ORDRE D'INTERIOR

Els ciutadans seran informats i formats davant d'emergència nuclear o radiològica

Els mitjans de comunicació queden obligats a col·laborar en la informació en cas d'emergència nuclear

undefined48810077 graf4798  la torre de l espanyol  tarragona   26 06 2019   v190627164530

undefined48810077 graf4798 la torre de l espanyol tarragona 26 06 2019 v190627164530

4
Es llegeix en minuts
El Periódico

Els directors dels plans de nivell de Resposta Exterior de les centrals nuclears estaran obligats a alertar i informar sense dilació la població efectivament afectada en cas d’emergència nuclear o radiològica sobre les dades de la situació d’emergència, el comportament que hauran d’adoptar i, si és així, sobre les mesures de protecció sanitària, segons un reial decret del Ministeri de l’Interior que publica aquest dimecres el Butlletí Oficial de l’Estat.

A més, el reial decret que es va aprovar aquest dimarts en el Consell de Ministres estableix la informació obligatòria que s’haurà de facilitar en cas d’emergència nuclear o radiològica i assenyala que s’haurà de subministrar sense que se sol·liciti i difondre’s a través de formats, suports i mitjans adequats perquè sigui «plenament accessible» i «comprensible» per a tota la població, incloses les persones amb discapacitat.

Amb l’aprovació d’aquest reial decret es trasllada de forma parcial la directiva 2013/59/EURATOM, del 5 de desembre del 2013, del Consell de la Unió Europea que estableix que els ciutadans tenen el dret de rebre informació ràpida, actualitzada, eficaç i accessible, tant dels comportaments a adoptar en cas d’emergència, com sobre les mesures de protecció sanitària.

El reial decret inclou les directrius de la llei del Sistema Nacional de Protecció Civil sobre el dret a la informació de tots els ciutadans sobre els riscos col·lectius importants que els afectin, les mesures previstes i adoptades per fer-los front, així com les conductes a seguir per prevenir-los, tant en cas d’emergència real, com de manera preventiva.

Dret a la informació

La tasca del director del pla es farà amb la cooperació i l’assessorament del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) i l’autoritat competent.

El reial decret inclou les directrius que marca la llei del Sistema Nacional de Protecció Civil sobre el dret a la informació de tots els ciutadans sobre els riscos col·lectius importants que els afectin, les mesures previstes i adoptades per fer-los front, així com les conductes a seguir per prevenir-los, tant en cas d’emergència, com de manera preventiva.

D’altra banda, la seva disposició addicional segona estableix l’obligació dels mitjans de comunicació a col·laborar amb les autoritats en la difusió de les informacions preventives i operatives davant dels riscos i emergències. En matèria de prevenció, els directors dels plans de resposta exterior quedaran obligats a facilitar la informació prèvia a la població.

Per la seva banda, els titulars de les centrals i els d’aquells centres que poden donar lloc a riscos radiològics significatius hauran de comunicar al director del Pla d’Emergència Nuclear o al director del Pla Especial de Protecció Civil davant del risc radiològic de comunitat autònoma que en cada cas correspongui, els programes d’informació posats en pràctica i la informació facilitada.

Tots els plans de nivell de resposta exterior a emergències nuclears i radiològiques, de conformitat amb l’article 10.3 de la llei 17/2015, de 9 de juliol, hauran de contenir programes d’informació i comunicació preventiva i d’alerta que permetin als ciutadans adoptar les mesures oportunes per a la salvaguarda de persones i béns, facilitar en tot quant sigui possible la ràpida actuació dels serveis d’intervenció, i restablir la normalitat ràpidament després de qualsevol emergència nuclear o radiològica.

Col·lectius vulnerables

La difusió d’aquests programes haurà de garantir la seva recepció per part dels col·lectius més vulnerables, per la qual cosa incorporaran les mesures adequades d’accessibilitat per a les persones amb discapacitat.

La Direcció General de Protecció Civil i Emergències i el Consell de Seguretat Nuclear podran donar suport tècnic en l’elaboració i aplicació d’aquests programes d’informació prèvia, a sol·licitud dels òrgans competents en matèria de Protecció Civil de les comunitats autònomes i, en el seu cas, de les autoritats sanitàries competents.

En el cas dels Plans d’Emergència Nuclear, els objectius i procediments preventius d’informació prèvia s’establiran d’acord amb les corresponents directrius que aprovi la Direcció General de Protecció Civil i Emergències, previ informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear i de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació.

Igualment, els intervinents que haurien d’actuar en una hipotètica emergència, hauran de rebre dels directors dels plans una informació prèvia, suficient i adequada, sobre mesures d’autoprotecció i protecció radiològica, perquè puguin dur a terme les seves intervencions amb la màxima seguretat.

No obstant, quan l’emergència nuclear o radiològica no tingui conseqüències a l’exterior i, per tant, no sigui necessària l’activació dels corresponents plans de nivell de Resposta Exterior, serà el CSN l’organisme encarregat d’informar la població sobre la situació.

Notícies relacionades

D’altra banda, el reial decret també estableix que la Direcció General de Protecció Civil i Emergències i el Consell de Seguretat Nuclear hauran de notificar a la Unió Europea, els seus Estats membres, tercers països potencialment afectats i altres organitzacions internacionals les emergències de caràcter nuclear o radiològic que es produeixin en territori nacional i que puguin tenir conseqüències en altres Estats membres o tercers països.

Per a l’elaboració del reial decret s’ha donat audiència als ciutadans i sectors afectats, ha sigut consultat el Consell Nacional de Discapacitat i informat favorablement pel Ple del Consell Nacional de Protecció Civil, i pel Ple del Consell de Seguretat Nuclear.