Regulació laboral

La nova llei del teletreball a Espanya, en 10 claus

El treball a distància serà voluntari i reversible i les seves condicions hauran de ser pactades, segons el decret llei aprovat pel Govern central

Les despeses hauran de ser sufragades o compensades per l'empresa i no hauran de ser assumides per la persona treballadora, segons la norma

zentauroepp55044237 teletrabajo200922133213

zentauroepp55044237 teletrabajo200922133213 / Manu Mitru

6
Es llegeix en minuts
Rosa María Sánchez

La nova llei que regula el teletreball ha entrat en vigor aquest 13 d’octubre. Aquestes són les seves 10 claus:

1. ¿A efectes de la nova llei, què s’entendrà com a teletreball regular?

S’entendrà que és regular el treball a distància que es presti, en un període de referència de tres mesos, un mínim del 30% de la jornada, o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball. Per a una jornada setmanal de 40 hores repartides en cinc dies, es tractaria d’un mínim de 12 hores (equivalents a una jornada i mitja), per exemple.

2. ¿Serà aplicable a tota mena de treballadors?

La norma estableix certes limitacions en relació amb supòsits concrets, com els menors i els contractes formatius. En els contractes de treball celebrats amb menors i en els contractes en pràctiques i per a la formació i l’aprenentatge, només hi haurà un acord de treball a distància que garanteixi, com a mínim, un percentatge del 50% de prestació de serveis presencial, sense perjudici del desenvolupament telemàtic, en el seu cas, de la formació teòrica vinculada a aquests últims.

3. ¿Quins drets té la persona que teletreballa?

Les persones que desenvolupen la seva feina a distància tindran els mateixos drets que haguessin ostentat si prestessin serveis al centre de treball de l’empresa, tret d’aquells que siguin inherents a la realització de la prestació laboral de manera presencial, i no podran patir perjudici en cap de les seves condicions laborals, incloent-hi retribució, estabilitat en l’ocupació, temps de treball, formació i promoció professional.

Les persones que desenvolupen la seva feina a distància no podran patir cap perjudici ni modificació en les condicions pactades, en particular en matèria de temps de treball o de retribució, per les dificultats, tècniques o altres no imputables a la persona treballadora, que eventualment poguessin produir-se, sobretot en cas del teletreball.

4. ¿Serà obligatori o voluntari el teletreball a les empreses?

El teletreball serà voluntari per a la persona treballadora i per a l’ocupadora i requerirà la firma de l’acord de treball a distància regulat en el nou reial decret llei, que podrà formar part del contracte inicial o realitzar-se en un moment posterior, sense que pugui ser imposat, tot això sense perjudici del dret al treball a distància que puguin reconèixer les lleis o la negociació col·lectiva.

El decret estableix que la negativa de la persona treballadora a treballar a distància, l’exercici de la reversibilitat al treball presencial i les dificultats per al desenvolupament adequat de l’activitat laboral a distància que estiguin exclusivament relacionades amb el canvi d’una prestació presencial a altra que inclogui treball a distància, no seran causes justificatives de l’extinció de la relació laboral ni de la modificació substancial de les condicions de treball.

A més, la decisió de treballar a distància des d’una modalitat de treball presencial serà reversible per a l’empresa i la persona treballadora. L’exercici d’aquesta reversibilitat podrà exercir-se en els termes establerts en la negociació col·lectiva o, en el seu defecte, en els fixats en l’acord de treball a distància pactat prèviament.

5. ¿Què és l’acord de treball a distància?

És la pedra angular del nou model. S’haurà de realitzar per escrit. Podrà estar incorporat en el contracte de treball inicial o realitzar-se en un moment posterior, però en tot cas s’haurà de formalitzar abans que s’iniciï el treball a distància. L’acord es negociarà amb els treballadors o els seus representants legals i s’enviarà a l’oficina d’ocupació.

6. ¿Què ha de contenir l’acord de treball a distància?

