impostos

Els empleats públics també recuperaran l'IRPF per maternitat

El Govern inclou els ingressos d'altres mútues al marge de la Seguretat Social entre els exclosos de tributar

Els empleats públics també recuperaran l'IRPF per maternitat
4
Es llegeix en minuts
El Periódico

Tots els empleats públics podran sol·licitar la devolució de l’IRPF per les prestacions de maternitat i paternitat i no només els que cotitzin a la Seguretat Social. El Govern ha aprovat aquest divendres un reial decret llei que, entre altres mesures, habilita que els empleats públics integrats en el mutualisme administratiu i els professionals donats d’alta en una mutualitat de previsió social alternativa a la Seguretat Social puguin sol·licitar aquesta devolució. Aquesta devolució es basa en una sentència del Tribunal Suprem del 3 d’octubre passat que afectava concretament els imports de la prestació per maternitat d’empleats del sector privat i cotitzadors de la Seguretat Social. Primer, el Govern va ampliar aquestes devolucions també a les prestacions per permisos de paternitat i ara hi ha afegit el col·lectiu del sector públic, ja que alguns col·lectius no estan emparats ni per l’esmentada sentència ni per la regulació actual de l’IRPF, cosa que "genera una situació de discriminació difícilment justificable", segons l’Executiu.

La nova redacció que s’introdueix en la llei de l’impost, a més de declarar expressament exemptes les prestacions per maternitat o paternitat satisfetes per la Seguretat Social, estén l’exempció a les prestacions percebudes per altres col·lectius, com els empleats públics integrats en el mutualisme administratiu, fins al límit de la prestació màxima que la Seguretat Social reconeix per tal concepte. Aquesta exempció s’estén als exercicis anteriors no prescrits, per la qual cosa el col·lectiu indicat que hagués tributat en l’IRPF en relació amb tals prestacions i exercicis podrà sol·licitar-ne la corresponent devolució.

En concret, es troben en aquesta circumstància una part dels empleats públics, com són els integrats en el mutualisme administratiu (Muface, Mugeju i ISFAS, fonamentalment) dels quals la prestació de maternitat o paternitat consisteix a percebre les seves retribucions durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat.

La discriminació també afecta els professionals no integrats al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, que perceben tals prestacions de mutualitats de previsió social. Amb la nova norma el Govern busca posar fi a l’esmentada discriminació.

Per la seva part, CSIF ha celebrat la mesura després que el sindicat posés aquest assumpte a sobre de la taula en el consell general de Muface celebrat la passada setmana, presidit pel secretari d’Estat de Funció Pública. "La devolució de l’IRPF es produirà en els mateixos termes que per a la resta dels casos i CSIF vetllarà perquè s’informi de manera convenient els potencials beneficiaris", ha indicat en una nota.

Pressupostos de Muface

En l’últim consell general, també es va informar que la previsió de pressupostos de Muface per al 2019 pujarà un 1,24%, fins a situar-se en 1.766,7 milions d’euros, amb un increment de 21,57 milions d’euros.

Per partides, destaca l’increment de 10 milions per a la incapacitat temporal, que arriba als 135 milions. El concert d’assistència sanitària té un lleuger increment de 7 milions, imputables a l’augment del col·lectiu producte de les últimes ofertes d’ocupació públic, a les noves prestacions sanitàries incorporades a la cartera bàsica i a les necessitats del concert.

Les altres partides repeteixen les quantitats del 2018, cosa que, segons CSIF, té com a conseqüència "el manteniment de les retallades en algunes prestacions socials que es van dur a terme durant la crisi i que encara es mantenen".

El mes passat el col·lectiu de Muface es va incrementar en 22.651 titulars i 1.463 beneficiaris, cosa que elevada la xifra dels primers a 984.542, la xifra més alta de la història, que ja s’acosta al milió de persones. El total del col·lectiu de mutualistes ascendeix a 1.476.137, i això suposa invertir la tendència a la baixa que es registrava des del 2010.

Tributació per mòduls

El reial decret llei aprovat aquest divendres pel Consell de Ministres també prorroga per al període impositiu 2019 els límits de facturació delimitada en la tributació per mòduls en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

La legislació vigent fins ara contemplava que aquest any es reduïssin els llindars a partir dels quals un autònom no pot tributar pel mètode d’estimació objectiva. La norma modifica aquesta situació i manté inalterables els límits d’exclusió.

Així, els treballadors per compte propi no podran tributar pel mètode d’estimació objectiva quan el conjunt de les seves activitats superi els 250.000 euros o quan la facturació a altres empresaris o professionals sobrepassi els 125.000 euros.

Si no s’hagués aprovat aquest reial decret llei, els límits anteriors quedarien establerts en 150.000 i 75.000 euros, respectivament.

Notícies relacionades

A més, els autònoms que adquireixen béns i serveis fins a 250.000 euros podran mantenir-se en el sistema de mòduls. Estava previst que aquest límit es reduís a 150.000 euros el 2019.

En aquesta línia, també es prorroguen per al període impositiu 2019 els límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, en l’impost sobre el valor afegit. El decret també contempla la pròrroga de l’impost sobre el patrimoni per a l’exercici 2019.