Anàlisi

Decisions ben informades

Amb més freqüència del que seria desitjable, les persones no pensen de manera crítica sobre la fiabilitat o versemblança de les afirmacions que senten

3
Es llegeix en minuts
Decisions ben informades

Tothom fa afirmacions no provades o gratuïtes sobre el que és bo o dolent, o sobre el que hauria de fer-se o hauríem de creure. En general, aquest tipus d’afirmacions pretenen transmetre la idea que alguna cosa és veritat o un fet cert, quan en realitat resulta, com a mínim, discutible. El món de la política és un bon exemple de l’ús compulsiu d’afirmacions purament propagandístiques, però també tenim coneguts que asseguren que les vacunes causen autisme o que un determinat tipus de dieta és saludable, i fins i tot dins del món científic un grup postula la bondat de certa pràctica, mentre que un altre replica que això no és així.

El problema és que, amb més freqüència del que seria desitjable, les persones no pensen de manera crítica sobre la fiabilitat o versemblança de les afirmacions que senten (incloent entre aquestes persones els responsables polítics que sospesen les efectuades pels científics). Desgraciadament, les escoles i altres centres educatius no fan prou per educar els joves en el pensament crític, de manera que molta gent troba àrdua la tasca d’avaluar les evidències a favor o en contra de qualsevol afirmació i, en conseqüència, poden prendre decisions inadequades o equivocades.

Confiar més en els amics que en la ciència

Avui dia, els ciutadans estem sotmesos a un veritable diluvi d’informació i, per això, sembla poc probable que augmentar la dosi resulti útil, llevat que sapiguem discernir el seu valor. Una cosa no tan evident si, per exemple, tenim en compte que una enquesta, realitzada el 2016 al Regne Unit, va demostrar que només al voltant d’un terç de l’opinió pública confiava en l’evidència aportada per la investigació mèdica, mentre que prop dels dos terços restants confiava en les experiències i opinions d’amics i familiars.

Certament, valorar la informació no és tasca fàcil. El que entenem com a prova o evidència d’una afirmació no sempre neix d’un procés lògic i planificat. Sovint, la gent no sap com discernir quines afirmacions són més fiables o versemblants que altres. Ni quin tipus de comparacions són necessàries per avaluar de manera imparcial diverses propostes, o quina altra informació addicional hauria de ser considerada per poder prendre una decisió el més informada i encertada possible. Per exemple, moltes persones no comprenen que dues coses poden estar associades sense que una hagi de ser necessàriament la causa de l’altra, és a dir, sense que existeixi una relació de causa-efecte. Els mitjans de comunicació de vegades agreugen el problema a l’utilitzar un llenguatge que suggereix que tal relació està ben establerta quan no és així (tal és el cas, per exemple, de titulars sensacionalistes tipus: «el cafè pot matar-te»). I, per l’àmbit en què es produeixen, encara són més censurables les afirmacions exagerades de causalitat que trufen les notes de premsa d’universitats i revistes científiques.

Els estudis que fan comparacions imparcials són clau, però la gent sovint no sap com valorar la validesa d’una investigació. En aquest sentit, no hi ha dubte que les revisions bibliogràfiques sistemàtiques, que sintetitzen diversos estudis ben dissenyats i que són rellevants per respondre preguntes definides de forma precisa, són més fiables que les observacions puntuals i a l’atzar. Això és a causa que les revisions sistemàtiques són menys susceptibles a biaixos o distorsions i a la intervenció d’errors aleatoris. No obstant, malgrat això, el més comú és que els resultats puntuals d’alguns estudis, aïllats del seu context, siguin presentats com fets provats generalitzables. D’aquí els titulars oposats que un dia parlen que «la xocolata és bona per a la salut» i la setmana següent que la «xocolata és dolenta».

Notícies relacionades

A més, no s’ha d’oblidar que per a la presa de decisions encertades es necessiten diversos tipus d’informació, entre els quals, per exemple, sobresurten els relatius als costos i viabilitat. I, també s’han de fer valoracions sobre la rellevància de la informació provinent de la investigació (en particular sobre el seu grau d’aplicabilitat i de transferència), així com sobre el balanç entre els efectes desitjables i indesitjables més probables derivats de qualsevol actuació o regulació.

Tot això sembla molt complicat, però, afortunadament, existeixen persones i organitzacions que estan treballant per possibilitar que la gent pugui prendre decisions informades. Si els interessa el tema, vegin, per exemple: www.thatsaclaim.org.