Serà contingut mínim obligatori de l’acord de treball a distància, sense perjudici de la regulació recollida sobre això en els convenis o acords col·lectius, el següent:

a) Inventari dels mitjans, equips i eines que exigeix el desenvolupament del treball a distància concertat, incloent-hi els consumibles i els elements mobles, així com de la vida útil o període màxim per a la renovació d’aquests.

b) Enumeració de les despeses, que pogués tenir la persona treballadora pel fet de prestar serveis a distància, així com forma de quantificació de la compensació que obligatòriament ha d’abonar l’empresa i moment i forma per realitza-la, que es correspondrà, si existeix, amb la previsió recollida al conveni o acord col·lectiu d’aplicació.

c) Horari de feina de la persona treballadora i, en cas que pertoqui, regles de disponibilitat.

d) Percentatge i distribució entre treball presencial i treball a distància, en cas que pertoqui.

e) Centre de treball de l’empresa a què queda adscrita la persona treballadora a distància i on, en el seu cas, desenvoluparà la part de la jornada de treball presencial.

f) Lloc de treball a distància triat per la persona treballadora per al desenvolupament del treball a distància.

g) Durada de terminis de preavís per a l’exercici de les situacions de reversibilitat, en el seu cas.

h) Mitjans de control empresarial de l’activitat.

i) Procediment a seguir en el cas de produir-se dificultats tècniques que impedeixin el normal desenvolupament del treball a distància.

j) Instruccions dictades per l’empresa, amb la participació de la representació legal de les persones treballadores, en matèria de protecció de dades, específicament aplicables en el treball a distància.

k) Instruccions dictades per l’empresa, prèvia informació a la representació legal de les persones treballadores, sobre seguretat de la informació, específicament aplicables en el treball a distància.

l) Durada de l’acord de treball a distància.

7. ¿Com es regula l’abonament i la compensació de despeses?

El decret llei estableix que el desenvolupament del treball a distància haurà de ser sufragat o compensat per l’empresa, i no podrà suposar l’assumpció per part de la persona treballadora de despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral. «Els convenis o acords col·lectius podran establir el mecanisme per a la determinació, i compensació o abonament d’aquestes despeses», diu el text legal.

8. ¿Què hi ha de l’horari?

Segons el que s’estableixi en l’acord de treball a distància i la negociació col·lectiva, respectant els temps de disponibilitat obligatòria i la normativa sobre temps de treball i descans, la persona que desenvolupa treball a distància podrà flexibilitzar l’horari de prestació de serveis establert. En tot cas, el sistema de registre horari que ja és obligatori per llei, haurà de reflectir fidelment el temps que la persona treballadora que fa treball a distància dedica a l’activitat laboral, sense perjudici de la flexibilitat horària, i haurà d’incloure, entre d’altres, el moment d’inici i acabament de la jornada.

9. ¿Quan entra en vigor?

El reial decret llei entra en vigor 20 dies després de la seva publicació en el BOE. A partir d’aquell moment, les empreses que, d’acord amb la seva plantilla, optin per introduir la modalitat del teletreball tindran un termini de tres mesos per formalitzar l’acord de treball a distància. Si ja el tenien, la llei serà d’aplicació una vegada transcorregut un any i podran prorrogar el seu acord previ per fins a tres anys.

10. ¿Queden obligades per la llei les mesures de teletreball per Covid?

Notícies relacionades

 ¿Queden obligades per la llei les mesures de teletreball per Covid?En la seva disposició transitòria tercera, el reial decret llei estableix que el treball a distància vinculat a les mesures de contenció sanitària derivades de la Covid-19 no quedaran obligades per la nova llei, tot i que sí per normativa laboral ordinària vigent fins ara.

«En tot cas, les empreses estaran obligades a dotar dels mitjans, equips, eines i consumibles que exigeix el desenvolupament del treball a distància, així com al manteniment que resulti necessari. En el seu cas, la negociació col·lectiva establirà la forma de compensació de les despeses derivades per a la persona treballadora d’aquesta forma de treball a distància, si existissin i no haguessin sigut ja compensades», afegeix el nou text legal.