Guia després de la Covid-19

Els balnearis es preparen per tenir les seves instal·lacions conformes amb la normativa sanitària

imserso

imserso

10
Es llegeix en minuts
Carme Escales
Carme Escales

Periodista

ver +

L’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) per a balnearis ha emès ja les seves recomanacions de seguretat per a la prevenció de la Covid-19 en balnearis, aplicables també en tots aquells establiments en els quals s’utilitza l’aigua amb finalitats de benestar. Es consideren balnearis els centres sanitaris que utilitzen aigües mineromedicinals declarades d’utilitat pública per dur a terme tractaments. Els protocols d’actuació marcats són per evitar que amb la reobertura d’aquests llocs no augmenti el risc de contagi comunitari.

¿Què han de fer els balnearis per la gestió de prevenció?

Abans de tornar a obrir, han de preparar un pla de contingència amb mesures concretes per reduir el risc de contagi de la Covid-19. I a les empreses a les quals no hi hagi un comitè de salut i risc que ja se’n pugui ocupar, se n’haurà de crear un d’exprés per a aquesta ocasió. El pla haurà d’incloure la redacció i aplicació de les mesures, així com la supervisió del compliment.

¿Com afecten les mesures al personal del centre i a la seva feina?

Per a tots ells s’ha de garantir la distància de seguretat marcada per les autoritats sanitàries. Afecta tant la seva ubicació física de treball, com la circulació de les persones per les instal·lacions. S’hauran d’adaptar els espais perquè es pugui assegurar el compliment de la separació precisada per evitar qualsevol possible contagi. Si es treballa per torns, la planificació haurà de disposar sempre dels mateixos empleats en els mateixos grups horaris. Tant en reunions com al lloc on el personal se sol canviar de roba, les distàncies de seguretat s’han de poder complir, igualment en menjadors, zones comunes, passadissos, àrees de tractament, ascensors i escales.

¿Tot el personal ha de seguir els mateixos protocols?

S’haurà d’avaluar la presència en l’entorn laboral de treballadors vulnerables davant la Covid-19 i determinar les mesures específiques de seguretat per a aquest personal. S’ha de tenir en compte especialment la considerada població de risc, és a dir: persones majors de 60 anys, embarassades, o qui pateixi alguna malaltia cardiovascular, hipertensió arterial, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió.

¿Com es desinfecten estris, aparells, lliteres o qualsevol superfície?

Si no es pot assegurar la desinfecció del mètode de control horari amb contacte (empremta ,dígits) en cas que n’hi hagués, s’haurà d’implementar un mètode de control horari que eviti l’ús d’una mateixa superfície per part de diferents empleats. En cas que s’opti per la desinfecció després de cada ús, s’ha d’assegurar la disponibilitat de solució desinfectant. També es procedirà a la ventilació, almenys diàriament i amb més freqüència sempre que sigui possible, de les diferents àrees de l’establiment. Però caldrà desinfectar freqüentment, al llarg de tota la jornada laboral, els objectes d’ús personal (ulleres, mòbils, etc.) amb aigua i sabó quan sigui factible o, si no és possible, amb una solució desinfectant, i amb el canvi de torn els elements del lloc de treball (pantalla, teclat, ratolí, etc.). Per a la desinfecció d’equips electrònics s’han d’utilitzar productes específics, aplicats amb un drap, o tovalloletes desinfectants especials. I no es compartiran equips de treball o dispositius d’altres empleats. En cas que hi hagi alternança en l’ús de determinats equips o dispositius, el balneari ha d’establir pautes de neteja i desinfecció entre ús i ús per reduir el risc de contagi.

¿La higiene de mans per part dels empleats també es verificarà?

S’assegurarà que es produeixi adequadament, facilitant-los que es rentin les mans amb aigua i sabó i, si això no és possible, amb l’ús de solucions desinfectants. Es difondrà entre ells pautes d’higiene amb informació completa, clara i intel·ligible sobre les normes d’higiene que han d’utilitzar en el lloc de treball, abans, durant i després, amb el reforç si és necessari de cartells informatius. I en tot moment se’ls facilitarà temps i mitjans per a la correcta higiene de mans. Serà necessari rentar-se minuciosament les mans abans i després de cada tractament; després d’esternudar, sonar-se el nas o tossir, després de tocar superfícies potencialment contaminades o després de l’aplicació de tractaments que impliquin el contacte directe amb les persones. No obstant, s’ha d’adaptar el protocol de neteja de mans atenent a les característiques de la instal·lació, per exemple, quan per les característiques físiques del balneari, no sigui possible que el personal es renti les mans periòdicament. En aquest cas s’haurà d’assegurar l’ús de solució desinfectant.

