TEÒRIC DE L'ANTIGLOBALITZACIÓ

Ignacio Ramonet: "Vivim un Maig del 68 rampant"

1
Es llegeix en minuts

«La cri­si cas­ti­ga tots els paï­sos desen­vo­lu­pats, en par­ti­cu­lar les clas­ses mit­ja­nes i els jo­ves, que ve­uen el seu fu­tur en­sor­rar-­se. El des­clas­sa­ment és la gran ame­na­ça. Ai­xò és un sen­ti­ment mun­di­al: de fet, ja vi­vim una me­na de Maig del 68 ram­pant. El que re­cla­men tots els que pro­tes­ten és que la po­lí­ti­ca tor­ni a con­tro­lar els mer­cats. De­nun­ci­en que les fi­nan­ces han usur­pat el go­vern mun­di­al i la com­pli­ci­tat dels po­lí­tics que, va­lent-­se de la se­va le­ga­li­tat de­mo­crà­ti­ca, han tra­ït el po­ble en­tre­gant el po­der als fi­nan­cers, als quals nin­gú ha ele­git. De fet, so­ta un apa­rent re­buig de la po­lí­ti­ca, es re­cla­ma amb for­ça una al­tra po­lí­ti­ca més vo­lun­ta­ris­ta».

Temes:

Maig del 68