30 maig 2020

Anar al contingut

PER AL CURS QUE VE

Les notes d'ESO a Catalunya deixen de ser de 0 a 10

Les qualificacions seran 'no assoliment', 'assoliment satisfactori', 'assoliment notable' i 'assoliment excel·lent'

El Periódico

Les notes d'ESO a Catalunya deixen de ser de 0 a 10

FERRAN SENDRA

Les notes dels alumnes d’ESO deixaran de ser quantitatives de 0 a 10 i passaran a ser qualitatives a partir del pròxim curs 2018-19 per adequar-les al currículum de competències bàsiques.

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica aquest dilluns l’ordre que determina el procediment, els documents i els requisits del procés d’avaluació en l’ESO a partir del curs vinent.

Segons l’ordre, per qualificar les competències dels alumnes s’utilitzaran les qualificacions 'no assoliment’ (NA, en les seves sigles en català), 'assoliment satisfactori' (AS), 'assoliment notable' (AN) i 'assoliment excel·lent’ (AE).

Amb aquesta modificació, Ensenyament ha informat que pretén adequar l’avaluació al currículum per competències bàsiques, donar continuïtat a l’avaluació de primària i coherència al caràcter competencial del currículum durant tot l’ensenyament obligatori.

Àmbits transversals

Una altra novetat que apareix en l’ordre fa referència a l’avaluació dels àmbits transversals, ja que algunes competències d’aquests àmbits es treballaran des de diverses matèries i seran avaluades conjuntament per l’equip docent.

Es tracta de les competències de l’àmbit digital –clau al segle XXI– i de l’àmbit personal i social, relacionades amb aspectes del creixement i aprenentatge de l’alumne, ha explicat Ensenyament.

La nova normativa preveu que l’equip docent haurà d’actuar com a òrgan col·legiat en tot el procés d’avaluació i en l’adopció de les decisions que resultin.

En la valoració del grau de consecució dels nivells competencials dels alumnes en el pas de curs, així com en la superació de l’etapa, l’equip docent haurà d’adoptar les decisions per consens i, en cas que no s’arribi, per majoria simple. En cas d’empat, el vot del tutor serà diriment.

L’equip docent serà també el responsable d’informar per escrit els alumnes i els pares o tutors legals dels resultats de l’avaluació de final de curs.

Pas de curs

Aquesta informació haurà de contenir, almenys, les valoracions sobre el grau de consecució de les competències, la decisió sobre el pas de curs o la superació de l’etapa, i el consell orientador amb les recomanacions de l’equip docent, que contindrà l’orientació sobre l’itinerari formatiu i, en el seu cas, recomanacions sobre mesures de suport per al curs següent.

Al finalitzar l’etapa obligatòria, el consell orientador també inclourà una orientació específica en relació amb l’itinerari en l’ensenyament postobligatori i/o professionalitzador. I involucrarà l’alumne en la seva pròpia avaluació, de manera que es pugui autoavaluar i implicar-se en el progrés del seu aprenentatge.

Segons els requisits per a l’obtenció del títol de l’ESO establerts al Decret 187/2015, de 25 d’agost, l’alumne supera l’etapa quan assoleix les competències dels àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals.

L’equip docent pot decidir que un alumne obtingui el títol encara que tingui avaluació negativa en una matèria o dos que no siguin simultàniament llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques.