El sector privat i les fórmules de col·laboració, clau davant la demanda assistencial

La despesa sanitària en provisió privada ascendeix al 3,1% del PIB (36.805 milions d’euros),

xifra que representa el 28,4% de la despesa sanitària total

El sector privat i les fórmules de col·laboració, clau davant la demanda assistencial
3
Es llegeix en minuts

L’entorn assistencial privat no és simplement un complement, sinó que és un agent essencial que exerceix un paper vital en la construcció d’un sistema de salut integral i equitatiu al nostre país. "El paper del sistema sanitari privat és obvi, com queda demostrat en aquest informe i, a més, el sistema públic i el privat són vasos comunicants entre si, per la qual cosa si a un li va malament a l’altre també i viceversa. En aquest sentit, reivindiquem aprofitar les sinergies i recursos dels dos sistemes segons es puguin necessitar per tenir un sistema més accessible, més resilient, i més robust que permeti donar servei als pacients". Així ho ha assegurat Juan Abarca, president de l’Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat (Fundació IDIS), durant la presentació de l’Observatori del sector sanitari privat 2024, un document que fa una fotografia del sector sanitari privat per conèixer-lo, avaluar-ne l’evolució i observar tendències, a més d’una anàlisi –amb fonts oficials i fonts pròpies– de la imprescindible contribució del sector privat al Sistema Nacional de Salut.

L’aportació del sector privat s’observa així mateix en l’alliberament de recursos a la sanitat pública gràcies als més de 10,7 milions d’assegurats (excloent-ne els mutualistes), que no consumeixen –o ho fan de forma esporàdica– els recursos del Sistema Nacional de Salut. Es calcula que la despesa en salut per l’assegurament privat és de 6.701 milions d’euros, partint dels sinistres de les companyies asseguradores. D’altra banda, és destacable el creixement del nombre d’assegurats, ja que l’any 2023 s’han superat els 12 milions –comptant amb els mutualistes–, xifra que suposa un increment (taxa anual composta) d’un 3,88% entre 2018 i 2023. Respecte al volum de primes, s’estima que el 2023 han arribat a un import de 10.751 milions d’euros, xifra que suposa un increment del 5,53%.

A més a més, de manera global, el sector va portar a terme el 32,6% de les intervencions quirúrgiques, va registrar el 22,6% de les altes i va atendre el 25,2% de les urgències. El sector privat millora l’accessibilitat, d’altra banda, aportant la tecnologia més avançada i compta amb el 52% dels equips de ressonància magnètica, el 50% dels de litotrícia i el 43% dels mamògrafs.

Salut mental

L’informe mostra que la sanitat privada juga un paper essencial en l’àmbit de la salut mental, concentrant el 70% dels hospitals especialitzats en salut mental i tractament de toxicomanies, i el 49% de centres de salut mental sense internament. En aquesta línia, és destacable que més de la meitat de les unitats de psicologia clínica i psiquiatria en hospitals es troben en hospitals privats. Tal com explica la directora general de la Fundació IDIS, "el percentatge d’unitats de psicologia clínica i psiquiatria pertanyents a hospitals privats se situa en el 52% des del 2018. Només durant els últims 4 anys l’oferta assistencial de psicologia clínica i psiquiatria ha augmentat en 19 unitats, i presenta una taxa de creixement anual compost del 0,8%".

Agent essencial del sector públic

El sector sanitari privat és una part imprescindible dins del sistema sanitari, sent la cooperació amb el sector privat un pilar essencial per descarregar de pressió assistencial i financera la sanitat pública. Referent a això, el SNS concerta activitat amb el 63% dels hospitals privats. D’aquesta forma hi ha 172 hospitals amb concert, 98 de la xarxa hospitalària d’utilització pública de Catalunya i 6 de la xarxa hospitalària d’utilització pública d’altres Comunitats Autònomes.

Ocupació, qualitat assistencial i investigació

Notícies relacionades

Són destacables en aquest Observatori del sector sanitari privat 2024 algunes dades en relació amb la generació d’ocupació i la formació els professionals sanitaris. "Al nostre país ocupa aproximadament 300.226 professionals, dels quals 69.052 són metges. A més, la sanitat privada posa de manifest el seu compromís amb els professionals sanitaris a través de la seva formació. El 2024 el sector sanitari privat va oferir 272 places de formació sanitària especialitzada", afirma Marta Villanueva, directora general de la Fundació IDIS.

"Totes aquestes dades i aquesta anàlisi del sector privat en la millora de l’assistència sanitària fan que el seu compromís sigui cada dia més ferm i la seva contribució més reconeguda; volem traslladar la robustesa de la sanitat privada per crear, de forma integrada, un sistema que se sustenti en la cooperació, en l’aprofitament dels recursos disponibles i en el benefici del pacient com a prioritat", va concloure Marta Villanueva.

Temes:

Compromís