Nova normativa

Control horari: ¿Com t'afecta el registre obligatori de jornada laboral? 10 claus

Les companyies tenen l'obligació des del 12 de maig de tenir un control «fefaent» de les hores que treballen els seus empleats, sota pena de multa de fins a 6.250 euros

Control horari: ¿Com t'afecta el registre obligatori de jornada laboral? 10 claus
5
Es llegeix en minuts
Gabriel Ubieto

Aquest diumenge 12 de maig entra en vigor una de les novetats en matèria laboral que es va aprovar en la passada legislatura: l’obligació per part de les empreses de tenir un registre de l’horari que realitzen els seus treballadors. Aquesta norma va ser aprovada en el Consell de Ministres del 8 de març passat i publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 12 de març. El Govern ha donat dos mesos de marge a les companyies per organitzar-se i a partir del 12 de maig del 2019 el control de jornada és d’obligat compliment per a totes les empreses.

1. ¿Què és el registre obligatori de jornada de treball?

El registre obligatori de jornada és l’obligació de les empreses de tenir un control efectiu del nombre d’hores que realitzen els seus empleats. Aquest, segons concreta el BOE, ha de ser “fefaent”, és a dir, les dades emmagatzemades s’han de correspondre amb les hores treballades per l’empleat. Aquest mecanisme ha de registrar l’hora d’entrada i l’hora de sortida de cadascun dels treballadors i ha de ser negociat, tant com sigui possible, amb la representació legal dels treballadors. Les dades s’han d’emmagatzemar durant un període de quatre anys i únicament poden tenir-hi accés els responsables autoritzats de l’empresa i el mateix treballador.

2. ¿Quan entra en vigor l’obligació de control horari?

El registre de jornada entra en vigor diumenge 12 de maig. És a dir, des d’aquell dia un inspector de Treball pot personar-se a qualsevol centre de treball i sol·licitar el registre amb les hores realitzes per cada treballador i els temps d’entrada i sortida de cada un d’ells. No obstant, el Ministeri de Treball ha reconegut, en un comunicat, que la Inspecció de Treball concedirà un marge a les empreses que no disposin d’un control d’horari, però puguin acreditar que estan negociant el mecanisme amb els treballadors. 

3. ¿Qui ha de garantir el registre diari de la jornada laboral?

És responsabilitat última de l’empresa, no dels treballadors ni dels sindicats, garantir el registre diari de la jornada laboral. Aquest ha de ser “fefaent”, és a dir, s’ha de correspondre amb les hores de treball reals efectuades pel treballador.

4. ¿Com s’ha de dur a terme el registre?

No existeix cap normativa que especifiqui el mecanisme concret mitjançant el qual una empresa ha d’habilitar el registre de jornada. El decret llei publicat al BOE diu que aquest s’ha d’elaborar “mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en el seu defecte, decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors de l’empresa”.

Els elements que segur que ha d’incorporar, segons ha detallat el Ministeri de Treball, és “l’horari concret d’inici i acabament de la jornada de cada persona treballadora”.

5. ¿Què ha de fer l’empresa amb les dades registrades?

Un dels elements indispensables és que el mecanisme mitjançant el qual una empresa controli els horaris dels seus treballadors compleixi els requisits contemplats en la llei de protecció de dades. Si la companyia utilitza una aplicació per a aquest efecte, s’ha d’assegurar que aquesta el compleix. Les dades s’han d’emmagatzemar durant un període de quatre anys i únicament poden tenir-hi accés els responsables autoritzats de l’empresa i el mateix treballador.

6. ¿Què passa si una empresa no té un registre horari?

Realitzar un registre de jornada laboral és obligació de totes les empreses, sense excepció. No disposar d’un dispositiu per realitzar l’esmentat control és una cosa sancionable per la Inspecció de Treball. La multa per no disposar d’un registre de la jornada dels empleats oscil·la entre els 626 euros i els 6.250 euros per empresa, no per treballador que incompleixi la norma. En cas de reincidència acreditada, la quantia pot augmentar.

7. ¿Què es considera temps de treball efectiu?

El temps de treball efectiu és, en teoria, aquell que un empleat destina durant la seva jornada laboral a les tasques pròpies del seu lloc. No inclou els espais de pausa o descans, com el temps per menjar o els permisos. No obstant, i a falta d’un desplegament reglamentari, la companyia i el comitè d’empresa podran negociar la inclusió o exclusió d’aquestes hores o minuts dins del temps de treball efectiu.

8. ¿Què ocorre amb els empleats amb jornades laborals irregulars?

El registre horari és una cosa obligatòria per a tot tipus de treballadors, tant per a aquells que tinguin jornades rutinàries i invariables, com per a aquells amb horaris irregulars. No obstant, el decret llei és conscient de la diversitat de funcions i metodologies de treball dins del mercat laboral i reconeix que el control horari s’ha d’efectuar “sense perjudici de la flexibilitat horària”. És per això que l’empresa i els treballadors han de pactar algun tipus de mecanisme per reflectir les hores realitzades per un treballador amb jornada atípica.

9. ¿Com es computa el teletreball en el registre de jornada laboral?

La situació del teletreball és similar a la d’un empleat amb horaris canviants. Els assalariats que treballen des de casa no estan exempts de registrar el seu horari. Atès que no existeix un temps d’entrada i un altre de sortida del centre de treball, l’empresari haurà de pactar amb els seus empleats que treballin des del seu domicili un mecanisme per controlar quantes hores treballen i a quina hora comencen i a quina hora acaben.

10. ¿Com afecta el registre obligatori de jornada als autònoms?

Notícies relacionades

El decret llei del registre de jornada no afecta directament els treballadors autònoms, perquè només està pensat per als assalariats. Els treballadors per compte d’altri, en teoria, venen els seus serveis lliurement al millor postor i, per tant, no estan venent el seu temps de treball directament, sinó un producte fruit d’aquest. És per això que els autònoms no han de guardar cap registre de les hores que realitzen.

No obstant, aquells treballadors autònoms que tinguin treballadors a càrrec sí que han de dur a terme un control de jornada, però no d’ells, sinó dels seus assalariats. En aquest sentit, el treballador autònom actua com un empresari i assumeix les responsabilitats pròpies d’aquest.