Anar al contingut

RESOLUCIÓ JUDICIAL

La Generalitat podrà aplicar l'impost a la producció nuclear

El Tribunal Constitucional desestima la suspensió de la llei catalana tot i que encara no es pronuncia sobre la seva constitucionalitat

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat el recurs presentat pel govern del PP a través de l'advocat de l'Estat contra la llei del Parlament de Catalunya de l'octubre del 2014 que estableix la suspensió temporal de la llei que fixa un impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre les emissions de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear

El recurs és conseqüència d'un acord del Consell de Ministres del juliol del 2015 en què el Govern argumenta que la regulació de l'impost continguda en aquesta llei envaeix les competències estatals que corresponen a l'Estat en matèria d'Hisenda ja que, d'acord amb la llei de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), "els tributs que estableixin les comunitats autònomes no podran recaure sobre fets imposables gravats per l'Estat". 

El TC també va acordar la suspensió de la llei catalana mentre es produïa la resolució d'inconstitucionalitat. La Generalitat de Catalunya es va personar en el recurs interessant la desestimació íntegra i la suspensió de la llei acordada sobre la qual ara es pronuncia el TC.

En la seva al·legació, el Govern central considerava que en aquest cas existia solapament entre l'impost català sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear i l'impost estatal sobre la producció de combustible nuclear i residus radioactius resultants de la generació d'energia nucleoelèctrica, creat per la llei de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica. 

Argument no compartit

En tot cas, es tracta d'un argument que el TC no comparteix, segons la resolució en què es pronuncia sobre el recurs. I destaca que la suspensió requereix que "el Govern, a qui es deu la iniciativa, no només invoqui l'existència d'aquells perjudicis, sinó que és igualment necessari demostrar o, almenys, raonar consistentment la seva procedència o la impossible o difícil reparació d'aquells", considera el TC. 

L'advocat de l'Estat destaca en la seva apel·lació els perjudicis que l'impost pot comportar per a les empreses que, en principi, haurien de pagar l'impost, i esmenta exclusivament Endesa Generación i Iberdrola Generación. No obstant, el tribunal considera que aquest efecte és limitat, ja que les empreses repercuteixen els costos del sistema elèctric en tots els consumidors d'electricitat a Espanya. Per contra, el TC assenyala que la suspensió de l'impost "sí que ocasionaria greus perjudicis a la Hisenda pública de la Generalitat de Catalunya, ja que suposaria una disminució dels seus ingressos. L'impacte econòmic seria de 43,1 milions d'euros per a les arques públiques catalanes, segons la informació facilitada per la direcció general de Tributs de la Generalitat al tribunal.

Temes: Generalitat