Anar al contingut

DOCUMENT DE POSICIÓ

Els metges catalans es planten davant de les teràpies complementàries

Redacten un decàleg d'obligat compliment perquè no substitueixin els tractaments mèdics

"El facultatiu ha d'insistir en la necessitat de no abandonar cap tractament principal", defensen

El Periódico

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha aprovat un decàleg de principis d’obligat compliment per als facultatius amb l’objectiu de delimitar les teràpies complementàries. A més, estableix clarament que aquestes mai podran substituir un tractament mèdic científic.

El CCMC ha aprovat un Document de Posició en el qual defineix els principis que han de seguir els metges que indiquen teràpies complementàries i que parteixen de la base que "qualsevol professional de la medicina s’ha de guiar, de manera inexcusable, per criteris científics consensuats i actualitzats".

El document defineix els principis que han de seguir els metges que indiquen teràpies complementàries

El document recorda que "l’abordatge de qualsevol malaltia ha de comprendre, de manera inequívoca i fonamental, la indicació de tractaments basats en coneixements metges validats" i diu que les teràpies de caràcter complementari, "tot i que pretenen contribuir a millorar l’estat del pacient, no poden ocupar mai un paper principal ni exclusiu en el maneig de cap patologia".

El decàleg complementa les normes professionals i deontològiques ja existents en aquesta matèria i serà d’obligat compliment per part dels metges en cas que indiquin teràpies complementàries.

"Caràcter no substitutori"

"La indicació de teràpies complementàries per part d’un metge, així com la seva divulgació, han d’anar acompanyades d’informació molt clara sobre el caràcter no substitutori d’aquests procediments en relació amb els tractaments validats", insisteix el document, que recomana que la informació al pacient sigui "molt rigorosa".

"El metge té l’obligació d’insistir en la necessitat de no abandonar cap tractament principal i necessari. Ha de vetllar, a més, perquè l’aplicació de teràpies complementàries no interfereixi en l’acció dels tractaments principals ni pugui perjudicar el pacient", afegeix el document.

Exclou de les "teràpies complementàries"   aquelles que indueixen a l’abandonament de tractaments validats

El text exclou del concepte de teràpies complementàries aquells procediments que indueixen a l’abandonament de tractaments validats per la comunitat mèdica (com la Nova Medicina Germànica o Mètode Hamer, la Bioneuroemoció o la dieta miraculosa del pH) així com l’ús de productes o procediments no autoritzats o prohibits per a l’ús humà (MMS o Suplement Mineral Miraculós, derivats del vesc, etcètera).

El decàleg estableix que els metges hauran de fer sempre als pacients atesos "una anamnesi correcta i una exploració clínica en funció del motiu de consulta i una orientació diagnòstica el més precisa possible, basant-se en criteris comuns de la classificació de les malalties com ara entitats nosològiques i no només en diagnòstics compresos en el marc de la teràpia complementària de manera exclusiva o excloent".

Informació molt precisa

També obliga que si el pacient demanda tractaments que tenen caràcter complementari, "ha de ser advertit de manera clara i comprensible del caràcter no convencional i complementari del tractament per a la malaltia que l’afecta".

A més, el metge haurà d’informar el pacient de la necessitat de "no abandonar cap tractament necessari" i advertir-li que el tractament complementari "no és una alternativa terapèutica i que no és substitutori de cap tractament".

Ha de quedar clar el caràcter complementari d’aquestes teràpies 

"Tot metge ha de vetllar perquè l’aplicació de teràpies complementàries no interfereixi amb l’acció dels tractaments principals ni pugui perjudicar el pacient per la seva malaltia", assenyala un altre dels punts del decàleg.

El document assenyala igualment que "les accions de divulgació o formació en qualsevol teràpia complementària advertiran de manera clara i inequívoca del paper complementari que tenen els tractaments i incloure sempre quines són les recomanacions vigents en la comunitat mèdica per a cada patologia". 

Temes: Catalunya