26 set 2020

Anar al contingut

JURISPRUDÈNCIA

La justícia europea diu que Espanya calcula malament l'antiguitat laboral dels fixos discontinus

Segons el Tribunal de Justícia de la UE, el mètode de càlcul perquè aquests treballadors puguin percebre triennis és contrari al dret comunitari

Silvia Martinez

La justícia europea diu que Espanya calcula malament l'antiguitat laboral dels fixos discontinus

JULIEN WARNAND

Nova clatellada de la justícia europea contra la legislació laboral espanyola. El mètode de càlcul de l’antiguitat per poder percebre els triennis en el cas dels treballadors fixos-discontinus contradiu diverses directives europees sobre treball de durada determinada i igualtat d’oportunitats en l’ocupació, segons una interlocutòria dictada dijous pel Tribunal de Justícia de la UE.

Segons la cort europea, l’acord marc sobre el treball de durada determinada s’oposa que els treballadors a temps parcial siguin tractats de manera menys favorable que els treballadors a temps complet comparables pel fet de treballar a temps parcial, a menys que hi hagi una justificació objectiva. En aquest sentit, entenen que els triennis són complements salarials inclosos dins del concepte de «condicions d’ocupació» i que els treballadors fixos discontinus i els treballadors a temps complet semblen trobar-se en una situació comparable, tot i que la comprovació correspon als tribunals espanyols.

Argumenten que l’antiguitat laboral correspon a la durada efectiva de la relació laboral, no a la quantitat de treball realitzada durant la relació, cosa que significa que «el principi de no discriminació entre treballadors a temps parcial i treballadors a temps complet exigeix que la durada de l’antiguitat tinguda en compte per determinar la data d’adquisició de l’antiguitat per percebre un trienni es calculi per al treballador a temps parcial com si hagués ocupat un lloc a temps complet, prenent en consideració íntegrament els períodes no treballats».

Dones, les més afectades

Els jutges també remarquen que, segons les dades proporcionades per la justícia espanyola, el mètode de càlcul de l’antiguitat dels treballadors fixos-discontinus afecta un nombre molt més gran de dones que d’homes i que aquest sistema de còmput constitueix «una diferència de tracte en perjudici de les dones, contrària en principi a la directiva a menys que estigui justificada». En aquest cas, el Govern espanyol no ha demostrat que la mesura persegueixi una finalitat legítima ni que els mitjans triats siguin idonis i necessaris, de manera que no aporta cap raó objectiva que pugui justificar la mesura i la pràctica controvertides.

L’assumpte es refereix al de dues treballadores contractades per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària el 2002 i el 2005 respectivament per realitzar treballs fixos i periòdics durant les campanyes de l’impost sobre la renda que implicaven treballar només uns mesos a l’any durant un període anual preestablert. L’any 2015, totes dues van presentar una sol·licitud de reconeixement de l’antiguitat per adquirir el dret a percebre triennis, un complement retributiu que constitueix una promoció econòmica i professional. 

Recurs davant del Tribunal de Justícia de Galícia

Les seves sol·licituds van ser denegades perquè el conveni col·lectiu aplicable establia que els períodes no treballats queden exclosos del càlcul de l’antiguitat en el cas dels treballadors fixos discontinus. Les dues treballadors van decidir demandar a l’AEAT tot i que el jutjat dels social número 3 de Lugo va desestimar la sol·licitud al considerar que el mètode aplicat per calcular l’antiguitat de les relacions laborals era correcte. 

Les treballadores van apel·lar davant del Tribunal Superior de Justícia de Galícia perquè se’ls reconegués l’antiguitat, computant-se no només els dies efectivament treballats sinó la totalitat del temps transcorregut des de l’inici de les seves respectives relacions laborals. A més, van reclamar l’abonament de determinats imports en concepte de triennis meritats no percebuts. La cort gallega va decidir interrogar el Tribunal de la UE que dijous ha emès una interlocutòria en la qual considera que el sistema és discriminatori.