¿Hi haurà també epis disponibles en tots els casos necessaris?

Es proporcionaran els epis adequats prèvia avaluació de riscos laborals. En cas que algun servei es trobi subcontractat, l’empresa principal supervisarà que el personal compta amb els equips de protecció individual necessaris. Sobretot, en casos en els quals no sigui possible guardar la distància mínima recomanada. En aquest cas, els equips de prevenció d’infeccions seran necessaris.

¿I com asseguraran la correcta desinfecció de la roba del personal?

El balneari haurà de determinar, en funció del tipus d’uniforme del personal, el tipus de neteja que cal aplicar i la freqüència de rentat. Atès que l’uniforme només s’ha d’utilitzar durant la jornada laboral, es recomana que l’establiment es faci càrrec de rentar la roba de feina del personal juntament amb la llenceria pròpia, havent d’assegurar que es netegi a una temperatura superior als 60 ºC. En el cas que el rentat de l’uniforme del personal de neteja i tractaments es faci al domicili del personal, l’establiment ha d’informar els empleats que el rentat de la roba de feina s’ha de realitzar a aquesta temperatura. La roba de feina s’haurà de transportar en una bossa tancada. En aquells casos en què els uniformes no puguin ser rentats a aquesta temperatura, s’haurà de procedir a una adequada desinfecció.

¿Es formarà el personal per utilitzar correctament les mascaretes?

S’ha de formar els treballadors sobre el correcte ús i manteniment de mascaretes, guants i epis que utilitzin. A més, el personal ha de conèixer el pla de contingència dissenyat i, de forma específica, les seves responsabilitats en el marc de la gestió del risc. Haurà de comptar amb la informació clara i intel·ligible, i formació específica i actualitzada sobre les mesures que es vagin implantant. De la mateixa manera, es formarà tot el personal sobre la manera de saludar-se, evitant la salutació amb contacte físic, inclòs donar la mà, tant a la resta de personal com als clients.

¿Com seran els lavabos?

Per exemple, papereres o contenidors habilitats i amb accionament no manual i bossa per tirar qualsevol rebuig d’higiene personal, especialment, els mocadors d’un sol ús, així com els epis de forma immediata. A més de disposar de solució desinfectant per a l’ús de clients a l’entrada, els lavabos hauran de comptar amb dispensador de sabó, i paper per eixugar-se o assecador de mans. S’evitaran les tovalloles de mans, fins i tot les d’ús individual, així com els assecadors de cabells d’ús comú. I hauran d’assegurar la reposició de consumibles en tot moment (sabó, paper per eixugar-se, etc.). Les papereres dels lavabos hauran de comptar amb obertura d’accionament no manual i disposar de doble bossa interior. Els lavabos d’ús comú s’han de netejar i desinfectar com a mínim sis vegades al dia i es recomana disposar d’aixetes d’accionament no manual (per pedal o sensors) o, si no és possible, de pressió.

¿Com serà la protecció en els tractaments?

El personal de l’àrea de tractaments haurà de fer servir pantalla (o ulleres) en aquelles circumstàncies en les quals el nivell d’humitat relativa ho permeti, reforçada amb mascareta. S’ha de contemplar també l’ús d’ulleres o pantalles amb sistema antibaf. En qualsevol cas, els elements de protecció s’han de fer servir en funció del tipus de tractament que s’està realitzant en cada moment, una cosa que haurà d’establir el comitè de gestió.

¿Els epis també seran necessaris per al client?

Anteriorment a l’arribada del client al balneari, el balneari ha d’informar a tots els clients de la conveniència que extremi les precaucions i, de l’ús d’epis en cas de persones de risc. Els clients han de ser informats d’aquelles mesures del pla que els afectin directament i hagin d’aplicar. Les mesures informatives han de contemplar cartelleria amb mesures higièniques, indicacions sobre distància de seguretat (p. ex. marcant el terra en la recepció del balneari, entrada a la sala de tractaments, etc.). I aquesta cartelleria haurà d’estar almenys en una llengua estrangera (considerant el país/països d’origen dels clients, si és el cas). També es potenciarà l’ús d’informació mitjançant mitjans digitals (a través del seu propi mòbil o pantalles d’informació. L’establiment ha d’instar els empleats a col·laborar en el compliment de les mesures que es desprenguin del pla de contingència i ha de proporcionar al seu personal la informació necessària relativa a les mesures d’higiene i per a l’ús adequat del material de protecció.

