sector privat resident va millorar tant en termes anuals com trimestrals per situar-se en el 9,5% el juny del 2016, el valor més baix registrat des del maig del 2012.

El saldo dubtós del sector privat resident va disminuir un 18% en termes interanuals fins als 121.046 milions d'euros. De la mateixa manera, la dubtositat del crèdit per a l'adquisició de vivenda va disminuir un 9,6% interanual en el segon trimestre fins al 4,7%. El saldo dubtós d'aquest segment de crèdit puja fins als 24.353 milions d'euros. Pel que fa al crèdit destinat a la rehabilitació de vivendes, la morositat es va mantenir constant al voltant del 6,1%. La dubtositat del crèdit per a l'adquisició de terrenys va ser de 8,3% el juny del 2016 (9,6% el juny de l'any anterior).

La morositat del crèdit destinat a les activitats immobiliàries va experimentar una disminució del 16,6% en termes interanuals fins a situar-se en el 26,7% (va arribar al seu màxim valor el 2014, 38%). El saldo dubtós del crèdit a la construcció també va experimentar un lleuger descens, que no es tradueix en una taxa de dubtositat més baixa ja que la pèrdua de saldo de crèdit en aquest segment va compensar aquesta disminució, així, la dubtositat va ser del 30,1% el juny del 2016.