¿Com s’evitaran les aglomeracions?

El balneari haurà de determinar el sistema per evitar-les a la recepció i assegurar la distància de seguretat a l’arribada de grups. S’ha de garantir, bé una distància de seguretat entre el personal de recepció del balneari, bé un element físic de separació, de neteja i desinfecció fàcil, que asseguri la protecció del personal, o bé assegurar l’ús de mascareta. Igualment assegurar la distància mínima de seguretat entre clients i fixar de manera visible marcadors de distància quan sigui necessari per evitar aglomeracions. A més, a la zona de recepció s’ha de comptar amb solució desinfectant per a ús de clients i treballadors. Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans electrònics, preferiblement ‘contactless’. I l’aparell per llegir les targetes (TPV) s’haurà de desinfectar després de cada ús en el qual hi hagi contacte. La targeta només hauria de ser manipulada pel client. De la mateixa manera, es controlarà l’aforament dels vestidors per assegurar la distància de seguretat.

Si no s’està en perfectes condicions de salut, ¿s’hi pot anar?

Quan pel tipus de tractament terapèutic a rebre sigui necessària la consulta mèdica prèvia, si el metge detecta simptomatologia compatible amb la Covid-19 no permetrà l’accés a les instal·lacions. A la resta de serveis de caràcter lúdic o de benestar, es registrarà una declaració responsable dels clients que acrediti les seves incompatibilitats per rebre els tractaments. El centre haurà de disposar dels números d’emergències i hospitals o centres de salut pròxims.

¿I es podran realitzar tots els tractaments habituals?

El balneari ha d’identificar quines tècniques del seu catàleg aplicarà als diferents escenaris d’evolució de les recomanacions de les autoritats sanitàries en el context Covid-19, considerant els existents estudis científics que expliquin el major o menor risc de contagi, com per exemple, no realitzar tractaments per via atmoterapèutica, com aerosols o nebulitzadors, mentre no es disposi d’informació sobre els riscos inherents a aquests tractaments en el context actual. Tampoc es faran aquells en els quals no es pugui garantir la possibilitat de desinfecció o esterilització dels materials i cabines, i que siguin tècniques d’aplicació col·lectiva o individual també es tindrà en compte.  Cada tècnica s’haurà d’analitzar detalladament. Algunes tècniques col·lectives, en funció de l’anàlisi, s’hauran d’aplicar de manera individual. En el cas concret d’aplicació de fangs o peloides, seran d’un sol ús d’aplicació única o, si es reutilitzen per al mateix client, l’organització haurà d’identificar el peloide amb el seu nom. En el cas dels parafangs, no es podran utilitzar aquells que hagin sigut utilitzats per altres clients sense barrera física de protecció en aplicar-los.

¿Què passarà a les zones seques?

La zona seca s’ha de trobar a una temperatura d’entre 23 i 26 ºC. Tot l’equipament de la zona seca (sofàs, llits per a la relaxació, etc.) haurà de ser rentable i fàcilment desinfectable. L’ús de tovallola o barnús ha de ser obligat en l’ús de tot equipament (cadires, gandules, etc.) per evitar el contacte físic entre els clients i l’equipament.

¿I a les zones humides?

Notícies relacionades

S’intensificarà la desinfecció del passamà, i no s’hauran de fer servir alfombres ni moquetes. Hauran de disposar d’un espai, que pot ser un cub o un cistell, en el qual els clients puguin dipositar les tovalloles utilitzades. El tractament hidropínic haurà de ser assistit, i el servei complementari d’aigua després dels tractaments es realitzarà mitjançant aigua embotellada i no mitjançant fonts d’ús comú (excepte si es tracta de fonts de fluid continu, cas en què es farien servir vasos d’un sol ús).

¿Es poden utilitzar les piscines?

Les directrius i recomanacions d’ús d’aquestes es determinaran d’acord amb els resultats de l’informe científic sol·licitat sobre comportament de la Covid-19 a l’aigua de piscines tant exteriors com cobertes.